Bistandsadvokat

bistandsadvokat

Hva er en bistandsadvokat?

En bistandsadvokat er en advokat som bistår og ivaretar interessene til fornærmede som har vært utsatt for visse typer krenkelser. Tradisjonelt var det kun i saker om voldtekt at fornærmede fikk oppnevnt advokat, pga. den store belastningen ved avhørene der fornærmede måtte greie ut om tidligere seksuell adferd mm.

Etterhvert har bistandsadvokatordningen utviklet seg til også å gjelde mange andre straffbare forhold, i noen tilfelle også rene voldssaker. Retten til bistandsadvokat inntrer allerede før anmeldelse har funnet sted, slik at en kan la seg konsultere av en bistandsadvokat såfremt en mener at en av handlingene som gir rett til advokat er brutt,  se nedenfor. Merk at også forsøk og medvirkning gir samme rett til oppnevning av bistandsadvokat.

Hvem har krav på bistandsadvokat?

Hvem som har krav på bistandsadvokat følger av Straffeprosessloven § 107a:

§ 107 a. Fornærmede har rett til å få oppnevnt bistandsadvokat i saker:
a) om overtredelse av straffeloven §§ 168, 253, 257, 282, 284, 291, 294, 295, 296, 299, 302, 304, 312 og 314,

b) hvor det er grunn til å tro at fornærmede som følge av handlingen får betydelig skade på kropp eller helse,

c) hvor offentlig forsvarer oppnevnes for å delta i ungdomsstormøte, jf. § 100 annet ledd annet punktum.

I saker hvor noen under 18 år er død som følge av en straffbar handling, har den som hadde foreldreansvar, rett til å få oppnevnt bistandsadvokat. I andre tilfeller der noen er død som følge av en straffbar handling, kan bistandsadvokat oppnevnes for etterlatte når særlige forhold tilsier at det er behov for det.

Retten kan også oppnevne bistandsadvokat i andre tilfeller der sakens art og alvor, hensynet til de berørte eller andre særlige forhold tilsier at det er behov for advokat.

Voldtekt

Som det fremgår i straffeprosessloven § 107a ovenfor vil fornærmede ha et ubetinget krav på advokathjelp ved voldtekt (straffeloven § 291). Voldtekt går i korte trekk ut på at noen har tiltvunget eller truet til seg seksuell omgang, eller at fornærmede var ute av stand til å motsette seg handlingen. Se for øvrig nærmere beskrivelse i artikkelen om hva som anses som voldtekt.

Misbruk av stilling, avhengighetsforhold eller psykiske forhold

Straffelovens § 295 første ledd bokstav a lyder: “Den som skaffer seg eller en annen seksuell omgang ved misbruk av stilling, avhengighetsforhold eller tillitsforhold, straffes med fengsel inntil 6 år.” Videre heter det i bokstav b at “På samme måte straffes den som skaffer seg eller en annen seksuell omgang ved å utnytte noens psykiske lidelse eller psykiske utviklingshemming”. Eksempler vil være der en psykolog utnytter sine klienter seskuelt, eller der en helsearbeider utnytter en psykiske utviklingshemmet. Her har man altså krav på bistandsadvokat. Du kan lese mer om misbruk av stilling på Overgrep.no.

Seksuell omgang med barn

Etter straffeprosessloven §107a om rett til bistandsadvokat vil fornærmede i saker om straffelovens §§ 299 – 308 ha rett til bistandsadvokat. Bestemmelsene gjelder seksuell omgang med barn under 14 år og 16 år. Det er ikke noe vilkår om bruk av tvang sliksom ved den alminnelige voldtektsbestemmelsen. Legg dog merke til at bestemmelsene gjelder seksuell omgang, og ikke seksuell handling. Men anmeldelse av seksuell handling omfattes likevel av bistandsadvokatordningen, jfr. henvisningen til straffeloven §§ 299 og 304.

Incest

Etter straffeprosessloven § 107a har også incestofre rett til offentlig oppnevnt advokat. Incest reguleres av straffeloven § 312, og lyder: “Den som har seksuell omgang med slektning i nedstigende linje, straffes med fengsel inntil 5 år. Som slektning i nedstigende linje regnes biologiske og adopterte etterkommere.” Incest innebærer altså seksuell omgang med barn eller adoptivbarn. Også ved seksuell omgang med fosterbarn, pleiebarn og stebarn har fornærmede rett til advokat, jfr. straffeprosessloven § 107a.

Familievold, konemishandling, tvangsekteskap og trafficking etc.

Det følger av straffeprosessloven §107a at familievold/konemishandling gir rett til å få oppnevnt advokat, jfr. straffeloven § 282. Videre vil fornærmede ved trangsekteskap ha rett til bistandsadvokat, jfr. straffeloven § 253. Det samme gjelder ofre for trafficking, jfr. straffeloven § 257.

Bistandsadvokat ved vold

Bistandsadvokater kan også oppnevnes etter straffeprosesslovens § 107a første ledd bokstav b hvor “hvor det er grunn til å tro at fornærmede som følge av handlingen får betydelig skade på legeme eller helbred”. Interessant her er at alvorlig psykisk skade kan gi rett til advokat. Med alvorlig psykisk skade menes “foruten psykoser, til slike tilstander som alvorlige og langvarige depresjoner, tvangs- og angstnevroser, spiseforstyrrelser og lignende. Derimot er uttrykket ikke ment å omfatte slike tilstander som lettere depresjoner, konsentrasjonsproblemer, irritabilitet og letter angsttilstander.”

Ved voldtekt har man en ubetinget rett til bistandsadvokat.

 

Hva gjør en bistandsadvokat?

I straffeprosessloven § 107c heter det at “Bistandsadvokaten skal vareta fornærmedes og etterlattes interesser i forbindelse med etterforsking og hovedforhandling i saken. Bistandsadvokaten skal også gi slik annen hjelp og støtte som er naturlig og rimelig i forbindelse med saken.” Advokaten skal bistå under prosessen i å få gjerningsmannen tiltalt og dømt, samt å fremme erstatningskrav på vegne på klienten, herunder voldsoffererstatning til kontoret for voldsoffererstatning. Videre skal bistandsadvokaten sørge for at at den psykiske påkjenningen blir minst mulig for fornærmede. Bistandsadvokaten skal også hjelpe fornærmede med støtte gjennom samtaler, informasjon og skaffe evt. hjelp fra psykolog etc.

Hva koster det?

Advokaten blir godtgjort av det offentlige, og koster således ingenting for fornærmede. Ta kontakt med Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har behov for bistandsadvokat. Vi er landets mest spesialiserte advokatfirma for voldsofre, og samarbeider med Vi tror deg-stiftelsen, Utsattmann og Landsforeningen for voldsofre.

Les mer om å bytte bistandsadvokat, eller kontakt en av våre bistandsadvokater i Oslo.

👤 Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad. Jeg spesialiserte meg innen personskadeerstatning på Universitetet i Oslo, og startet deretter å jobbe som advokat innenfor erstatningsrett for over ti år siden. Send meg en mail så skal jeg se om vi kan hjelpe deg.

Kontakt oss

    Har jeg krav på erstatning?
    Har jeg krav på fri rettshjelp?
    Har jeg noen frister å forholde meg til?
    Send oss en uforpliktende e-post!

    Posted in Uncategorized