Erstatning etter ulykke

Erstatning etter ulykke

Har du vært utsatt for en ulykke? Etter en slik hendelse vil man ofte sitte igjen med mange spørsmål om sine rettigheter. Dersom du har lidt et økonomisk tap som følge av materielle skader eller personskader etter en ulykke, kan du ha krav på erstatning.

Trafikkulykke

Med trafikkulykke menes skader forårsaket av en motorvogn. Det kan være tale om en kollisjon mellom to eller flere biler, en fotgjengerpåkjørsel eller en utforkjøring. Bilansvarsloven § 4 angir følgende: “gjer en motorvogn skade, har skadelidaren krav på skadebot […]”.

Ansvaret er rent objektiv. Selv om ingen har skyld i skaden, har skadelidte krav på erstatning hos forsikringsselskapet som den ansvarlige bil er forsikret i.

Er skaden forårsaket av en motorvogn?

Vanligvis foreligger ingen usikkerhet knyttet til om det er en motorvogn som har forårsaket en skade. Likevel kan det oppstå situasjoner hvor dette er uklart, fordi motorvognen har hatt en passiv rolle i hendelsesforløpet. Et eksempel kan være ved av- og påstigning eller ved lasting og lossing.

Et eksempel følger av Rt. 2012 s. 233 (Lastebildommen). I saken mistet sjåføren av en tankbil fotfestet ved avstigning, og fikk en varig skulderskade etter et fall på omtrent 1,5 meter. Høyesterett påpekte at vilkåret “gjer” innebærer et årsakskrav. Den dominerende årsaksfaktor i saken var tankbilens høyde og utforming. Sjåføren kunne ikke klandres for sin opptreden. Skaden var derfor omfattet av bilansvaret.

Ved bedømmelsen av om det foreligger årsakssammenheng mellom motorvognens egenskaper og skaden vil vurderingen knytte seg til om skaden er voldt ved en “naturlig realisering av det farekompleks” motorvognen utgjør, herunder særlig risikoen tilknyttet motorvognens tyngde, fart, motor, lettbevegelighet, signaler og teknisk utstyr for øvrig, jf. Motorvognansvarskomiteen av 1951 s. 58.

Les om erstatning etter ulykke på el-sparkesykkel her.

Skade påført av buss

I likhet med ansvarsforsikringen til en bil, har også bussens forsikring et objektivt ansvar. Erstatning er derfor ikke avhengig av skyld hos bussjåføren. Videre omfatter ikke ansvaret bare sjåføren og materielle skader på bussen, men også skader på passasjerer, samt biler eller fotgjengere den måtte skade. Dersom du eksempelvis skulle bli påført en klemskade av bussdørene kan dette dekkes av bussens forsikring.

Eneulykke

Dersom du er involvert i en eneulykke, vil forsikringen på det anvendte kjøretøy være ansvarlig. Det kan være tilfellet dersom du kjører utfor veien eller krasjer i en lyktestolpe med bilen din.

Arbeidsulykke

En arbeidsulykke er en uventet og ytre hendelse som påfører en person en usedvanlig belastning sammenliknet med hva som er vanlig i vedkommende arbeid. Hendelsen må foregå i arbeidstiden, under utførelse av arbeid og på arbeidsstedet, jf. folketrygdeloven § 13-6 annet ledd og yrkesskadeforsikringsloven § 11. Typiske eksempler kan være der arbeidstaker faller på arbeidsplassen eller blir skadet ved bruk av verktøy eller maskiner.

I saker hvor det ikke foreligger en typisk ulykke, må spesielle forhold påvises for at hendelsen kan anses som en yrkesskade. Det kan eksempelvis være tale om å løfte en gjenstand som er langt tyngre enn forventet eller en skade forårsaket av en uventet utagerende bruker. Erfaringen til den skadelidte kan være av betydning i vurderingen. Slike vurderinger er ofte sammensatte og kompliserte. Det kan derfor være lurt å kontakte advokat for en nærmere vurdering.

Har du blitt utsatt for en ulykke eller skade på skolen kan du våre artikkel vedrørende dine rettigheter her. 

Kort om øvrige vilkår for erstatning

Krav om erstatning er betinget av tre grunnvilkår. For det første må det foreligge et påviselig økonomisk tap som følge av skaden. Det er viktig at skadelidte kan frembringe bevis. Videre må det foreligge et ansvarsgrunnlag. Ved trafikkulykker vil skaden falle innunder motorvognens ansvarsgrunnlag. Når det gjelder arbeidsulykker vil arbeidsgiver vanligvis være ansvarlig på objektivt grunnlag. For det tredje må det foreligge adekvat årsakssammenheng mellom ulykken og skaden.

Har du spørsmål om dine rettigheter etter en ulykke?

Vi hjelper deg gjerne! Våre advokater har erfaring og kompetanse på området. Ta kontakt med oss for en uforpliktende og gratis samtale dersom du har spørsmål om dine rettigheter etter å ha vært utsatt for en ulykke. Hvis du er usikker på om bilforsikringen din dekker advokatutgifter hjelper vi deg gjerne med å undersøke dette. Du kan kontakte oss ved å fylle ut kontaktskjemaet under, sende oss en e-post eller ringe.

Vanlige spørsmål

Har jeg krav på erstatning etter en ulykke?

Dersom du har vært utsatt for en ulykke og har lidt et økonomisk tap som følge av ulykken, kan du ha krav på erstatning.

Hvem er ansvarlig når flere kjøretøy er involvert i en ulykke?

Når flere kjøretøy er rammet av en ulykke, vil forsikringsselskapet til kjøretøyet som har forårsaket ulykken være ansvarlig. Ved uenighet om hvem som har skyld i ulykken, kan skadelidte henvende seg til sitt eget forsikringsselskap inntil ansvaret er avklart.

Hva er vilkårene for å kreve erstatning?

For å kreve erstatning må det foreligge tre grunnvilkår: et økonomisk tap, et ansvarsgrunnlag, samt adekvat årsakssammenheng mellom skaden og ulykken.

Når bør du melde fra om skaden?

Av hensyn til bevis er det en fordel å melde fra om skaden så raskt som mulig, og som utgangspunkt senest innen ett år etter ulykken eller etter du fikk kunnskap om skadene forårsaket av ulykken.

Hvordan utmåles erstatningen?

Du har som hovedregel krav på full erstatning for det tapet du har lidt. Det innebærer blant annet krav på tapt inntekt dersom du helt eller delvis mister evnen til å arbeide, samt utgifter du pådrar deg som følge av ulykken.

👤 Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad. Jeg spesialiserte meg innen personskadeerstatning på Universitetet i Oslo, og startet deretter å jobbe som advokat innenfor erstatningsrett for over ti år siden. Send meg en mail så skal jeg se om vi kan hjelpe deg.

Kontakt oss

    Har jeg krav på erstatning?
    Har jeg krav på fri rettshjelp?
    Har jeg noen frister å forholde meg til?
    Send oss en uforpliktende e-post!