Vilkårene for erstatning

For at du som skadelidt skal ha krav på erstatning forutsettes det at de tre vilkårene for erstatning er oppfylt. Det må foreligge et ansvarsgrunnlag, det må være årsakssammenheng og det må foreligge et økonomisk tap. 

Denne artikkelen er ment som en oversikt, og du kan lese mer om de ulike vilkårene ved å følge lenkene under.

Hva er erstatning?

“Erstatningsretten er læren om økonomisk kompensasjon for skadeforvoldelse, og rommer to hovedspørsmål. Det ene er om den som er påført en skade, “skadelidte”, kan kreve erstatning av den som påførte skaden, “skadevolder”. Hvis svaret er ja, er neste spørsmål hvor mye som skal tilkjennes i erstatning. Kilde: Kjelland, Morten. Erstatningsrett – en lærebok s. 3. Universitetsforlaget, 2. utgave 2019.

Poenget med erstatning er at det skal virke som økonomisk kompensasjon for den skaden eller tapet du har fått. Hovedregelen er at du skal settes i samme situasjon som vedkommende var i før skaden, dette kalles i teorien for gjenopprettelseshensynet og er et av hovedhensynene bak erstatningsretten. Det andre prevensjonshensynet som bygger på forutsetningen om å pålegge erstatningsplikt til å motivere potensielle skadevoldere til å unngå skadeforvoldelse.

Vilkårene for erstatning

Ansvarsgrunnlag

For det første må det foreligge et ansvarsgrunnlag å knytte ansvaret til. Hovedregelen i norsk erstatningsrett er at noen må kunne bebreides for skaden/tapet som har oppstått. Likevel har det på en rekke områder blitt innført ordninger om det som betegnes som objektivt erstatningsansvar. Ordningen går ut på at de som blir skadet er dekket av en forsikring som erstatningskravet kan rettes mot. Dette er vanlig innenfor blant annet yrkesskade og trafikkskade. Ved yrkesskade skal erstatningskravet rettes mot forsikringsselskapet der arbeidsgiver har tegnet yrkesskadeforsikring. For trafikkskade rettes kravet mot ansvarlig forsikringsselskap.

Det finnes mange ulike ansvarsgrunnlag i norsk erstatningsrett.

Nedenfor følger en liste:

 • Culpa (uaktsomhet)
 • Det ulovfestede objektive ansvaret
 • Arbeidsgiveransvaret
 • Bilansvaret (trafikkskade)
 • Ansvaret for yrkesskader
 • Forurensningsansvaret

Vilkårene for voldsoffererstatning

Dersom du skal ha krav på voldsoffererstatning forutsetter det at du har vært utsatt for en straffbar handling. Skadesaken skal da meldes inn til Kontoret for voldsoffererstatning.

Vilkårene for pasientskadeerstatning

For at du skal kunne søke pasientskadeerstatning forutsetter det at du har vært en svikt i den helsehjelpen du har fått. Det må altså være en lege eller et sykehus e.l. som har opptrådt ansvarsbetingende. Saken må meldes inn til Norsk Pasientskadeerstatning som utreder om den skadelidte har krav på erstatning eller ikke.

Økonomisk tap

For det andre må det som hovedregel foreligge et økonomisk tap på skadelidtes hånd. Altså et tap som kan fastsettes etter en objektiv økonomisk målestokk. Hjemmel for dette er skadeserstatningsloven § 3-1 for personskade og § 4-1 for tingsskade. Affeksjonsverdi erstattes ikke. Det finnes dog praktiske unntak når det gjelder personskade; menerstatning og oppreisning (tort og svie).

Påregnelig/adekvat årsakssammenheng

For det tredje må det foreligge adekvat årsakssammenheng mellom den skadevoldende handling og skadelidtes økonomiske tap. Det må foreligge både faktisk og rettslig årsakssammenheng. Ikke enhver fjern årsakssammenheng gir rett til erstatning.

Det er en forutsetning at ulykken må være en nødvendig betingelse for skaden skadelidte mener er grunnen til det økonomiske tapet. Som indikasjon kan man stille seg spørsmålet; dersom du tenker deg ulykken bort, ville skadelidte vært i samme helsemessige og økonomiske situasjon? Dersom svaret på spørsmålet er ja, anses ulykken ofte for å være årsak til den skaden skadelidte er påført. Dette er det det som omtales som faktisk årsakssammenheng.

Den rettslige årsakssammenhengen knytter seg til kravet om påregnelighet. Det betyr at skaden eller tapet må være påregnelig for skadevolder. Sagt på en annen måte, vil det si at resultatet av skadevolders handlinger eller unnlatelser burde være påregnelig for vedkommende. Videre er det et krav at skaden/tapet ikke er for fjernt eller avledet.

Advokathjelp

Er du usikker på om du oppfyller alle vilkårene for å kreve erstatning eller har øvrige spørsmål kan du ta kontakt med en av våre advokater spesialisert på erstatningsrett. Du kan enten ta kontakt via telefon eller e-post for en gratis og uforpliktende samtale om din skade/tap med en av våre medarbeidere. Dersom du foretrekker at vi tar kontakt med deg, kan du alternativt fylle ut skjema under så vil vi ta kontakt fortløpende.

Vanlig spørsmål

Hva er erstatning?

Erstatning skal virke som kompensasjon for det tapet du har hatt som følge av skaden du ble utsatt for.

Hva er vilkårene for å kunne kreve erstatning?

Det er tre vilkår som må være oppfylt for å kunne kreve erstatning. De tre vilkårene er at må foreligge et ansvarsgrunnlag, det må være adekvat årsakssammenheng og det må foreligge et økonomisk tap.

Har jeg krav på erstatning selv om skaden er noe fjern og avledet?

Nei, det er en forutsetning for erstatning at skaden ikke er for fjern og avledet. Erstatning er betinget av at resultatet av handlingen/unnlatelsen er burde vært påregnelig for skadevolder.

Kan jeg tape retten til å gjøre erstatningskravet gjeldende?

Dersom kravet ditt er foreldet vil du kunne risikere å miste retten til å gjøre kravet ditt gjeldende. Dette gjelder for erstatningskrav som for alle andre økonomiske krav. Det er derfor viktig at du gjør kravet ditt gjeldende så fort som mulig overfor riktig part/forsikringsselskap dersom du tror at du har/kan ha et erstatningskrav slik at du ikke mister din rett.

👤 Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad. Jeg spesialiserte meg innen personskadeerstatning på Universitetet i Oslo, og startet deretter å jobbe som advokat innenfor erstatningsrett for over ti år siden. Send meg en mail så skal jeg se om vi kan hjelpe deg.

Kontakt oss

  Har jeg krav på erstatning?
  Har jeg krav på fri rettshjelp?
  Har jeg noen frister å forholde meg til?
  Send oss en uforpliktende e-post!