Voldsoffererstatning for vold under ferie i utlandet

Det følger av voldsoffererstatningsloven § 2 at voldsoffererstatning i utgangspunktet kun ytes for skadevoldende handlinger som har funnet sted i Norge, på norske fly, fartøy eller innretninger. Men hva skjer dersom man blir utsatt for vold, voldtekt, frihetsberøvelse etc. på ferie i utlandet?

Hovedregelen er at man må søke om voldsoffererstatning i det land der handlingen tok sted. Kontoret for voldsoffererstatning kan hjelpe til med søknaden.

Det kan likevel tenkes at voldsoffererstatning kan ytes fra KFV, selv om volden har funnet sted i utlandet. Etter voldsoffererstatningloven § 2 andre ledd kan det i noen tilfelle tenkes unntak fra hovedregelen dersom skadelidte hadde fast bopel i Norge, og det foreligger særlige grunner som tilsier at erstatning skal dekkes av KFV. Dette er en skjønnsmessig rimelighetsbestemmelse, og vesentlige momenter vil være hvorvidt det finnes voldsoffererstatningsordning i det landet hvor skaden fant sted.

👤 Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad. Jeg spesialiserte meg innen personskadeerstatning på Universitetet i Oslo, og startet deretter å jobbe som advokat innenfor erstatningsrett for over ti år siden. Send meg en mail så skal jeg se om vi kan hjelpe deg.

Kontakt oss

    Har jeg krav på erstatning?
    Har jeg krav på fri rettshjelp?
    Har jeg noen frister å forholde meg til?
    Send oss en uforpliktende e-post!

    Posted in Uncategorized