Menerstatning yrkesskade

Ved betydelig og varig yrkesskade vil man kunne ha krav på menerstatning fra NAV, og menerstatning fra yrkesskadeforsikreren.

Menerstatning er en kompensasjon for ikke-økomomisk tap, som skal dekke tapt livsutfoldelse etter en yrkesskade. Livsutfoldelsen blir mer begrenset jo mer alvorlig yrkesskaden er. Dette er det tatt høyde for i beregningsreglene, slik at svært alvorlige skader utløser høyere erstatning enn mindre alvorlige skader.

Menerstatning fra NAV

Det følger av folketrygdloven § 13-17 at yrkesskaden må være varig og betydelig for å utløse menerstatning fra NAV. Med dette menes en medisinsk invaliditet på 15% eller mer. Både fysiske og psykiske skader gir grunnlag for utregning av medisinsk invaliditet. Invaliditetsgraden utmåles etter forskrift om menerstatning ved yrkesskade.

Menerstatning fra yrkesskadeforsikreren

Også ved menerstatning fra forsikringsselskapet er det et krav om at yrkesskaden er varig og betydelig, jfr. ovenfor. Som ved kompensasjon fra NAV utmåles erstatning ved at det tas utgangspunkt i skadens alvorlighetsgrad.

Ta kontakt med en advokat med erfaring fra yrkesskade dersom du lurer på om du har krav på menerstatning. Les mer om erstatning ved yrkesskade.

👤 Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad. Jeg spesialiserte meg innen personskadeerstatning på Universitetet i Oslo, og startet deretter å jobbe som advokat innenfor erstatningsrett for over ti år siden. Send meg en mail så skal jeg se om vi kan hjelpe deg.

Kontakt oss

    Har jeg krav på erstatning?
    Har jeg krav på fri rettshjelp?
    Har jeg noen frister å forholde meg til?
    Send oss en uforpliktende e-post!

    Posted in Uncategorized