Erstatning for PTSD

Erstatning for PTSD

Har du fått påvist PTSD? Eller mistenker du at du har lidelsen, som følge av en traumatisk hendelse? Du kan i så fall ha krav på erstatning. I det følgende vil du få presentert hva slags erstatning du kan kreve, samt hva som skal til for å få gjennomslag for et erstatningskrav.

Hva er PTSD?

PTSD er en forkortelse for posttraumatisk stresslidelse, hvilket er en psykisk lidelse som kan oppstå etter en traumatisk hendelse. Det kan for eksempel være som følge av en voldshendelse eller en ulykke. På linje med fysiske skader kan PTSD gi krav på erstatning.

For å fastslå om du har PTSD må en spesialist oppsøkes. Diagnosen vil vurderes etter følgende kriterier: traumekriteriet, intrusjonskriteriet, unnvikelseskriteriet, aktiveringskriteriet og tidskriteriet. Traumekriteriet innebærer at pasienten har vært utsatt for en usedvanlig belastende situasjon. Intrusjon vil si at vedkommende gjenopplever den traumatiske hendelsen, gjennom tilbakevendende drømmer eller “flashbacks”. Personen vil videre forsøke å unnvike situasjoner som minner om den belastende hendelsen. Aktiveringskriteriet innebærer at pasienten har redusert hukommelse i tiden nær hendelsen og/eller vedvarende fysiologiske symptomer i form av søvnløshet, irritasjon, unormal skvettenhet, konsentrasjonsvansker og/eller årvåkenhet. Dersom spesialisten finner at overnevnte kriterier er til stede 6 måneder eller senere etter den traumatiske hendelsen foreligger PTSD.

Dersom en spesialist ikke finner at vedkommende har PTDS, kan det likevel være grunnlag for erstatning på grunn av annen psykisk skade.

Kompleks PTSD

Det foreligger en viss uenighet om hvorvidt kompleks PTSD kan betegnes som en egen diagnose, eller om det er en annen variant av PTSD. Kompleks PTSD kjennetegnes av ulike tilleggssymptomer utover vanlig PTSD, som vanskeligheter med å stole på andre, problemer med å regulere og kjenne igjen sine egne følelser eller at man lett havner i konflikter. Lidelsen kan oppstå etter å ha vært utsatt for gjentatte traumatiske hendelser. Det kan være tale om familievold, incest eller mennesker på flukt. I mange tilfeller har disse traumene blitt påført under oppveksten.

I en rettslig sammenheng vil det ikke være av særlig betydning hvorvidt man anser kompleks PTSD som en variant av PTSD eller en egen diagnose. Den som har fått påvist PTSD hos en spesialist vil uansett kunne ha krav på erstatning.

Erstatningsvilkår

For å kreve erstatning for påvist PTSD må de grunnleggende erstatningsrettslige vilkårene være oppfylt.

 1. For det første må det foreligge et påviselig økonomisk tap. Det innebærer at skadelidte må kunne bevise at vedkommende har lidt et økonomisk tap som følge av lidelsen.
 2. Videre må det foreligge et ansvarsgrunnlag, hvilket innebærer at skadevolder må kunne holdes ansvarlig for handlingen eller handlingene som førte til PTSD i tråd med et rettslig grunnlag.
 3. For det tredje må det foreligge adekvat årsakssammenheng mellom skaden og ulykken eller den skadevoldende handlingen som ledet til PTSD. Det vil si at tapet ikke kan være en for fjern, avledet eller indirekte følge av den skadevoldende handling, jf. Rt. 2007 s. 172.

Erstatningsposter

Etter å ha vært utsatt for eksempelvis en voldshendelse eller ulykke som har ledet til PTSD kan det være aktuelt å kreve oppreisning, erstatning for merutgifter, erstatning for inntektstap, og/eller menerstatning.

Oppreisning

Oppreisning er erstatning for “tort og smerte” og annen “krenking eller skade av ikke-økonomisk art”, jf. skadeserstatningsloven § 3-5, jf. § 3-3. For å kunne kreve oppreisning må handlingen ha vært utøvd forsettlig (med vilje) eller med grov uaktsomhet, og det må foreligge en personskade eller krenkelse som nevnt i § 3-3. Et eksempel på handlinger nevnt i § 3-3 er voldtekt.

Erstatningen skal gis som en engangssum, etter en vurdering av hva retten finner rimelig. Det er med andre ord tale om en konkret rimelighetsvurdering. Sentrale momenter vil være handlingens objektive grovhet, skadevolders skyld, fornærmedes subjektive opplevelse av krenkelsen, samt art og omfang av påførte skadevirkninger, jf. Rt. 2011 s. 769 avsnitt 28.

Merutgifter

Skadeserstatningsloven § 3-1 angir at erstatning for personskade skal dekke påførte og fremtidige utgifter i forbindelse med skaden. Det kan være tale om nødvendige utgifter til medisiner, egenandel hos lege og liknende. Skadelidte vil altså kunne kreve erstatning for allerede påførte utgifter som følge av skaden, samt de utgifter skaden antas å ville påføre vedkommende i fremtiden.

Inntektstap

Det fremgår videre av skadeserstatningsloven § 3-1 at skadelidte kan kreve erstatning for lidt og fremtidig inntektstap. Det innebærer at skadelidte kan kreve kompensasjon for tapet han/hun har lidt eller vil komme til å lide, fordi vedkommende ikke har vært i stand til å arbeide som følge av lidelsen.

Beregningen av inntektstap utføres ved å undersøke hva skadelidte ville tjent dersom skaden ikke hadde funnet sted, og deretter trekke fra inntekten som kan forventes med skaden. Hva gjelder skadelidtes forventede inntekt vil det foretas en rimelighetsvurdering med grunnlag i vedkommendes evner, utdanning, praksis, alder og muligheter for omskolering, jf. skadeserstatningsloven § 3-1 andre ledd. Verdien av arbeid i hjemmet likestilles med inntekt.

Videre vil det gjøres fradrag for lønn under sykdom, trygdeytelser, ytelser fra pensjonsordning i arbeidsforhold og for forsikringsytelser i den utstrekning den erstatningsansvarlige har betalt premien, jf. skadeserstatningsloven § 3-1 tredje ledd. Det vil også kunne tas hensyn til annen vesentlig økonomisk støtte og forholdene ellers.

Samlet, vil altså erstatningsutmålingen påvirkes av skadelidtes mulighet til arbeid, samt mottakelse av andre ytelser.

Dersom skadelidte på skadetidspunktet er under 19 år vil erstatningen utmåles for varig tap i erverv i tråd med skadeserstatningsloven § 3-2 a.

Menerstatning

Menerstatning utbetales for varig og betydelig skade av medisinsk art og reguleres av skadeserstatningsloven § 3-2. Vilkårene for menerstatning er for det første at skaden er “varig”. Det vil som utgangspunkt si at skaden antas å vare i minimum 10 år. For det andre må skaden være “betydelig”. Vilkåret innebærer at den medisinske uføregraden har en nedre grense. Som hovedregelen er denne nedre uføregraden satt på 15%. Slik medisinsk invaliditet fastsettes vanligvis av leger etter invaliditetstabellen utarbeidet av Sosialdepartementet.

Beregningen av menerstatningens størrelse utføres med grunnlag i den medisinske invaliditetsgrad og skadelidtes alder.

Advokathjelp som følge av PTSD

Har du spørsmål om dine rettigheter som følge av PTSD? En av våre advokater hjelper deg gjerne med å vurdere om du har et erstatningskrav og eventuelt med å fremme dette kravet. Ta kontakt med vårt advokatkontor for en gratis og uforpliktende samtale. Du kan sende oss en e-post, ringe eller fylle ut skjemaet under.

Vanlige spørsmål

Hva er PTSD?

PTSD står for posttraumatisk stresslidelse, og er en psykisk lidelse som kan oppstå etter en traumatisk hendelse. Det kan for eksempel oppstå som følge av en ulykke eller en voldshendelse. En spesialist kan vurdere om du har lidelsen basert på følgende kriterier: traumekriteriet, intrusjonskriteriet, unnvikelseskriteriet, aktiveringskriteriet og tidskriteriet.

Kan jeg få erstatning for PTSD?

Ja, PTSD kan gi krav på erstatning på linje med fysiske skader. Erstatning forutsetter for det første at en spesialist har påvist at du har lidelsen. Videre må de grunnleggende erstatningsrettslige vilkårene være oppfylt. Det vil si at det må foreligge et påviselig økonomisk tap, et ansvarsgrunnlag og adekvat årsakssammenheng mellom tapet og skaden (PTSD).

Hva slags erstatning kan jeg få som følge av PTSD?

Hva slags erstatning du kan få vil avhenge av hvilke tap du har lidt. På et generelt plan kan det være aktuelt å kreve oppreisning, erstatning for merutgifter, erstatning for inntektstap, og/eller menerstatning. En av våre advokater hjelper deg gjerne med å vurdere hva slags erstatning som er aktuelt i ditt tilfelle.

Hva kreves for å få menerstatning?

For å kunne kreve menerstatning må to vilkår være oppfylt, i tillegg til de alminnelige erstatningsvilkårene. For det første må skaden være varig. Det innebærer at skaden som hovedregel må vare i minst 10 år. For det andre må skaden være betydelig. Det vil si at den medisinske uføregraden har en nedre grense. Uføregraden til skadelidte må være minimum 15%.

Hvordan utmåles erstatningen?

Utmålingen avhenger av tapet som kreves erstattet. Eksempelvis vil menerstatning fastsettes etter standardiserte regler, mens erstatning for merutgifter, inntektstap og oppreisning fastsettes skjønnsmessig på bakgrunn av de konkrete forhold i saken.

👤 Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad. Jeg spesialiserte meg innen personskadeerstatning på Universitetet i Oslo, og startet deretter å jobbe som advokat innenfor erstatningsrett for over ti år siden. Send meg en mail så skal jeg se om vi kan hjelpe deg.

Kontakt oss

  Har jeg krav på erstatning?
  Har jeg krav på fri rettshjelp?
  Har jeg noen frister å forholde meg til?
  Send oss en uforpliktende e-post!