Erstatning etter PTSD: Traumatiske hendelser gir livslange psykiske senskader

Erstatning etter PTSD: Traumatiske hendelser gir livslange psykiske senskader

Dersom en sliter med psykiske problemer etter å ha bli traumatisert som følge av en ulykke eller hendelse, kan det være at senskadene vil følge en resten av livet. I de tilfellene der skaden fører til PTSD, vil du kunne kreve erstatning. 

Hva er PTSD?

PTSD er en psykisk tilstand som står for posttraumatisk stresslidelse. Lidelsen oppstår som en reaksjon på en hendelse som er usedvanlig truende eller bærer preg av å være katastrofal. Dette vil typisk være hendelser som innebærer livsfare, alvorlige ulykker, krigshandlinger eller trusler mot liv og helse. Hendelsene kan være relatert til trafikken eller til en yrkesskade.

Også mennesker som har vært vitne til en svært traumatisk opplevelse vil kunne utvikle PTSD i ettertid.

For at du skal kunne kreve erstatning for PTSD må traumekriteriet og tidskriteriet være oppfylt. Traumekriteriet forutsetter at hendelsen må ha vært så alvorlig den har forårsaket angst, enten det er forbigående eller varig.

Hvilke skader kan føre til PTSD?

Det vil være måten skaden skjer på som vil være avgjørende for om du utvikler PTSD i forlengelse av en ulykke. For at personen skal kunne utvikle PTSD må ulykken eller hendelsen være av en så usedvanlig truende karakter eller så katastrofal at de fleste ville utviklet et sterkt ubehag i ettertid.

Erstatning for PTSD

Yrkesskade

Dersom skaden fant sted på jobb for en arbeidsgiver på arbeidsstedet, og skaden er et resultat av en ulykke, vil du mest sannsynlig ha krav på erstatning for yrkesskade.

Trafikkskade

Hvis skaden skjedde i trafikken vil du ha krav på erstatning for trafikkskade under den ansvarlige motorvogns ansvarsforsikring.

Pasientskade

Dersom skaden skjedde som et resultat av svikt i helsehjelpen du fikk, vil du trolig ha krav på erstatning for pasientskade. Erstatningskravet skal da retter mot Norsk Pasientskadeerstatning.

Voldsoffererstatning

I de tilfellene der skaden skjedde på grunn av vold som ble utøvet mot deg, vil du ha krav på erstatning fra gjerningspersonen. Dersom personen ikke har midler, eller av annen grunn ikke har mulighet til å dekke erstatningskravet, vil du kunne kreve voldsoffererstatning dekket fra Kontoret for voldsoffererstatning.

Hvilke typer erstatning vil jeg ha krav på?

Oppreisning

Oppreisningserstatning er erstatning for “tort og svie”. Det blir utbetalt som en engangssum. Det er en forutsetning at den som har skadet personen har opptrådt grovt uaktsomt eller forsettlig.

Menerstatning

Menerstatning er erstatning for tapt livsutfoldelse, altså erstatning for ikke-økonomisk tap. Denne erstatningen gir erstatning for skader som gjør at du ikke kan leve slik du kunne før skaden inntraff.

Tapt inntekt/ tapt fremtidig inntekt

Erstatning for tapt inntekt skal kompensere for det inntektstapet du har i forbindelse med skaden.

Dersom skaden fører til at du ikke kan jobbe som normalt i ettertid, skal du ha erstatning for tapt fremtidig inntekt. Det skal altså kompensere for tap av inntekter i fremtiden grunnet tap av arbeidsevne. Fremtidig inntektstap oppstår normalt fra erstatningssaken gjøres opp og ferm til pensjonsalder. Slik erstatning utbetales vanligvis som et engangsbeløp.

Utgifter

Du skal få dekket alle utgifter du har i forbindelse med ulykken. Dette gjelder legeutgifter, reiseutgifter eller andre behandlingsutgifter du har i tilknytning til skaden.

Advokatbistand ved PTSD

Har du fått PTSD som følge av en skade og lurer på om du har krav på erstatning og eventuelt hvem dette skal rettes mot? Ta kontakt med en av våre dyktige advokater og en uforpliktende og gratis forhåndsvurdering av din sak.

Les mer om erstatning for PTSD her.

Vanlige spørsmål

Hva er PTSD?

PTSD er en psykisk tilstand som står for posttraumatisk stresslidelse. Lidelsen oppstår som en reaksjon på en hendelse som er usedvanlig truende eller bærer preg av å være katastrofal.

Hvor mye vil jeg få i erstatning?

Det er umulig å oppgi en eksakt sum, hver sak må vurderes konkret. Summen vil være betinget av hvor alvorlig skaden er, hvilke konsekvenser det har fått for din mulighet til å arbeide i fremtiden samt hvor store utgifter du har hatt i forbindelse med skaden.

Trenger jeg advokat hvis jeg får PTSD?

Saker som omhandler PTSD kan ofte være kompliserte fordi de omhandler både medisin og juss. En advokat vil derfor gjøre det lettere å sikre rettighetene dine overfor eventuelle forsikringsselskap som forsøker å begrense kravet.

Hvem betaler advokatutgiftene?

Utgiftene vil normalt bli dekket av det ansvarlige forsikringsselskapet.

👤 Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad. Jeg spesialiserte meg innen personskadeerstatning på Universitetet i Oslo, og startet deretter å jobbe som advokat innenfor erstatningsrett for over ti år siden. Send meg en mail så skal jeg se om vi kan hjelpe deg.

Kontakt oss

    Har jeg krav på erstatning?
    Har jeg krav på fri rettshjelp?
    Har jeg noen frister å forholde meg til?
    Send oss en uforpliktende e-post!