Erstatning etter nakkesleng (whiplash)

Erstatning etter nakkesleng

Nakkeskader i form av nakkesleng er hyppig forekommende i forbindelse med ulykker. Særlig ved bilulykker med påkjørsel bakfra vil det lett oppstå whiplash, grunnet den meget ugunstige bevegelsen nakken blir utsatt for ved kollisjonen. Nakkeslengskader er likevel også utbredt ved andre type ulykker. Det er på det rene at en kan ha krav på erstatning dersom en lider tap grunnet nakkeskaden.

Nakkesleng og smerter

I Norge er det årlig i overkant av 40 000 kollisjoner med påkjørsel bakfra. Ca. 5 % av befolkningen lider av kroniske nakke- eller hodesmerter. Smertetilstander i rygg, nakke og hodet er sammen med psykiske lidelser den hyppigste årsaken til uføretrygd. Slike plager som følge av whiplash er imidlertid noe omstridt i den medisinske vitenskapen. Man kan jo ikke se noen objektive funn på slike skader, og må basere seg på skadelidtes egne forklaringer av sin tilstand. Mange leger mener at man ikke har klart å påvise en sammenheng mellom nakkesleng og permanente nakkeplager.

Har du fått avslag på uføresøknad, og ønsker å klage? Les mer om det her

Vilkårene for erstatning ved nakkeslang (whiplash)

Som nevnt er ikke nakkeslengskader objektivt konstaterbare. Dette er fordi skaden ikke vil vise seg på eventuelle røntgen/MR-bilder. Dette fører til et bevisproblem for skadelidte i og med at det ikke vil finnes noen objektive bevis for skaden, og som kjent er det skadelidte som har bevisbyrden.

En vet imidlertid hva som er typiske symptomer for nakkesleng relaterte skader, og hvordan skadebildet typisk ser ut. Dette har medført at rettspraksis har oppstilt strenge krav til bevisene for årsakssammenheng mellom ulykken og skaden/tapet. Under følger en liste over vilkår utviklet i rettspraksis som må være oppfylt for å kunne kreve erstatning.

1. For det første må ulykken ha hatt tilstrekkelig skadevoldene evne, jfr. Ask (Rt. 2010 s. 1547). I Lie (Rt. 1998 s. 1577) blir dette vilkåret beskrevet som at det må foreligge et “adekvat traume”. Poenget er at en svært liten ulykke typisk ikke kan medføre kroniske nakkeplager.

2. For det andre kreves det akutte symptomer i form av nakkesmerter innen 2-3 døgn etter ulykken, jfr. Ask (Rt. 2010 s. 1547). Typisk vil dette anses bevist dersom en har vært hos legen grunnet nakkesmerter, og at han har skrevet ned dette i legejournalen. Det er antatt at jo kraftigere skaden er, jo raskere vil smertene komme.

3. For det tredje må det foreligge brosymptomer mellom akuttfasen og til den kroniske fasen, som er 1 år eller mer etter skaden, jfr. Ask (Rt. 2010 s. 1547). Det vil si at det må være sammenhengende plager fra ulykken og helt frem til skaden har “festet seg”.

4. For det fjerde må sykdomsbildet ellers være forenlig med allment akseptert viten, jfr. Lie (Rt. 1998 s. 1577) Dette kalles forenlighetskriteriet.

I Ask (Rt. 2010 s. 1547) fremgår det hva retten “forventer” av sykdomsbildet ved nakkesleng:

“I det ligger at sykdomsutviklingen må følge et forløp som er forenlig med hva man ut fra anerkjent medisinsk viten vil forvente, forutsatt at A fikk en fysisk skade som følge av kollisjonen. Nå er det riktignok uklart hva som er en forventet utvikling, gitt at tradisjonell medisin i dag ikke kan forklare hva som eventuelt er den fysiske årsaken til kroniske skader etter nakkesleng. Tradisjonelt har man i rettspraksis tatt utgangspunkt i at det dreier seg om en bløtdelsskade. Ved et slikt utgangspunkt, er det « vanlige forløpet » at man « har de kraftigste symptomer de første dager etter ulykken », og at man så gradvis blir bra, eller at det eventuelt skjer en stabilisering av smertene på et lavere nivå enn i fasen rett etter ulykken”. 

Noen biter i seg smertene, og går på jobben uansett hvilken tilstand de er i. Da kan man raskt havne i en situasjon der man ikke kan dokumentere at disse kriteriene er oppfylt. Sørg derfor for å ha jevnlig kontakt med lege dersom du har pådratt deg en nakkeslengrelatert skade.

Erstatningskrav

Formålet med erstatning er å få dekket ditt økonomiske tap du har som følge av skaden du har blitt påført. I trafikkskader har du krav på å få dekket ditt økonomiske tap.

Oppreisning

Oppreisningserstatning er erstatning for tort og svie, og er erstatning for ikke-økonomisk tap. For å kunne få oppreisning er det et krav om at skadevolder har var forsettlig eller grovt uaktsom i sine handlinger. I trafikkskader vil som regel oppreisningserstatning kreves fra forsikringsselskapet.

Menerstatning

En kan også ha krav på menerstatning. Dette er i likhet med oppreisningserstatning en ikke-økonomisk erstatningspost som skal erstatte tapt livskvalitet og ikke økonomisk tap. Vilkårene for menerstatning er at du har fått en varig og betydelig skade som følge av nakkeslengskaden. Som regel kreves det at din medisinske invaliditetsgrad er på 15% eller mer. 

Tapt inntekt, fremtidig inntekt

Dersom du har et inntektstap som følge av personskaden, har du krav på å få dette økonomiske tapet dekket. Poenget med erstatning for tapt inntekt er at erstatningen skal sette deg i samme økonomiske posisjon som du ville vært i dersom ulykken ikke hadde skjedd.

Hvis nakkeslengskaden vil gi deg et fremtidig inntektstap, kan du ha krav på erstatning. Erstatningen for lidt inntektstap i trafikkskader tilsvarer differansen mellom de inntektene du faktisk vil få etter skaden og de inntektene du ville fått dersom skaden tenkes bort.

Merutgifter

Dersom du som følge av skaden har merutgifter, har du krav på å få disse kostnadene dekket. Dette kan være utgifter til for eksempel legebesøk, medisiner, transport og eventuelle behandlinger du har behov for som følge av ulykken.

Bruk av advokat saker vedrørende nakkesleng

Trafikkulykker, og særlig nakkesleng skader vil ofte by på vanskelige vurderinger både innenfor juss og medisin. Det vil derfor være lurt å benytte seg av en advokat dersom det oppstår uenigheter om kravet og forsikringsselskapet.

Ta kontakt med en av våre advokater dersom du er usikker på om du har et krav, eller ønsker å diskutere saken din nærmere. Du kan nå advokatene per e-post eller telefon, eller benytte deg av skjema under så kontakter vi deg.

Den ansvarlige eller dennes forsikringsselskap vil som hovedregel være ansvarlig for skadelidtes utgifter til advokat.

Les mer om erstatning etter trafikkulykke her.

Vanlige spørsmål

Hvem må betale advokatutgiftene?

Dersom du er påkjørt av en bil bakfra vil du ha krav på å få dekket advokatutgiftene fra bilansvarsforsikringen. Skadelidte betaler normalt ikke utgiftene selv, men får de dekket av det ansvarlige forsikringsselskapet.

Må jeg betale dersom jeg tar kontakt med dere?

Det er ofte en feiloppfatning at det koster penger å ta kontakt med en advokat. Hos oss kan du trygt ta kontakt med en av våre advokater direkte enten på e-post eller telefon for en gratis og uforpliktende samtale om din sak.

Har jeg som skadelidt bevisbyrden?

Som skadelidt vil du ha bevisbyrden. Det er derfor svært viktig at du i disse type saker, som fra før av er veldig vanskelig å bevise, har tatt kontakt med lege umiddelbart etter skaden, og hatt hyppig kontakt med helsevesenet. På denne måten vil din historikk være journalført og det vil være lettere å nå frem med kravet.

Kan jeg kreve flere erstatningsposter samtidig?

Det kan du. Du vil kunne kreve erstatning for både ditt økonomiske tap og erstatning for ikke-økonomisk tap. Eksempelvis vil du kunne kreve erstattet tapt inntekt og menerstatning.

👤 Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad. Jeg spesialiserte meg innen personskadeerstatning på Universitetet i Oslo, og startet deretter å jobbe som advokat innenfor erstatningsrett for over ti år siden. Send meg en mail så skal jeg se om vi kan hjelpe deg.

Kontakt oss

    Har jeg krav på erstatning?
    Har jeg krav på fri rettshjelp?
    Har jeg noen frister å forholde meg til?
    Send oss en uforpliktende e-post!