Voldsoffererstatning for vold under ferie i utlandet

Det følger av voldsoffererstatningsloven § 2 at voldsoffererstatning fra Kontoret for voldsoffererstatning (KFV) i utgangspunktet kun ytes for skadevoldende handlinger som har funnet sted i Norge, på norske fly, fartøy eller innretninger. Når særlige grunner tilsier det kan voldsoffererstatning likevel ytes for vold under ferie i utlandet. 

Hva er voldsoffererstatning?

Voldsoffererstatning er en form for erstatning som ytes til den som har lidd personskade som følge av en straffbar handling som krenker livet, helsen eller friheten, eller dennes etterlatte, jf. voldsoffererstatningsloven § 1. Les mer om voldsoffererstatning ved å følge denne lenken.

“Voldsforbrytelsene utgjør en sentral del av strafferetten. Krenkelser mot liv og fysisk integritet har vært ansett som forbrytelser så lenge strafferetten har eksistert, på tvers av land, kulturer og religioner.” Kilder: Jacobsen, Jørn, Erling Johannes Husabø, Linda Gröning og Asbjørn Strandbakken. Forbrytelser i utvalg, Oslo, 2020, s. 25.

Voldsoffererstatningslovens virkeområde

Voldsoffererstatning fra Kontoret for voldsoffererstatning (KFV) ytes som hovedregel kun dersom den skadevoldende handlingen har funnet sted i Norge, på norske fly, fartøy eller innretninger. Årsaken er at voldsoffererstatningsordningen er begrunnet med det særskilte ansvaret staten har for å sikre individer mot voldshandlinger i Norge. Staten har verken rett eller mulighet til å gripe inn i andre land for å redusere voldskriminalitet der. Følgende fremgår av voldsoffererstatningsloven § 2 første ledd:

“Voldsoffererstatning ytes når den skadevoldende handling har funnet sted her i riket, herunder på Svalbard, om bord på norsk fartøy, boreplattform eller luftfartøy eller på innretning eller anlegg for utforskning eller utnytting av undersjøiske naturforekomster på den norske del av kontinentalsokkelen.”

Hovedregelen er derfor at man må søke om voldsoffererstatning i det landet der handlingen fant sted. Dette fremgår også av Europarådets konvensjon om voldsoffererstatning artikkel 3. En advokat kan i samråd med Kontoret for voldsoffererstatning bistå med å rette et krav om voldsoffererstatning mot utenlandske myndigheter.

Hvis den utenlanske ordningen ikke dekker visse erstatningskrav som den norske ordningen dekker, eksempelvis oppreisning, kan dette søkes erstattet av KFV.

Særlige tilfeller

Likevel kan det tenkes at voldsoffererstatning kan ytes fra KFV, selv om volden har funnet sted i utlandet. Etter voldsoffererstatningloven § 2 andre ledd kan det i noen tilfeller tenkes unntak fra hovedregelen. Det gjelder der skadelidte hadde fast bopel i Norge, og det foreligger særlige grunner som tilsier at erstatning skal dekkes av KFV.

“Dersom den skadelidte eller vedkommendes etterlatte hadde bopel i riket på skadetidspunktet, kan det ytes voldsoffererstatning i andre tilfeller enn nevnt i første ledd når særlige grunner tilsier det.”

Dette er en skjønnsmessig rimelighetsbestemmelse. Det vil særlig være behov for voldsoffererstatning fra KFV for skade påført i utlandet dersom vedkommende land ikke har en liknende erstatningsordning som er aktuell for skadelidte. Med andre ord; har du vært utsatt for en voldshendelse i et land som ikke har en tilsvarende voldsoffererstatningsordning som i Norge, er det gode muligheter for å få voldsoffererstatning fra KFV.

Kontakt advokat etter vold i utlandet

Erfaringsmessig er det vanskelig å kreve voldsoffererstatning fra utlandet. Ta kontakt med en personskadeadvokat som, i samråd med Kontoret for voldsoffererstatning, vil bistå deg med å fremsette krav overfor riktig myndighet. I noen tilfeller vil du ha krav på bistandsadvokat på det offentliges regning. Advokatfirmaet Teigstad har erfaring med voldsoffersaker fra utlandet og har kunnskap om hvordan man går frem for å fremskaffe nødvendig dokumentasjon fra behandlingssteder og politi i utlandet. Ta kontakt ved å ringe, sende en e-post eller fylle ut skjemaet på nettsiden vår.

Vanlige spørsmål

Hva er voldsoffererstatning?

Voldsoffererstatning er en type erstatning som ytes til den som har lidd personskade som følge av en straffbar handling som krenker livet, helsen eller friheten, eller dennes etterlatte, jf. voldsoffererstatningsloven § 1. Erstatningen utbetales fra Kontoret for voldsoffererstatning (KFV).

Har jeg rett til voldsoffererstatning fra KFV etter vold i utlandet?

Voldsoffererstatning fra Kontoret for voldsoffererstatning (KFV) ytes som hovedregel kun dersom den skadevoldende handlingen har funnet sted i Norge, på norske fly, fartøy eller innretninger. Etter voldsoffererstatningloven § 2 andre ledd kan det likevel i “særlige tilfeller” gis unntak fra hovedregelen. Det vil typisk være tilfellet dersom vedkommende land ikke har en voldsoffererstatningsordning som fornærmede kan påberope.

Hvordan krever jeg voldsoffererstatning fra et annet land?

Hvordan man krever voldsoffererstatning etter vold i utlandet vil avhenge av reglene i landet hvor voldshendelsen fant sted. På generell basis er det tilrådelig å kontakte en personskadeadvokat i Norge, som vil bistå deg med å fremme krav for riktig instans i det aktuelle landet.

Hvorfor ytes voldsoffererstatning som hovedregel kun for vold i Norge?

Årsaken til at voldsoffererstatning som hovedregel kun ytes ved voldshandlinger i Norge eller ved norske innretninger er at voldsoffererstatningsordningen er begrunnet med det særskilte ansvaret staten har for å sikre individer mot voldshandlinger i Norge. Staten har verken rett eller mulighet til å gripe inn i andre land for å redusere voldskriminalitet der.

Hva er Kontoret for voldsoffererstatning (KFV)?

Kontoret for voldsoffererstatning (KFV) er et statlig forvaltningsorgan som behandler søknader om voldsoffererstatning, og yter rådgivning og veiledning til voldsofre.

Kilder

Bårnås, Kristin Stanwick, Karl Dahlstrand og Vegard Knutsen. Voldsoffererstatningsordningen i Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett 01/2021 (Volum 18). https://doi.org/10.18261/issn.2464-3378-2021-01-02

Jacobsen, Jørn, Erling Johannes Husabø, Linda Gröning og Asbjørn Strandbakken. Forbrytelser i utvalg, Oslo, 2020.

https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/21349/67415.pdf?sequence=3&isAllowed=y

👤 Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad. Jeg spesialiserte meg innen personskadeerstatning på Universitetet i Oslo, og startet deretter å jobbe som advokat innenfor erstatningsrett for over ti år siden. Send meg en mail så skal jeg se om vi kan hjelpe deg.

Kontakt oss

    Har jeg krav på erstatning?
    Har jeg krav på fri rettshjelp?
    Har jeg noen frister å forholde meg til?
    Send oss en uforpliktende e-post!