Når foreldes erstatningskrav?

Når foreldes erstatningskrav?

Foreldelse innebærer at et pengekrav bortfaller, fordi det har “gått ut på dato”. Som hovedregel foreldes et erstatningskrav 3 år etter du har fått eller burde ha skaffet deg tilstrekkelig kunnskap om skaden og skadevolder til å fremsette et krav. Det er derfor viktig å handle raskt dersom du har et erstatningskrav.

Hva innebærer foreldelse?

Foreldelse av et erstatningskrav innebærer at det ikke lenger kan kreves oppfylt. Skadelidte mister dermed sin mulighet til å få erstatningskravet betalt. Årsaken bak foreldelsesreglene er et ønske om at krav gjøres opp innen rimelig tid, slik at partene kan innrette seg.

Foreldelsesfristens lengde

Et krav om skadeserstatning eller oppreisning foreldes 3 år etter dagen skadelidte fikk eller burde ha skaffet seg nødvendig kunnskap om skaden og den ansvarlige, jf. foreldelsesloven § 9 nr. 1. Skaden må ha ledet til et økonomisk tap og/eller varig medisinsk invaliditet.

Bestemmelsens andre ledd oppstiller en maksfrist for tilfeller hvor det går svært lang tid før skadelidte kan forventes å skaffe seg nødvendig kunnskap. I et slik tilfelle vil kravet foreldes senest 20 år etter at den skadegjørende handlingen opphørte.

Foreldelse av erstatningskrav som springer ut av kontraktsforhold reguleres av de alminnelige reglene i foreldelsesloven § 3.

Når begynner foreldelsesfristen å løpe?

Kravet om kunnskap medfører at treårsfristen først starter å løpe når skadelidte har fått eller burde skaffet seg tilstrekkelig kunnskap om både skaden og skadevolderen. Alternativet “burde skaffet seg” innebærer at skadelidte har en viss undersøkelsesplikt.

Skadelidte anses å ha kjennskap til skaden når vedkommende kjenner til de konkrete skadevirkningene. Skadelidte må videre være klar over at disse skadevirkningene vil resultere i et økonomisk tap. Ved personskade vil ofte størrelsen på det økonomiske tapet avhenge av sykdomsutviklingen. Dersom man er utsatt for en ulykke, vil eksempelvis ikke fristen nødvendigvis løpe fra ulykkesdagen, men fra det tidspunktet skadelidte visste at han/hun ville bli varig medisinsk invalid, eller da vedkommende “med rimelig aktsomhet” ville fått slik kunnskap, jf. Rt. 1967 s. 1182.

Videre må skadelidte ha kjennskap til hvem erstatningskravet skal rettes mot. Det påligger skadelidte en viss undersøkelsesplikt. Eksempelvis dersom et offentlig register vil avsløre skadevolders identitet, mangler i utgangspunktet ikke skadelidte kunnskap om den ansvarlige.

Hvordan avbrytes foreldelsesfristen?

Foreldelsesfristen avbrytes ved at skadevolder erkjenner sin forpliktelse uttrykkelig eller ved sin handlemåte, jf. foreldelsesloven §  14. Når foreldelsesfristen avbrytes vil det løpe en ny treårig frist fra erkjennelsestidspunktet, jf. foreldelsesloven § 20.

Videre kan foreldelsen avbrytes gjennom rettslige skritt ved å bringe saken inn for en klagenemnd, Forliksrådet eller en domstol.

Advokathjelp

Mistenker du at du har et erstatningskrav? Da er det viktig at du handler raskt for å unngå at kravet foreldes. Personskadeerstatning er et komplekst rettsområde, og det er derfor tilrådelig å kontakte en advokat med kompetanse innen personskadeerstatning. Ta gjerne kontakt med våre advokater ved å benytte skjemaet under for en uforpliktende gratis forhåndsvurdering av din sak.

Vanlige spørsmål

Hva er foreldelse?

Foreldelse innebærer at et pengekrav bortfaller. I erstatningsrettslig sammenheng vil det si at skadelidte ikke lenger har mulighet til å kreve erstatning fra skadevolder.

Hvor lang er foreldelsesfristen for skadeserstatning?

Foreldelsesfristen for skadeserstatning er som hovedregel 3 år, jf. foreldelsesloven § 9. Dersom skadelidte ikke fikk eller burde skaffet seg nødvendig kunnskap om skaden og skadevolder løper en maksfrist på 20 år fra den skadegjørende handling opphørte.

Når begynner foreldelsesfristen for erstatningskrav å løpe?

For erstatningskrav begynner foreldelsesfristen å løpe den dagen skadelidte fikk eller burde skaffet seg nødvendig kunnskap om skaden og den ansvarlige.

Hvordan avbrytes foreldelsesfristen?

Foreldelsesfristen avbrytes ved erkjennelse eller rettslige skritt, som vil starte en ny foreldelsesfrist på 3 år.

Hvorfor foreldes erstatningskrav?

Erstatningskrav foreldes av hensyn til å beskytte skyldneren mot eldre uoppgjorte krav.

👤 Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad. Jeg spesialiserte meg innen personskadeerstatning på Universitetet i Oslo, og startet deretter å jobbe som advokat innenfor erstatningsrett for over ti år siden. Send meg en mail så skal jeg se om vi kan hjelpe deg.

Kontakt oss

    Har jeg krav på erstatning?
    Har jeg krav på fri rettshjelp?
    Har jeg noen frister å forholde meg til?
    Send oss en uforpliktende e-post!