Har du mottatt et erstatningskrav?

Har du mottatt et erstatningskrav?

Et erstatningskrav kan betegnes som et krav om økonomisk kompensasjon for påført skade. Er du uenig i kravet som fremsettes? I så tilfelle er det tilrådelig å kontakte en erstatningsadvokat som kan gi deg profesjonell veiledning om hvordan du bør gå frem.

Mottatt et erstatningskrav?

Som følge av ulykker eller påstått mislighold av kontrakter kan det oppstå spørsmål om rett til erstatning. Noen saker vil føre frem, andre oppfyller klart ikke vilkårene, mens atter andre kan være tvilsomme. Å motta et erstatningskrav kan være belastende, særlig dersom mottakeren opplever at det ikke er tilstrekkelig hold i anklagene. Dersom du har mottatt et erstatningskrav vil derfor første råd være å gjøre deg kjent med vilkårene for erstatning. Et krav om erstatning er betinget av at det foreligger et påviselig økonomisk tap, et ansvarsgrunnlag og en adekvat årsakssammenheng mellom den ansvarsbetingende handlingen og tapet. I det følgende vil det redegjøres for disse vilkårene, henholdsvis erstatningskrav utenfor kontrakt og i kontraktsforhold.

Erstatningsrettslige vilkår

Utenfor kontrakt

Erstatningskrav utenfor kontrakt vil typisk gjelde ulykkessituasjoner. I slike tilfeller må tre ulovfestede grunnvilkår være oppfylt for å ha et krav om erstatning i behold: et økonomisk tap hos skadelidte, et ansvarsgrunnlag og adekvat årsakssammenheng mellom den ansvarsbetingende handlingen eller unnlatelsen og skaden.

Kravet om et økonomisk tap innebærer at skadelidte må kunne bevise at vedkommende har lidt et økonomisk tap som følge av skaden. Dersom slikt tap ikke kan bevises, kan ikke vedkommende kreve erstatning fra deg som påstått skadevolder.

Videre innebærer kravet om ansvarsgrunnlag at det må foreligge et rettslig grunnlag for ansvaret. Det kan følge av culparegelen eller læren om objektivt erstatningsansvar. Culpa gjelder saker hvor skadevolder forsettlig eller uaktsomt har påført skaden. Vurderingstemaet vil være om påstått skadevolder burde reagert på risikoen som hans handling eller unnlatelse utgjorde. Ansvarsgrunnlag kan også følge av den ulovfestede læren om objektivt ansvar. Læren forutsetter at den påstått ansvarlige har tilstrekkelig tilknytning til risikokilden, samtidig som risikokilden utgjør en stadig, typisk og ekstraordinær risiko. Eksempelvis vil det kunne være tilfellet dersom en skorstein faller ned fra en bygård og skader en tilfeldig forbipasserende, jf. Rt. 1972 s. 965. Spørsmålet om hvorvidt det foreligger et ansvarsgrunnlag kan være en vanskelig vurdering som beror på sakens konkrete forhold.  En erstatningsrettsadvokat kan hjelpe deg med denne vurderingen.

Det siste vilkåret innebærer at det må foreligge faktisk og rettslig årsakssammenheng. Handlingen eller unnlatelsen må for det første være en nødvendig betingelse for at skaden inntreffer. Med andre ord vil det si at skaden ikke ville skjedd dersom handlingen eller unnlatelsen ikke hadde funnet sted. Videre må skaden ha tilstrekkelig tilknytning til hendelsen. Den kan ikke være for fjern og avledet, jf. Rt. 1973 s. 1286. I saker hvor det er en lengre årsaksrekke mellom den skadevoldende handling og skaden vil den ofte kunne være for avledet, typisk tredjemannsskader.

I kontraktsforhold

Erstatningskrav innenfor kontrakt betinges av at det foreligger mislighold av kontrakten, såkalt kontraktsbrudd. Ansvarsgrunnlaget forutsetter i utgangspunktet at det foreligger culpa (skyld), se ovenfor. Et objektivt ansvarsgrunnlag (uten skyld) kan imidlertid foreligge ved tilsikring eller garanti etter avtalen, eller som et lovfestet objektivt ansvar. Eksempelvis vil selger i forbrukerforhold vanligvis ha et objektivt ansvar ved forsinket eller mangelfull levering, omtalt som kontrollansvar.

Videre må de to øvrige vilkårene knyttet til økonomisk tap og årsakssammenheng omtalt ovenfor være oppfylt.

Er de erstatningsrettslige vilkårene oppfylt?

Som redegjort for må samtlige tre erstatningsrettslige vilkår være oppfylt for at skadelidte skal inneha et erstatningskrav mot den påstått ansvarlige. Det vil si at dersom ett ellere flere av vilkårene ikke foreligger, eksisterer heller ikke et krav om erstatning. I praksis vil det imidlertid ofte være tvist om vilkårene er tilstede eller ikke. I tvilstilfeller er det tilrådelig å kontakte advokat for å få en oppklaring av hvordan saken din står. Dersom du anser ett eller flere av vilkårene som ikke oppfylt, må det videre fremsettes et motsvar overfor motparten. I den anledning bør du skriftlig begrunne hvorfor du mener at erstatningskravet ikke fører frem.

Advokathjelp ved mottakelse av et erstatningskrav

Dersom du har mottatt er erstatningskrav bistår vi deg gjerne. Gjennom en kort redegjørelse for saken, kan vi foreta en uforpliktende vurdering av din sak. Vi kan også bistå deg med å fremme dine rettslige krav. Send din henvendelse gjennom skjemaet under, eller kontakt oss via telefon eller e-post.

Vanlige spørsmål

Hva er et erstatningskrav?

Et erstatningskrav kan betegnes som et krav om økonomisk godtgjørelse for påført skade. Det viktigste hensynet bak erstatningsreglene er å sørge for at skadelidte stilles som om skaden ikke hadde skjedd. Vilkårene om ansvarsgrunnlag og adekvat årsakssammenheng skal imidlertid sørge for at påstått ansvarlig ikke hefter på urimelig grunnlag.

Hva gjør jeg etter å ha mottatt et erstatningskrav?

Hvis du har mottatt et erstatningskrav bør du først og fremst gjøre deg kjent med de erstatningsrettslige vilkårene. Erstatning betinges av at det foreligger et økonomisk tap, ansvarsgrunnlag og adekvat årsakssammenheng mellom den skadegjørende handlingen og skaden. En erstatningsadvokat kan hjelpe deg med å vurdere om disse vilkårene foreligger i din sak. Videre må det fremsettes et motsvar overfor motparten, hvor det skriftlig bør begrunnes hvorfor erstatningskravet ikke anses å føre frem.

Hva er vilkårene for et erstatningskrav?

For å kreve erstatning må det foreligge et økonomisk tap, ansvarsgrunnlag og adekvat årsakssammenheng. I kontraktsforhold må det videre foreligge et kontraktsbrudd.

Hvordan avviser jeg et erstatningskrav?

Du kan avvise et erstatningskrav ved å fremsette et motsvar overfor den påstått skadelidte. I motsvaret bør du skriftlig begrunne hvorfor du mener at erstatningskravet ikke kan føre frem ved å peke på uoppfylte erstatningsrettslige vilkår.

Hva er forskjellen på erstatning i og utenfor kontrakt?

Erstatning i kontraktsforhold springer ut av at den ene parten har misligholdt en kontrakt. Det kan eksempelvis være tale om en kjøpsavtale som ikke overholdes. Erstatning utenfor kontrakt gjelder typisk ulykkessituasjoner. Eksempelvis påkjørsel, skliskader eller skorstein som løsner fra et tak og skader en forbipasserende. Begge erstatningstypene forutsetter at grunnvilkårene for erstatning er oppfylt.

👤 Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad. Jeg spesialiserte meg innen personskadeerstatning på Universitetet i Oslo, og startet deretter å jobbe som advokat innenfor erstatningsrett for over ti år siden. Send meg en mail så skal jeg se om vi kan hjelpe deg.

Kontakt oss

    Har jeg krav på erstatning?
    Har jeg krav på fri rettshjelp?
    Har jeg noen frister å forholde meg til?
    Send oss en uforpliktende e-post!