Voldsoffererstatning

voldsoffererstatning

Voldsoffererstatning

Dersom du har blitt utsatt for en voldshandling eller en annen handling med preg av tvang kan du har krav på voldsoffererstatning fra Kontoret for voldsoffererstatning. Etter 2008 har ordlyden i loven endret seg noe, slik at en nå kan få erstatning for personskade som følge av straffbar handling som krenker livet, helsen eller friheten. Eksempel er voldsoffererstatning etter voldtekt, eller rett og slett erstatning etter vold.

Kontoret for voldsoffererstatning regner med at 90 prosent av de erstatningsberettigede aldri søker erstatning, selv om det er svært enkelt å søke og at advokatutgiftene i nesten alle tilfelle dekkes av det offentlige.

… 90% av de erstatningsberettigede søker aldri!

Formålet med ordningen med voldsoffererstatning er at en skal få erstatning selv om skadevolder ikke er søkegod eller ikke er kjent. Det ville virke urimelig og tilfeldig om noen voldsofre fikk erstatning for samme type skade som andre ikke fikk for.

Erstatningsutmålingen ved vodsoffererstatning følger i utgangspunktet samme prinsipper som ved annen personskade, som trafikkskade og pasientskade. En kan få erstattet tapt inntekt, påløpte utgifter, tap i fremtidig inntekt, fremtidig tap, menerstatning og oppreisning for tort og svie. Det er visse beløpsmessige begrensninger, avhengig av når det straffbare forholdet fant sted. Den beløpsmessige begrensningen for voldsoffererstatning er for tiden 60G, som tilsvarer ca. 5,6 millioner kroner (per høst 2017). Beløpsgrensen er kritisert, da den vil medføre at mange unge skadelidte ikke vil få “full ertstaning” for tapet sitt. .

… Det beløpsmessige erstatningstaket er 5,6 millioner kroner per 2017.

Søknad om voldsoffererstatning sendes Kontoret for voldsoffererstatning (KFV).

Ved søknad om voldsoffererstatning kan en i mange tilfelle få advokatutgifter dekket gjennom oppnevnelse av bistandsadvokat. En kan også få advokat dekket gjennom ordningen med fri rettshjelp.

… Vi samarbeider med flere voldsofferforeninger, og er spesialister innenfor bistand av voldsofre

Vi kan med andre ord bistå deg kostnadsfritt i de fleste tilfelle. Advokatfirmaet Teigstad AS består av 5 bistandsadvokater, og er landets mest spesialiserte firma innenfor bistand av voldsofre. Vi bistår til enhver tid hundrevis av klienter over hele landet med å få voldsoffererstatning. Ta kontakt med oss ved å ringe 22 34 30 00, post@advokat-teigstad.no eller ved å benytte skjemaet nedenfor.

👤 Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad. Jeg spesialiserte meg innen personskadeerstatning på Universitetet i Oslo, og startet deretter å jobbe som advokat innenfor erstatningsrett for over ti år siden. Send meg en mail så skal jeg se om vi kan hjelpe deg.

Kontakt oss

    Har jeg krav på erstatning?
    Har jeg krav på fri rettshjelp?
    Har jeg noen frister å forholde meg til?
    Send oss en uforpliktende e-post!

    Posted in Uncategorized