Hvordan fremme et erstatningskrav?

Hvordan fremme et erstatningskrav?

Har du et erstatningskrav? Krav om erstatning betinges av at det foreligger et påviselig økonomisk tap, et ansvarsgrunnlag og adekvat årsakssammenheng mellom den ansvarsbetingende handlingen og tapet. Dersom du har et erstatningskrav i behold er det viktig å vite hvordan kravet skal fremmes.

Hva er et erstatningskrav?

Et erstatningskrav er et krav om et pengebeløp som kompensasjon for en negativ effekt. Hovedformålet med erstatning er å stille skadelidte i den tenkte situasjon at skaden ikke hadde skjedd. Uavhengig av type erstatningskrav eksisterer tre grunnvilkår som må være oppfylt for å fremme krav om erstatning.

Vilkår for erstatning

For det første må det foreligge et påviselig økonomisk tap som følge av den skadevoldende handlingen. Dette har sin naturlige forklaring i at formålet bak erstatningsreglene er å stille skadelidte økonomisk som om skaden ikke hadde skjedd.

Videre må det foreligge et ansvarsgrunnlag. Det vil si at det må foreligge et rettslig grunnlag for ansvaret. Ansvarsgrunnlag kan følge av culpa-regelen eller læren om objektivt ansvar.

Culpa-regelen får anvendelse i saker hvor skadevolder forsettlig (med vilje) eller uaktsomt (klanderverdig) har påført skaden. Spørsmålet som må tas stilling til er om vedkommende burde ha handlet annerledes eller burde ha reagert på risikoen som handlingen eller unnlatelsen hans utgjorde. Innenfor kontrakt, for eksempel en kjøpsavtale, vil spørsmålet være om kontraktsparten er å bebreide for det aktuelle kontraktsbruddet.

Det ulovfestede objektive ansvaret kan komme til anvendelse i saker hvor den påstått ansvarlige er nærmest til å bære skaderisikoen. Påstått skadevolder må for det første ha tilstrekkelig tilknytning til risikokilden. Eieren av en innretning eller virksomhet vil ofte oppfylle tilknytningsvilkåret. Videre må risikokilden utgjøre en stadig, typisk og ekstraordinær risiko. I et slikt tilfelle vil den ansvarlige ha større mulighet til å forutse risikoen for skade enn skadelidte. Slike vurderinger er komplekse, og det er derfor tilrådelig å kontakte en advokat med erfaring og kompetanse innenfor erstatningsrett. Objektivt ansvarsgrunnlag kan også tenkes i kontraktsforhold, men primært hvor det er gitt tilsikring eller garanti.

Til sist må det foreligge årsakssammenheng mellom den ansvarsbetingende handling og tapet. Det innebærer for det første at handlingen eller unnlatelsen må være en nødvendig betingelse for at skaden skjedde, jf. Rt. 1992 s. 64. For det andre kan ikke skaden være for fjern og avledet, jf. Rt. 1973 s. 1286. Skaden vil ofte kunne være for avledet der det er en lang årsaksrekke mellom den skadevoldende handling og tapet.

Praktiske eksempler

Culpa

Et eksempel på erstatningsansvar ilagt etter culpa-regelen fremgår av høyesterettsdommen Rt. 1997 s. 1081 (Trampettdommen). Under et hopp fra en trampet i en gymtime på videregående skole hadde en gutt pådratt seg ryggskader. Spørsmålet i saken var om læreren hadde opptrådt uaktsomt (klanderverdig) ved å tillate elevene å hoppe uten tilstrekkelig tilsyn. Etter en helhetsvurdering konkluderte Høyesterett med at læreren i lys av hennes kompetanse og det synlige risikomomentet som forelå burde ha handlet annerledes. Hun hadde dermed opptrådt klanderverdig. Fylkeskommunen var derfor ansvarlig på grunnlag av arbeidsgiveransvaret i skadeserstatningsloven § 2-1. Dommen illustrerer videre at man kan bli erstatningsansvarlig ved å unnlate å gripe inn i en situasjon hvor man har satt i gang en årsakskjede.

Objektivt ansvar

Et meget praktisk eksempel på erstatningsansvar på objektivt grunnlag følger av høyesterettsdommen Rt. 1972 s. 965. I saken ble en kvinne truffet av en mønepanne som falt ned fra et tak, idet hun passerte en eiendom i Oslo. Ulykken resulterte i en hodeskade, med varig invaliditet. Høyesterett kom enstemmig til at løse mønepanner innebar en så stor risiko at eieren var erstatningsansvarlig på objektivt grunnlag.

Høyesterett uttaler i dommen at det må foreligge et “særpreget og ekstraordinært faremoment” for at erstatningsansvar på objektivt grunnlag skal inntre, hvilket var tilfellet for bygningen. Videre ble det uttalt at gårdseieren for en svært billig penge kunne dekke tapet sitt gjennom en ansvarsforsikring, og var derfor “nærmere til å bære de økonomiske følger av en slik ulykke enn den tilfeldig forbipasserende som rammes.”

Hvordan fremme et erstatningskrav?

Når man skal fremme et erstatningskrav må all dokumentasjon samles og et krav formuleres. Dette må deretter sendes til den ansvarlige for skaden eller eventuelle kontraktsmotpart. Det er en fordel å fremme erstatningskravet så fort som mulig etter at skade har skjedd eller er oppdaget, slik at kravet ikke går tapt på grunn av oversittelse av foreldelses- eller reklamasjonsfrister.

Kravet bør inneholde vilkårene for erstatning, og en konstatering om at disse er oppfylt. Videre bør erstatningskravet fremmes skriftlig. Å formulere et erstatningskrav kan fremstå vanskelig. Det vil derfor ofte var lurt å kontakte advokat for veiledning.

Ta kontakt for en uforpliktende samtale

Vurderingen av om man innehar et erstatningskrav og hvordan dette eventuelt skal fremmes kan fremstå vanskelig. Ta derfor gjerne kontakt med en av våre advokater for en gratis og uforpliktende samtale. Våre advokater har kompetanse og erfaring på området. Du kan kontakte oss ved å sende en e-post, ringe eller fylle ut skjemaet under.

Vanlige spørsmål

Hva er et erstatningskrav?

Et erstatningskrav er et pengekrav som utgjør en kompensasjon for en negativ effekt. Med negativ effekt menes eksempelvis tap av inntekt etter å pådratt seg en skade i en ulykke. Hovedformålet med erstatning er å stille skadelidte som om skaden ikke hadde skjedd.

Hvordan fremmer jeg et erstatningskrav?

Et erstatningskrav bør inneholde en konstatering av oppfylte erstatningsvilkår og fremsettes skriftlig overfor den påstått ansvarlige for skaden. Når det gjelder erstatning innenfor kontrakt fremmes kravet vanligvis til kontraktsmotparten som har misligholdt kontrakten.

Hva gjør jeg når skadevolder motsetter seg å betale?

Dersom skadevolder motsetter seg å betale er det tilrådelig å gå til advokat for å få konkret veiledning og bistand. Dersom erstatning er tilkjent av retten kan Statens innkrevingssentral kreve inn denne.

Hva skiller erstatning i og utenfor kontrakt?

Erstatning i kontrakt omhandler saker hvor den ene parten har krav på erstatning som følge av den andre partens mislighold av kontrakten. Eksempler kan være mislighold av håndverksavtaler eller kontrakter om kjøp av varer eller tjenester. Erstatning utenfor kontraktsforhold gjelder saker hvor en person eller en virksomhet forårsaker en skade på en tilfeldig tredjemann. Eksempelvis dersom en person blir påkjørt eller får en skorstein fra en bygning i hodet.

Når foreldes erstatningskrav?

Erstatningskrav utenfor kontrakt foreldes 3 år etter skadelidte fikk eller burde skaffet seg nødvendig kunnskap om skaden og den ansvarlige. Dersom skadelidte ikke har fått nødvendig kunnskap eller har hatt oppfordring til å skaffe seg slik kunnskap over lengre tid, vil kravet uansett foreldes 20 år etter at den skadegjørende handlingen opphørte, jf. foreldelsesloven § 9. Erstatningskrav som springer ut av kontrakt foreldes tre år fra dagen misligholdet inntrådte, jf. foreldelsesloven § 3 nr. 2. Tilleggsfristen i foreldelsesloven § 10 nr. 1 innebærer at fristen kan utvides. En tilleggsfrist på 1 år starter i så tilfelle først å løpe når skadelidte fikk nødvendig kunnskap om fordringen eller skyldneren.

👤 Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad. Jeg spesialiserte meg innen personskadeerstatning på Universitetet i Oslo, og startet deretter å jobbe som advokat innenfor erstatningsrett for over ti år siden. Send meg en mail så skal jeg se om vi kan hjelpe deg.

Kontakt oss

    Har jeg krav på erstatning?
    Har jeg krav på fri rettshjelp?
    Har jeg noen frister å forholde meg til?
    Send oss en uforpliktende e-post!