* Oversendelsesbrev – Lov om yrkesskadeforsikring

Til Justisdepartementet

Utvalget til å vurdere arbeidstakernes erstatningsrettslige stilling ved arbeidsulykker og yrkessykdommer (yrkesskadeserstatningslovutvalget) ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 11 september 1981. Utvalget legger med dette frem sin innstilling med forslag til lov om yrkesskadeserstatning.

Utvalgets mandat er inntatt i innstillingens kapittel 1. I kapittel 2 gis et sammendrag av innstillingen. Kapittel 3 inneholder en historisk oversikt, mens utvalget i kapittel 4 redegjør for gjeldende kompensasjonsordninger. Rettstilstanden i visse andre land behandles i kapittel 5, mens kapittel 6 sammenstiller de forskjellige kompensasjonsordninger. Utvalgets overveielser og forslag er fremstilt i kapittel 7. Kapittel 8 drøfter de økonomiske og administrative konsekvenser, og kapittel 9 inneholder de spesielle merknader. Utkast til lov om yrkesskadeserstatning er inntatt til slutt i innstillingen.

Utvalget har hatt 19 møter. De samlede utgifter til arbeidet er kr 113.247,50. I tillegg kommer trykningsutgiftene.

Oslo, februar 1988

Hans Bendiksby
Signe Dekke            Karl Nandrup Dahl
Reidar Vigen            Liv Wisnes Haugen

👤 Av advokat Eirik Teigstad



Jeg heter Eirik Teigstad. Jeg spesialiserte meg innen personskadeerstatning på Universitetet i Oslo, og startet deretter å jobbe som advokat innenfor erstatningsrett for over ti år siden. Send meg en mail så skal jeg se om vi kan hjelpe deg.

Kontakt oss

  Har jeg krav på erstatning?
  Har jeg krav på fri rettshjelp?
  Har jeg noen frister å forholde meg til?
  Send oss en uforpliktende e-post!

  Posted in Uncategorized

  Oversendelsesbrev

  Til Justisdepartementet

  Justisdepartementet nedsatte ved brev 11 september 1986 en arbeidsgruppe som fikk i oppdrag å utarbeide forslag til standardiserte erstatningsregler ved personskade påført barn. Arbeidsgruppen legger med dette fram sin utredning med forslag til endringer i lov av 13 juni 1969 nr 26 om skadeserstatning.

  Arbeidsgruppens mandat er inntatt i utredningens kapittel I. I kapittel II gis et sammendrag av utredningen. Kapittel III redegjør for gjeldende rett, mens gruppen under punkt IV drøfter det prinsipielle spørsmål om behovet for standardiserte utmålingsregler. Kapittel V inneholder en drøftelse av enkelte hovedspørsmål og arbeidsgruppens standpunkt til dem. Spesielle merknader til lovforslaget finnes i kapittel VI, mens utkast til endringer i lov av 13 juni 1969 nr 26 om skadeserstatning er inntatt til slutt i kapittel VII.

  Arbeidsgruppen har hatt 7 møter. Første møte ble avholdt onsdag 24 september 1986.

  Oslo, den 22. desember 1986

  Peter Lødrup
  Ole Steen-Olsen            Hans Kristian Bøe
  Stein Rognlien            Wilhelm Matheson
  ———————-
  Per Erik Bergsjø

  👤 Av advokat Eirik Teigstad



  Jeg heter Eirik Teigstad. Jeg spesialiserte meg innen personskadeerstatning på Universitetet i Oslo, og startet deretter å jobbe som advokat innenfor erstatningsrett for over ti år siden. Send meg en mail så skal jeg se om vi kan hjelpe deg.

  Kontakt oss

   Har jeg krav på erstatning?
   Har jeg krav på fri rettshjelp?
   Har jeg noen frister å forholde meg til?
   Send oss en uforpliktende e-post!

   Posted in Uncategorized