Erstatning for tapt barndom

Dersom du har vært utsatt for svikt fra kommunen i oppveksten, typisk at inngripen fra kommunen ikke har funnet sted, eller det har blitt gjort mangelfullt vil du kunne kreve erstatning for tapt barndom. Dette gjelder uavhengig av om omsorgssvikten fant sted hjemme, i fosterhjem eller på en institusjon. 

Hva betyr “tapt barndom”?

Et erstatningskrav som følge av tapt barndom vil foreligge når kommunen ikke har overholdt sine forpliktelser etter barnevernloven (bvl). Det er ikke et krav om at noen ansatte i kommunen er å laste, det avgjørende vil være om forholdet var kjent, eller måtte være kjent og at tiltak etter barnevernloven skulle vært iverksatt.

Kommunenes forpliktelser

Rettslig grunnlag

I henhold til barnevernloven § 3-1 har kommunen et ansvar og skal “følge nøye med i de forhold barn lever under”, og de har et ansvar for å “finne tiltak skal forebygge eventuell omsorgssvikt og adferdsproblemer”. Dette kalles kommunenes aktivitetsplikt.

Barneverntjenesten har også et spesielt ansvar for å søke avdekket omsorgssvikt, adferds-, sosiale og emosjonelle problemer så tidlig at varig problemer kan unngås, og sette inn tiltak i forhold til dette. Hvilke tiltak dette kan være følger av lovens kapittel 4.

Ved anvendelsen av reglene i barnevernloven skal hensynet til barnets beste være et grunnleggende moment. Det vil si at ved vurderingen av hvilke tiltak som skal iverksettes, skal hensynet til barnets beste tillegges stor vekt. Videre skal det legges vekt på å gi barnet stabil og god voksenkontakt og kontinuitet i omsorgen.

Barnevernet

I barnevernsloven kapittel 4 er det listet opp en rekke tiltak barnevernet kan og skal iverksette dersom det er behov for det. Som nevnt, skal alltid barnets beste tillegges avgjørende vekt.

Bvl. § 4-2 regulerer meldinger som kommer inn til barnevernet. Slike meldinger skal behandles snarest og senest innen én uke. Dette vil si at barnevernet som hovedregel må behandle og undersøke alle meldinger som kommer inn. Det er et unntak fra dette og det er dersom meldingen “åpenbart er grunnløs”.

Videre er barnevernet pliktet til å undersøke om det foreligger forhold som gir grunnlag for tiltak etter kapittel 4. Dette er undersøkelser som skal gjennomføres snarest og senest innen 3 måneder. I særlige tilfeller kan fristen være 6 måneder. Slike tiltak kan være hjelpetiltak, frivillig plassering i fosterhjem eller institusjon, vedtak om medisinsk undersøkelse og vedtak om å overta omsorgen for et barn.

Erstatning for tapt barndom

For at kommunen skal bli erstatningsansvarlige må kommunen ha kjent eller burde ha kjent til forholdene og enten uaktsomt eller bevisst unnlatt å gripe inn. Simpel uaktsomhet er tilstrekkelig for at kommunen skal holdes ansvarlig.

Det rettslige grunnlaget er skadeerstatningsloven § 2-1. Bestemmelsen tar for seg arbeidsgiveransvaret, det vil si at arbeidsgiver svarer for skade som voldes forsettlig eller uaktsomt under arbeidstakers utføring av arbeid eller verv for arbeidsgiveren.

Vurderingsgrunnlaget vil være hvorvidt kommunens behandling tilfredsstiller de krav som skadelidte, her barnet, på skadetidspunktet med rimelighet kunne stille til kommunen.

Dette vil si at kommunen som arbeidsgiver er erstatningsansvarlig for tapt barndom for barn for psykisk eller fysisk skade som barn voldes enten forsettlig eller uaktsomt ved utføring av barnevernets tjeneste. Det er tilstrekkelig at kommunen kjente til forholdet, men valgte ikke å gripe inn.

Du kan også lese vår artikkel om erstatning fra barnevernet her. 

Foreldelse

I slike saker er det ingen absolutt grense for når slike saker foreldes, og det skal veldig mye til før en sak som har ført til skade på barn anses å være foreldet. Foreldelsesfristen vil først begynne å løpe når en selv er klar over hva som har skjedd, at dette har ført til en skade og hvem som er ansvarlig for denne saken. Dette er som regel ikke noe man blir bevisst på før i voksen alder, og foreldelsesfristen begynner da i hvert fall ikke å løpe før i senere alder.

Advokathjelp

Saker om tapt barndom er ofte store og komplekse, og det kan være utfordrende å vinne frem med saker mot det offentlige. I mange tilfelle kan det være mer aktuelt å se på andre eventuelle muligheter til erstatning, for eksempel der det har vært omsorgssvikt, vold i hjemmet eller overgrep. Ta kontakt med oss for en uforpliktende og kostnadsfri vurdering av mulighetene i din sak.

Les også om erstatningsansvar for barn.

Vanlige spørsmål

Når vil jeg ha krav på erstatning som følge av tapt barndom?

Du vil ha krav på erstatning i de tilfeller der kommunen ikke har overholdt sine forpliktelser og iverksatt tilstrekkelig tiltak for å sikre at du ikke får psykiske og fysiske senskader.

Hvem skal jeg fremme kravet mot?

Kravet skal rettes mot kommunen da det er kommunen som er arbeidsgiver og da ansvarlige for skade som er voldt av sine ansatte.

Hvor mye erstatning vil jeg ha krav på?

Størrelsen på erstatningskravet vil avhenge av hvilke forpliktelser kommunen ikke har overholdt, og hvor store psykiske og fysiske konsekvenser dette har hatt for deg som skadelidt.

Må jeg betale utgiftene til advokat selv?

Det vil være gode muligheter for at du kan få dekket disse utgiftene gjennom ulike forsikringsordninger du allerede har.

👤 Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad. Jeg spesialiserte meg innen personskadeerstatning på Universitetet i Oslo, og startet deretter å jobbe som advokat innenfor erstatningsrett for over ti år siden. Send meg en mail så skal jeg se om vi kan hjelpe deg.

Kontakt oss

    Har jeg krav på erstatning?
    Har jeg krav på fri rettshjelp?
    Har jeg noen frister å forholde meg til?
    Send oss en uforpliktende e-post!