Erstatning for skade på skolen

Erstatning for skade på skolen

Selv om mange foreldre har tegnet barneforsikring på sine barn, plikter alle fylker og fylkeskommuner å tegne ulykkesforsikring for alle elever. Dette skal sikre at elevene får erstatning dersom de blir utsatt for skade på skolen. Forsikringen skal sikre at elevene gis dekning for skade som skjer på skolen i skoletiden, på vei til og fra skolen, skoleturer, leirskole og liknende aktiviteter som skjer i regi av skolen. 

Skader

Det er ikke uvanlig at barn og unge skader seg i skoletiden. De fleste skader vil løse seg enkelt ved et plaster og litt ro, men av og til kan skaden være av større omfang. For eksempel kan barn slå ut tenner, slå hodet, få alvorlig brannskader eller skade øynene. I disse tilfeller vil barnet ha krav på å få dekket de utgiftene det måtte ha som følge av skaden.

Ulykkesforsikring

Poenget med ulykkesforsikring skolen skal tegne er at den skal dekke alle utgifter eleven har fått som følge av skaden på skolen. Forutsetningen for at man får dekket utgiftene er at de må kunne dokumenteres. Typiske utgifter vil være legeutgifter, tannlege og annen nødvendig behandling. Forsikringen skal også dekke eventuelle reiseutgifter eleven måtte ha til behandlingsstedet. Dersom eleven er omfattet av andre forsikringer som for eksempel yrkesskadeforsikringsloven, vil ulykkesforsikringen være sekundær. I tillegg vil eleven også ha anledning til å få sitt krav dekket gjennom folketrygdens ordninger. I realiteten betyr dette at kravet skal rettes mot folketrygden eller eventuelle andre forsikringer før det kreves dekket av ulykkesforsikringen.

Forsikringen vil kun dekke utgifter foretatt av offentlig helsesektor. Dette betyr at utgifter knyttet til privat behandling faller utenfor forsikringens dekningsområde.

Erstatning ved varig medisinsk invaliditet

Eleven vil ha krav på erstatning ved varig medisinsk invaliditet. Varig medisinsk invaliditet betyr hel eller delvis varig skade av medisinsk art. Både den fysiske og psykiske funksjonsnedsettelsen omfattes. Erstatningen ved medisinsk invaliditet skal være en kompensasjon for redusert livskvalitet. Det er altså ikke en kompensasjon for det økonomiske tapet du potensielt står overfor. Ved varig medisinsk invaliditet, altså 100% medisinsk invaliditet som følge av ulykken som skjedde på skolen eller i skoletiden, skal det ytes en erstatning på minimum 5 ganger grunnbeløpet i folketrygden (G). Med dagens grunnbeløp utgjør dette ca. kr. 531 995,-.

Hvordan denne medisinske invaliditeten måles av en invaliditetstabell og øvrige retningslinjer fastsatt av Arbeids- og velferdsdirektoratet.

Erstatning ved utgifter til behandling

Utgiftene du har i forbindelse med ulykken bør helst kreves fortløpende, og senest innen to år etter at skaden inntraff. Grunnen til dette er at utgifter som fremlegges etter to år fort kan anses å være for fjern og avledet fra ulykken. I de tilfellene vil eleven heller ikke få dekket eventuelle utgifter.

Yrkesskade

For alle elever frem til de går ut av tredje året på videregående skole er yrkesskade dekket via NAV. Dette betyr at en skade som eleven pådrar seg på skolen vil godkjennes som yrkesskade av NAV. Dette kan gi flere fordeler, særlig hvis skaden vedvarer ut i arbeidslivet og det er derfor viktig at NAV får beskjed. Det er egentlig skolen som plikter å sende inn skademelding til NAV, men dette blir ofte glemt, eller av andre grunner ikke gjort. Foreldre bør derfor selv kontakte skolen eller NAV for å se om det er blitt gjort.

Erstatning ved vold og mobbing

Dessverre har vold og mobbing vært et alvorlig problem i skolen som aldri slutter. Enkelte skader og ulykker vil derfor kunne være et direkte resultat av mobbing fra medelever. Først og fremst bør langvarig mobbing politianmeldes slik at politiet kan ta saken videre. Videre kan mobbing over tid kan føre til langvarig eller permanente skader, og skolen kan bli erstatningsansvarlig dersom de ikke foretar seg noe ved langvarig mobbing. Det stilles strenge krav til skolen når det kommer til å avverge og jobbe mot mobbing, og dersom du vinner frem med ditt krav mot skolen/kommunen vil flere viktige erstatningsposter kunne bli aktuelle for eleven. Skolens opptreden vil måtte vurderes konkret fra sak til sak. I disse tilfellene vil det være hensiktsmessig å benytte seg av en advokat slik at du er sikret på at elevens rettigheter blir tilstrekkelig ivaretatt.

Du kan lese vår artikkel om erstatning som følge av tapt barndom her. 

For erstatning vedrørende mobbing kan du lese vårt artikkel her.

Vanlige spørsmål

Hva skal ulykkesforsikringen dekke?

Forsikringen skal dekke nødvendige utgifter til behandling, eller til varige medisinsk invaliditet. Forutsetningen er at de samme ytelsene ikke dekkes av folketrygdloven.

Hvor lenge etter at skaden inntraff kan jeg kreve erstatning?

Behandlingsutgifter du har som en direkte konsekvens av ulykkesskaden kan du kreve refundert senest innen to år etter at skaden inntraff.

Har personen krav på erstatning ved dødsfall?

Dersom eleven mister livet som følge av ulykkesskaden på skolen gis det erstatning på 1G. Dagens grunnbeløp utgjør kr. 106 399,-.

Hvor mye vil ulykkesforsikringen dekke?

Forsikringen vil maksimalt dekke utgifter opptil 0,25 G. Med dagens grunnbeløp utgjør det ca. kr. 26 599,-.

👤 Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad. Jeg spesialiserte meg innen personskadeerstatning på Universitetet i Oslo, og startet deretter å jobbe som advokat innenfor erstatningsrett for over ti år siden. Send meg en mail så skal jeg se om vi kan hjelpe deg.

Kontakt oss

    Har jeg krav på erstatning?
    Har jeg krav på fri rettshjelp?
    Har jeg noen frister å forholde meg til?
    Send oss en uforpliktende e-post!