Erstatning som følge av hørselsskade

Erstatning som følge av hørselsskade

Hørselsskade er en av de vanligste yrkesskadene som gir grunnlag for erstatning. Dersom du har pådratt deg en hørselsskade som følge av en yrkesskade vil du ha krav på erstatning fra NAV og/eller yrkesforsikring. I tillegg vil du har krav på erstatning dersom du får en hørselsskade som et resultat av eksempelvis en voldsskade eller trafikkulykke.

For å kunne kreve erstatning er det tre kumulative vilkår som må være oppfylt. Det må foreligge et ansvarsgrunnlag, det vil si at noen har et ansvar for skaden. Videre må det være adekvat årsakssammenheng. Det må altså være sammenheng mellom hørselsskaden og de plagene skadelidte har, og årsakssammenheng mellom hørselsskaden 0g det eventuelle økonomiske tapet. Til slutt må skadelidte må ha et økonomisk tap som skyldes hørselsskaden.

Hva er en hørselsskade?

En hørselsskade kan oppstå og utvikle seg ulikt fra person til person. Det avgjørende vil likevel være hvorvidt personen har en vedvarende hørselsskade som følge av at hendelsen som inntraff. Dersom skaden gradvis avtar eller forsvinner vil det i utgangspunktet ikke foreligge et krav om erstatning. Unntak kan tenkes i de tilfeller der skadene likevel utgjør et økonomisk tap.

Hørselsskaden kan blant annet inntreffe som et resultat av en kraftig og uventet lyd som eksplosjoner eller skudd. Dette er lyder som kan skje i arbeid, i trafikken eller på fritiden.

Videre kan en hørselsskade oppstå som et resultat av et slag eller annen vold mot hoderegionen. Et slag mot bakhodet kan resultere i skade på det indre øret, som igjen fører til hørselskade.

Til slutt vil vedvarende eksponering av høy lyd eller støy over tid kunne føre til hørselskade. Det er enkelte yrkesgrupper som vil være særlig utsatt for slik hørselsskade, herunder arbeidere innenfor olje- og offshore bransjen, musikkbransjen og bygg- og anleggsbransjen.

Når har jeg krav på erstatning som følge av en hørselsskade?

Personskade

Du vil som hovedregel ha krav på erstatning for hørselsskade som følge personskade etter en arbeidsulykke, trafikkulykke, voldshendelse eller fritidsulykke. En personskade er definert som en fysisk eller psykisk skade på person, som regel etter en ulykke.

Hvis personskaden skjedde på arbeidet, for arbeidsgiver i arbeidstiden vil du som hovedregel ha krav på erstatning fra arbeidsgivers forsikringsselskap.

Ved hørselsskader på fritiden vil et erstatningskrav kunne kreves fra ulykkesforsikringer eller reiseulykkesforsikringer.

Dersom hørselsskaden skjedde i trafikken, vil du ha krav på erstatning fra den ansvarliges ansvarsforsikring.

Yrkesskade

Sammen med bruddskader, nakkeskader og hodeskader er hørselsskader blant de vanligste yrkesskadene. En yrkesskade er definert som en skade som skjer som følge av en arbeidsulykke. En arbeidsulykke er en plutselig eller uventet hendelse som skadelidte påførte seg under arbeid.

Arbeidsgiver skal selv melde skaden til NAV, så snart som mulig og senest innen 1 år etter at skaden inntraff. Dersom arbeidsgiver ikke melder inn skaden, må du som skadelidte seg melde skaden til NAV.

Hva slags type erstatning kan jeg kreve?

 Menerstatning etter yrkesskade

Dersom hørselsskaden er varig og betydelig kan du kreve menerstatning. Dette er erstatning for tap av livsutfoldelse. Med varig menes at skaden varer i minst 10 år, og ordlyden betydelig sikter til en medisinsk invaliditet på minst 15%. For å kunne konstatere en slik medisinsk invaliditet kreves det at det gjennomføres en hørselstest. Du har som skadelidt selv bevisbyrden for at det foreligger årsakssammenheng mellom hendelsen og hørselsskaden.

Andre utgifter

Det er NAV som godkjenner skaden din som yrkesskade. En slik godkjenning forutsetter at arbeidsskaden skjedde for arbeidsgiver, på arbeidsstedet og er et resultat av en ulykke. Dersom du som følge av din yrkesskade har særlige utgifter for eksempel nødvendig behandlingsutgifter og andre nødvendig utgifter vil disse bli dekket av HELFO. Utgifter du har som ikke er en yrkesskade vil derimot ikke bli dekket av NAV. Disse utgiftene må kreves dekket gjennom det ansvarlig forsikringsselskapet.

Inntektstap som følge av hørselsskade

Dersom hørselsskaden fører til at du ikke kan være yrkesaktiv, og derfor lider et inntektstap, skal dette tapet dekkes av NAV og/eller forsikringsselskapet. Inntektstapet utgjør differansen mellom sannsynlig inntekt uten hørselsskaden, og din faktiske inntekt med hørselsskaden.

Advokatbistand etter yrkesskade

For å få utbetalt den erstatningen du faktisk har krav på som følge av hørselsskaden vil det være viktig å få rettslig bistand av advokaten spesialisert på erstatningsrett. Våre erfarne erstatningsrettsadvokater vil kunne bistå deg. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale med en av våre dyktige advokater.

Vanlige spørsmål

Trenger jeg advokat dersom jeg er blitt utsatt for hørselsskade?

I de aller fleste saker vil det være nødvendig med advokatbistand da sakene som regel er kompliserte og vil befinne seg i skjæringspunktet mellom juss og medisin.

Må jeg dekke advokatkostnadene selv?

Forsikringsselskapet vil dekke advokatkostnadene dersom hørselsskaden er en yrkesskade eller trafikkskade.

Kan hørselsskade behandles?

En hørselsskade vil aldri kunne reverseres, men det finnes medisiner som vil kunne hjelpe i ettertid. I de tilfeller hørselsskaden er permanent vil høreapparat kunne være aktuelt. Dersom hørselsskaden resulterte i tinnitus finnes det ulike mestringsfølelser slik at du kan lære å leve med plagene.

Kan jeg få erstatning for nedsatt evne til å jobbe i hjemmet?

I de tilfeller der hørselsskaden fører til at du ikke klarer å gjennomføre arbeidsoppgavene i hjemmet, vil du ha krav på å få dekket utgifter du har i forbindelse med dette.

👤 Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad. Jeg spesialiserte meg innen personskadeerstatning på Universitetet i Oslo, og startet deretter å jobbe som advokat innenfor erstatningsrett for over ti år siden. Send meg en mail så skal jeg se om vi kan hjelpe deg.

Kontakt oss

    Har jeg krav på erstatning?
    Har jeg krav på fri rettshjelp?
    Har jeg noen frister å forholde meg til?
    Send oss en uforpliktende e-post!