Hvor mye koster advokathjelp?

Mulighetene for å få dekket advokatsalæret av skadevolder er noe avhengig av hva slags ansvarsgrunnlag en står ovenfor. Etter en trafikkulykke eller yrkesskade vil forsikringsselskapet dekke nødvendige og rimelige utgifter til advokat, mens etter en voldshendelse kan fornærmede ha rett til bistandsadvokat. 

Advokathjelp i erstatningssak

Erstatningsretten er et komplisert juridisk fagfelt, hvor store deler av regelverket er ulovfestet. Det kan derfor være vanskelig å få tilstrekkelig oversikt over rettstilstanden på egenhånd.

“For å ha rett til erstatning må tre grunnvilkår være oppfylt: Det må foreligge et rettslig grunnlag for å kreve erstatning, og dette kalles for vilkåret om ansvarsgrunnlag. […] Videre må det foreligge skade/tap, ellers vil det ikke være noe å kreve erstatning for. […] I tillegg må det være et bindeledd mellom ansvarsgrunnlaget og skaden/tapet, en årsakssammenheng.” Kilde: Kjelland, Morten. Erstatningsrett – en lærebok, Oslo, 2016, s. 24.

Ved å kontakte en advokat vil man få full oversikt over sine rettigheter tidlig i prosessen, og ikke minst få hjelp til å regne ut korrekt erstatningsbeløp. En erstatningsadvokat vil også sørge for at du overholder alle frister, slik at du ikke risikerer å miste ditt erstatningskrav.

Advokat: trafikkskade

Det ansvarlige forsikringsselskapet dekker som hovedregel utgiftene til juridisk bistand etter en trafikkulykke. Etter skadeserstatningsloven § 3-1 er det på det rene at “rimelige og nødvendige” utgifter til advokat i personskadesaker etter trafikkulykke inngår som en alminnelig del av erstatningen. I praksis foregår dette ved at selskapet betaler advokaten fortløpende.

Advokat: yrkesskade

Ved en yrkesskade gjelder det samme som ved advokathjelp etter trafikkskade, jf. ovenfor. Også i slike saker er det så stor interessemotsetning og komplekse saker at lovgiver/rettspraksis har funnet det rimelig at forsikringsselskapene dekker skadelidtes nødvendige og rimelige utgifter til advokatbistand.

Advokat: pasientskade

Dersom Norsk pasientskadeerstatning vedtar ansvar for pasientskaden vil de dekke advokatutgiftene slik at du kan få hjelp til erstatningsutmålingen. I noen tilfeller kan du også få dekket hjelp til å utforme og sende inn søknaden. Norsk pasientskadeerstatning sørger selv for å få saken tilstrekkelig opplyst, men det kan være en fordel å benytte seg av advokat også i denne prosessen.

Advokat: voldsoffererstatning

Etter å ha blitt utsatt for en voldshendelse vil man ha ulike muligheter til å få dekket advokatbistand gjennom ordningen med bistandsadvokat, fri rettshjelp eller gjennom erstatningen utbetalt av Kontoret for voldsoffererstatning (KFV). Ved sivilt søksmål direkte mot skadevolder kan en også få dekket deler av advokatbistanden gjennom innboforsikring.

Spør en advokat

Lurer du på om du har krav på å få dekket advokatbistand i din personskadesak? Ta gjerne kontakt gjennom skjemaet “spør advokaten” for en gratis og uforpliktende forhåndsvurdering. Vi hjelper deg med å undersøke om dine forsikringer eller offentlige ordninger dekker eventuelle utgifter til advokat. Våre advokater er også tilgjengelig på telefon og e-post.

Vanlige spørsmål

Hvor mye koster advokat?

Hvor mye en advokat koster vil avhenge av den konkrete saken og hvilket ansvarsgrunnlag som kommer til anvendelse. I mange tilfeller vil du få dekket advokatutgifter gjennom en forsikringsordning, f.eks. ved yrkesskade og trafikkskade, eller gjennom offentlig ordninger.

Kan jeg få fri rettshjelp?

Du kan få fri rettshjelp dersom du har en inntekt som ikke overstiger 320 000 kroner, og din nettoformue ikke overstiger 100 000 kroner. For ektefeller kan den samlede årsinntekten maks være 490 000 kroner og nettoformuen 100 000 kroner.

Må jeg betale for advokat etter en voldshendelse?

Etter en voldshendelse vil du i mange tilfeller ha krav på bistandsadvokat på det offentliges regning. Dersom det ikke er tilfellet i din sak vil du likevel kunne kreve advokatutgifter som del av erstatningen fra KFV eller skadevolder.

Hvem betaler for advokatutgifter etter en trafikk- eller yrkesskade?

Etter en trafikkskade er det bilansvarsforsikringen til den skadevoldende bil som betaler nødvendige og rimelige advokatutgifter. Ved en yrkesskade er det arbeidsgivers yrkesskadeforsikring som dekker disse utgiftene.

Hva kan jeg kreve i erstatning?

Hva du kan kreve i erstatning vil variere fra sak til sak. På et generelt plan kan det imidlertid fremheves at erstatningen skal dekke ditt fulle økonomiske tap som følge av den aktuelle skaden.

Kilder

Kjelland, Morten. Erstatningsrett – en lærebok, Oslo, 2016.

Lødrup, Peter. Lærebok i erstatningsrett. 6. utgave. Oslo, 2009.

https://munin.uit.no/bitstream/handle/10037/4711/thesis.pdf?sequence=2

👤 Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad. Jeg spesialiserte meg innen personskadeerstatning på Universitetet i Oslo, og startet deretter å jobbe som advokat innenfor erstatningsrett for over ti år siden. Send meg en mail så skal jeg se om vi kan hjelpe deg.

Kontakt oss

    Har jeg krav på erstatning?
    Har jeg krav på fri rettshjelp?
    Har jeg noen frister å forholde meg til?
    Send oss en uforpliktende e-post!