Menerstatning yrkesskade

Ved betydelig og varig yrkesskade vil man kunne ha krav på menerstatning fra NAV, og menerstatning fra yrkesskadeforsikreren. Menerstatning er erstatning for “tort og svie” og skiller seg derfor fra andre erstatningsposter. 

Hva er menerstatning

Menerstatning er en kompensasjon for ikke-økomomisk tap, som skal dekke tapt livsutfoldelse etter en yrkesskade. Livsutfoldelsen blir mer begrenset jo mer alvorlig yrkesskaden er. Dette er det tatt høyde for i beregningsreglene, slik at svært alvorlige skader utløser høyere erstatning enn mindre alvorlige skader.

Menerstatning fra NAV

Det følger av folketrygdloven § 13-17 at yrkesskaden må være varig og betydelig for å utløse menerstatning fra NAV. Med betydelig menes en medisinsk invaliditet på 15% eller mer. Både fysiske og psykiske skader gir grunnlag for utregning av medisinsk invaliditet. Invaliditetsgraden utmåles etter forskrift om menerstatning ved yrkesskade ved hjelp av en legespesialist.

Hvilke skader kan gi krav på menerstatning?

Som nevnt må yrkesskaden være varig og betydelig. Med varig menes det ikke livsvarig, men det er et krav om redusert livskvalitet over lengre dit, i praksis er dette antatt å være mer enn ti år.

Hvor stor erstatningen skal være vil være avhengig av hva slags ulykke du har vært utsatt for. Ved yrkesskader er det utmålingsreglene i folketrygden og forskrift til yrkesskadeforsikringsloven som gjelder.

Utregning av menerstatning

Erstatningen utregnes med utgangspunkt i den medisinske invaliditetsprosenten, skadelidtes alder, forventet levetid i tillegg til folketrygdens grunnbeløp på det tidspunktet erstatningen skal beregnes.

Dersom du har krav på erstatning på grunn av yrkesskade vil du ha krav på menerstatning både fra folketrygden og yrkesskadeforsikringen.

Menerstatning fra yrkesskadeforsikreren

Også ved menerstatning fra forsikringsselskapet er det et krav om at yrkesskaden er varig og betydelig, jfr. ovenfor. Som ved kompensasjon fra NAV utmåles erstatning ved at det tas utgangspunkt i skadens alvorlighetsgrad.

Les hvordan få gratis advokat i en NAV-sak her

Advokathjelp ved yrkesskade

Har du blitt utsatt for en yrkesskade og er usikker på hvordan du skal gå frem? Ta kontakt med en advokat med erfaring fra yrkesskade dersom du lurer på om du har krav på menerstatning. Les mer om erstatning ved yrkesskade.

Våre advokater spesialisert på erstatningsrett er tilgjengelig på e-post og telefon. Alternativt kan du fylle ut skjema under så tar vi kontakt med deg.

Les mer og erstatning etter yrkesskade her.

Vanlige spørsmål

Hva er en yrkesskade?

En yrkesskade er en skade på person som inntreffer som en arbeidsulykke. Typiske arbeidsskader er bruddskader, hodeskader, ryggskader, klemskader o.l.

Hva er menerstatning?

Det er erstatning for tapt livsutfoldelse, eller erstatning for ¨tort og svie¨. Menerstatning gir erstatning for skader som gjør at du ikke klarer å ha et normalt liv, eller et liv som du hadde før yrkesskaden inntraff.

Hvordan utbetales menerstatning?

Denne erstatningen skal utbetales som en engangsbeløp. Utbetalinger fra NAV kan skje terminvis, i enkelte tilfeller vil dette være fordelaktig for skadelidte.

Er menerstatning skattepliktig?

Menerstatning er fritatt for skatteplikt. Erstatningen kan derimot medføre formuesbeskatning dersom skadelidte er i formuesskattposisjon.

Kilder

https://www.erstatning.no/menerstatning-yrkesskade/

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1997-04-21-373

👤 Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad. Jeg spesialiserte meg innen personskadeerstatning på Universitetet i Oslo, og startet deretter å jobbe som advokat innenfor erstatningsrett for over ti år siden. Send meg en mail så skal jeg se om vi kan hjelpe deg.

Kontakt oss

    Har jeg krav på erstatning?
    Har jeg krav på fri rettshjelp?
    Har jeg noen frister å forholde meg til?
    Send oss en uforpliktende e-post!