Ulykkesforsikring

En ulykkesforsikring er en forsikringsavtale som kommer til utbetaling ved ervervsmessig uførhet og død. Forutsetningen er at skaden eller dødsfallet er en følge av en plutselig og ytre begivenhet (ulykke) som rammer legemet.

Hva menes med ulykke?

Med “ulykke” menes en plutselig, ytre hendelse som påfører deg en skade. Det skal ikke så veldig mye til før ulykkesbegrepet anses å være oppfylt. Poenget er at belastningsskader og sykdom ikke vil falle inn under denne forsikringstypen.

“En ulykkesforsikring dekker dødsrisikoen og varig invaliditet. Her er vilkåret for erstatning at skaden skyldes en ulykke, som karakteriseres som en “en plutselig ytre begivenhet”. Ulykkesbegrepet er derfor avgjørende for selskapets betalingsplikt”. Kilde: Lødrup, Peter. Lærebok i erstantingsrett s. 89. Gyldendal akademisk 6. utgave.

Hvis ulykken først skulle vært ute, og ingen har skyld i den vil du ikke ha krav på noen økonomisk kompensasjon for personskaden dersom du ikke har tegnet ulykkesforsikring.

I enkelte tilfeller kan ulykkesforsikringen virke som tilleggsutbetaling der du har en ansvarlig skadevolder.

Hva innebærer en ulykkesforsikring?

Dersom du ved en ulykke eller uhell blir påført en skade, vil du ved hjelp av ulykkesforsikringen ha krav på en engangsutbetaling. Hvor stor denne utbetaling er på, vil variere ut ifra hvilken ulykkesforsikring du har tegnet og hvor store skader du har fått.

Det finnes to ulike ulykkesforsikringer. Den er skaffer du deg privat, og den andre kan inngås kollektivt. Dersom du har en kollektiv ulykkesforsikring er det vanlig at dette er gjennom arbeidsgiver eller fagforbund. Ofte vil de disse forsikringene også gjelde for familien. Forsikringen gjelder uavhengig av om det skjer på jobb eller i trafikken, og kommer således som utbetaling i tillegg til eventuell erstatning for yrkesskade eller trafikkskade.

Saksgangen når du skal søke ulykkesforsikring

Det er veldig viktig at du snarest etter ulykken melder fra til forsikringsselskapet. Går du glipp av eller forsømmer noen av disse fristene risikerer du å miste retten til forsikringsutbetaling.

Selv om du tror at du rask kommer til å bli frisk bør du melde inn skaden. Det samme gjelder selv om du ikke blir sykemeldt etter ulykken. Grunnen til dette er at ulykkesforsikring ikke baserer seg på arbeidsuførhet, men på varig medisinsk invaliditet.

Det kreves som hovedregel at ulykken fører til minst 15% varig medisinsk invaliditet. Medisinsk invaliditet vurderes ut ifra en invaliditetstabell utarbeidet av Arbeids-og sosialdepartementet, der alle skader har en skadeprosent. Det er verdt å merke seg at din grad av medisinsk invaliditet ikke har noe med din arbeidsevne å gjøre. Det er ikke noe i veien for å ha en høy prosent medisinsk invaliditet og likevel være i 100% arbeid.

Erstatningen fra ulykkesforsikringen blir utbetalt etter en forhåndsavtalt forsikringssum, som beregnes etter hvor høy den varige medisinske invaliditetsgraden er. For å skille seg ut har noen av selskapene avtalt høyere forsikringsutbetaling for de som blir hardt skadet, og de fleste selskapene har i en eller annen form inntatt refusjon av behandlingsutgifter i dekningen.

Du kan lese mer om ulykkesforsikring her.

Bistand fra advokat

Ønsker du å kreve erstatning fra din ulykkesforsikring og trenger juridisk bistand? Våre advokater kan hjelpe deg med å håndtere kravet ditt og fremme dette for korrekt forsikringsselskap. Ta gjerne kontakt med oss enten via telefon eller e-post for en gratis og uforpliktende samtale om ditt saksforhold. Hvis du vil at vi skal ta kontakt med deg, kan du fylle ut skjema du finner under denne artikkelen.

Vanlige spørsmål

Hvilke forhold vil anses for å være en “ulykke”?

Med “ulykke” menes en plutselig, ytre hendelse som påfører deg en skade. Det skal ikke så veldig mye til før ulykkesbegrepet anses å være oppfylt.

Hva menes med ulykkesforsikring?

En ulykkesforsikring dekker dødsrisikoen og varig invaliditet. Her er vilkåret for erstatning at skaden skyldes en ulykke, som karakteriseres som en “en plutselig ytre begivenhet”.

Hvem vurderer skaden ut ifra invaliditetstabellen?

Det vil være en lege spesialisert på din personskade som skal vurdere skaden opp mot tabellen. Ofte vil det være hensiktsmessig å benytte seg av en lege som har erfaring med disse tabellene og som har god kjennskap til din type skade slik at du får en korrekt medisinsk vurdering.

Må jeg bruke advokat?

En advokat vil kunne siker at du får riktig vurdering av skaden og at du får riktig erstatningsutbetaling. Disse type erstatningssaker er både vanskelig medisinsk og juridisk og det vil derfor være nyttig å bruke en advokat for å sikre at du får det du har krav på, og at saksbehandlingen blir riktig. Forsikringsselskapet vil også betale rimelig og nødvendige utgifter til advokathjelp. På denne måten slipper du å frykte høye kostnader knyttet til bistand.

 

Kilder

Lødrup, Peter. Lærebok i erstantingsrett s. 89. Gyldendal akademisk 6. utgave.

Myrstad, Kai, Yngve Røstad; Lars Evang Dancke. Ulykkesforsikring. Forsikringsakademiet, 6. utgave 1999.

Masteroppgave: https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/21247/MicrosoftxWordx-x24april.pdf?sequence=1&isAllowed=y

👤 Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad. Jeg spesialiserte meg innen personskadeerstatning på Universitetet i Oslo, og startet deretter å jobbe som advokat innenfor erstatningsrett for over ti år siden. Send meg en mail så skal jeg se om vi kan hjelpe deg.

Kontakt oss

    Har jeg krav på erstatning?
    Har jeg krav på fri rettshjelp?
    Har jeg noen frister å forholde meg til?
    Send oss en uforpliktende e-post!