Erstatning etter operasjon

Erstatning etter operasjon

Feil som begås under en operasjon som fører til en skade på pasienten, vil kunne føre til et erstatningskrav. Mange operasjoner vil være hasteinngrep fordi liv og helse står i fare. Desto mer som står på spill, desto mer skal til før pasienten kan kreve erstatning. 

Pasientskadeloven

Pasientskadeloven § 2 forutsetter at det har vært en svikt ved helsehjelpen du har fått. Dersom det ikke foreligger en svikt ved helsehjelpen, vil du heller kunne kreve erstatning. Typisk er feil begått under en operasjon en slik svikt.

Videre må tre vilkår være oppfylt for at du som pasient skal kunne kreve erstatning. Det må ha skjedd en feil (svikt) ved behandlingen, skaden må føre til et økonomisk tap og feilbehandlingen må være årsak til skaden og det økonomiske tapet du har hatt.

Erstatningskravet

Hovedregelen og utgangspunktet er at du har krav på å få dekket hele ditt økonomiske tap som følge av svikt i en operasjon. Dersom skaden du ble påført under en operasjon fører til at du ikke kan jobbe, har du krav på erstatning for tapt inntekt. I de tilfeller der operasjonsskaden fører til tap av livsutfoldelse vil du ha krav på menerstatning. Menerstatning forutsetter at skaden er av en viss størrelse.

Hvem skal erstatningskravet rettes mot?

Erstatningskravet skal rettes mot Norsk pasientskadeerstatning (NPE). Erstatningskravet skal altså ikke rettes direkte mot den ansvarlige legen, eller det aktuelle sykehuset der operasjonen ble utført. NPE vil først ta stilling til hvorvidt det foreligger en personsskade som følge av operasjonen, før de går inn og vurderer det eventuelle erstatningskravet. Erstatningen vil vurderes konkret fra sak til sak, og det er derfor umulig å si noe konkret om hvor mye erstatning man vil få dersom det har skjedd en svikt under en operasjon.

Avslag på erstatningskravet

Dersom NPE avviser erstatningskravet kan du klage vedtaket inn til Pasientskadenemnda. Erstatningskravet vil her bli behandlet på nytt, og ved ytterligere avslag hos Pasientskadenemnda kan saken bringes inn for domstolene.

Advokatbistand

Å fremme et erstatningskrav kan være en innviklet prosess fordi saken ofte vil befinne seg i skjæringspunktet mellom juss og medisin. Det kan også være vanskelig å regne ut et konkret erstatningskrav, og det vil derfor være lønnsomt å benytte seg av en advokat. I tillegg kan du være sikker på at rettighetene dine blir tilstrekkelig ivaretatt ved bruk av en av våre dyktige advokater.

Advokatutgifter

Som hovedregel må du dekke advokatutgiftene selv frem til Pasientskadenemnda har vedtatt at du har et erstatningskrav. Hvis Pasientskadenemnda kommer frem til at du har et erstatningskrav er de pliktig til å dekke alle de nødvendige utgiftene du har hatt i forbindelse med kravet.

Dersom saken går til domstolene vil du selv måtte dekke advokatutgiftene. Hvis du vinner rettssaken vil motparten kunne bli ansvarlig for dine utgifter. Taper du derimot saken vil du i enkelte tilfeller også måtte dekke motpartens advokatutgifter, i tillegg til dine egne utgifter.

Les også om erstatning for forsinket diagnose.

Vanlige spørsmål

Hvor stor risiko må jeg akseptere som pasient?

Så lenge skaden ikke anses å være en del av risikoen du må akseptere som pasient, vil du kunne kreve erstatning for helsesvikten du har blitt utsatt for. Det er flere momenter Høyesterett har lagt vekt på i vurderingen av om risikoen må aksepteres av pasienten. Sentrale momenter er blant annet skadens størrelse, hvor mye informasjon pasienten fikk forut for operasjonen og sykdommens/skadens alvorlighetsgrad som skal behandles. I følge Høyesterett er det sentrale for erstatningskravet at det må foreligge et misforhold mellom skaden og pasientens sykdom, som ligger utenfor det pasienten må akseptere.

Har jeg krav på fri rettshjelp?

I noen veldig sjeldne tilfeller vil du ha krav på fri rettshjelp.

Vil forsikringsselskapet kunne dekke advokatutgiftene mine?

Forsikringsselskapet der du har innboforsikring vil trolig kunne hjelpe deg med advokatutgiftene.

Kan jeg kreve erstatning selv om det ikke foreligger svikt i helsehjelpen?

I noen tilfeller kan du lide et tap etter operasjon, selv om det ikke kan vises til en svikt i helsehjelpen. I disse tilfellene vil du av og til ha krav på erstatning. Dette er regulert i pasientskadeloven § 2 tredje ledd. Denne regelen er ment som en sikkerhetsventil og Høyesterett har uttalt at den skal anvendes med forsiktighet.

👤 Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad. Jeg spesialiserte meg innen personskadeerstatning på Universitetet i Oslo, og startet deretter å jobbe som advokat innenfor erstatningsrett for over ti år siden. Send meg en mail så skal jeg se om vi kan hjelpe deg.

Kontakt oss

    Har jeg krav på erstatning?
    Har jeg krav på fri rettshjelp?
    Har jeg noen frister å forholde meg til?
    Send oss en uforpliktende e-post!