Trenger du hjelp av våre personskadeadvokater?

Bruk en advokat ved erstatning etter trafikkskade, yrkesskade og annen personskade. Spør en advokat ved å benytte skjemaet i høyre marg eller nederst i artikkelen.

Har du eller noen du kjenner vært utsatt for en yrkesskade, trafikkskade eller annen personskade? Våre personskadeadvokater bistår deg gjerne med å kreve erstatning fra en skadevolder, et ansvarlig forsikringsselskap, Norsk pasientskadeerstatning eller Kontoret for voldsoffererstatning. Advokathjelp er en alminnelig del av erstatningen etter personskade.

Advokathjelp ved personskade

Personskadesaker er kompliserte. For det første handler personskade om medisin. For det andre er personskaderetten et meget komplekst rettsområde som bare noen titalls advokatfirmaer i Norge har særlig kompetanse innenfor. Det vil ofte være vanskelige spørsmål om de faktiske forhold hva gjelder bevis for årsakssammenheng mellom f.eks arbeidsulykken/trafikkulykken og nakkeslengskaden. Det kan videre foreligge problemstillinger rundt foreldelse av erstatningskravet mot forsikringsselskapet, samt problemer med NAV i forhold til arbeidsavklaringspenger, uføretrygd mm. Utmåling av erstatning er også et felt innen personskaderetten som fordrer en advokat med særlig innsikt i personskadeerstatning.

Enten det gjelder yrkesskade etter arbeidsulykke, trafikkskade etter bilulykke, pasientskade etter feilbehandling  eller erstatning etter vold så gjelder det å ta kontakt med en advokat som har erstatningsrettslig kompetanse og erfaring. Erfaringsmessig oppnår skadelidte som har advokathjelp høyere erstatning enn de som alene vurderer og aksepterer forsikringsselskapets tilbud. Advokater som arbeider med erstatning etter personskade vet også hvilke sakkyndige leger som ikke syntes å gi objektive erklæringer til forsikringsselskapet.

Inntrykket er at mange som har fått en personskade etter trafikkulykke, arbeidsulykke, feilbehandling i helsevesenet eller som er voldsofre bruker mye tid på å gruble og bekymre seg for om de vil få erstatning fra forsikringsselskapet, og om de vil få den hjelpen de trenger fra NAV. Ofte bekymrer de seg ubegrunnet, og noen ganger grubler de så lenge at erstatningskravet blir foreldet. Fellesnevneren er at de burde ha kontaktet en erstatningsadvokat og få avklart forholdene. Rettssosiologien har imidlertid lært oss at terskelen for å kontakte en advokat er høy; Advokatbistand er jo dyrt, er det ikke det?

Trenger du advokatbistand til å klage på avslag om uføretrygd? Les mer om det her

Advokatkostnader ved erstatning

Som nevnt ovenfor er personskaderett vanskelig og komplisert. Lovgiver og rettspraksis har derfor bestemt at der skadevolder eller forsikringsselskapet er ansvarlig etter f.eks yrkesskade, trafikkskade, vold eller pasientskade er de også ansvarlig for rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand. Advokathjelp er en alminnelig del av erstatningen etter personskade. Dette følger bl.a. av lov som skadeserstatning § 3-1 om erstatning for skade på person.

Det ansvarlige forsikringsselskap plikter å dekke “rimelige og nødvendige” utgifter til advokatbistand.

Ved tvist vedrørende ansvar for f.eks arbeidsulykke (forsikringsselskapet nekter å påta seg ansvar for yrkesskaden), vil din innboforsikring også ha en rettshjelpsdekning som foruten egenandel dekker advokatutgiftene. I tillegg har vi lov om fri rettshjelp som omfatter advokatbistand ved erstatningskrav. Ved krav om erstatning etter vold vil man få oppnevnt bistandsadvokat i alvorlige voldssaker samt i de fleste sedelighetssaker, som for eksempel voldtekt. Da vil det offentlige dekke advokatsalæret.

Benytt skjemaet under for å få en kostnadsfri tilbakemelding fra en personskadeadvokat, så finner vi sammen ut hvordan saken din ligger an.

Vårt advokatkontor i Oslo

Advokatfirmaet Teigstad har kontorer i Torggata 10 i Oslo. Våre advokater bistår imidlertid hundrevis av klienter over hele Norge med å kreve erstatning til enhver tid. Vi er et advokatfirma i vekst, som  stadig forsterkes av flere dyktige advokater og advokatfullmektiger.

Har du vært utsatt for en arbeidsulykke, trafikkulykke, vold eller feilbehandling? Lurer du på om du innehar et krav om erstatning? Ikke la erstatningskravet ditt bli foreldet! Ta kontakt med en av våre advokater i dag for en kostnadsfri forhåndsvurdering av din sak. Du kan sende oss en e-post, ringe eller fylle ut skjemaet under.

Les mer om advokatbistand i saker innen trygderett her

Vanlige spørsmål

Hvor mye koster bruk av advokat?

Advokathjelp er en alminnelig del av erstatningen etter personskade. Ved eksempelvis en arbeidsulykke står arbeidsgivers forsikringsselskap ansvarlig, mens i alvorlige voldtektssaker vil det offentlige dekke salæret. Ta kontakt med en av våre advokater for en gratis forhåndsvurdering av din konkrete sak.

Kan jeg få fri rettshjelp?

Rett til fri rettshjelp forutsetter en bruttoinntekt som ikke overstiger 320 000 kroner, samt en nettoformue på maks 100 000 kroner. Merk imidlertid at skadelidte i erstatningssaker ofte vil ha krav på å få advokatsalær dekket gjennom forsikrings- eller offentlige rettshjelpsordninger.

Hvor mye kan jeg kreve erstattet?

Hvor mye du kan kreve erstattet vil variere etter de konkrete omstendighetene i saken. På et generelt plan kan det være aktuelt å kreve erstatning for merutgifter, tap av inntekt for en gitt periode, menerstatning og oppreisningserstatning. En av våre advokater kan gi deg en nærmere vurdering av hva som kan kreves i din konkrete sak.

Hva er fristen for å kreve erstatning?

I forbindelse med et erstatningskrav kan det være ulike frister som må overholdes. Helt overordnet foreldes krav på skadeserstatning og oppreisning 3 år etter den dagen skadelidte fikk eller burde skaffet seg nødvendig kunnskap om skaden og den ansvarlige. Starttidspunktet for fristen kan variere ut fra de konkrete forhold i saken. Det er derfor tilrådelig å ta kontakt med en av våre advokater snarest for en kostnadsfri forhåndsvurdering av din sak.

Hva er vilkårene for erstatning?

For å kreve erstatning må det foreligge et økonomisk tap hos skadelidte, et ansvarsgrunnlag og adekvat årsakssammenheng mellom den skadevoldende handling og tapet. Om det foreligger ansvarsgrunnlag og årsakssammenheng er ofte komplekse vurderinger, som en erstatningsadvokat kan hjelpe deg med. Øvrige vilkår kan forekomme for visse erstatningstyper, og det er derfor tilrådelig å kontakte en advokat for en nærmere vurdering av den konkrete saken.

Hva er en personskadeadvokat?

En personskadeadvokat er en advokat med særlig ekspertise og erfaring innenfor rettsområdet personskade. Advokaten vil følgelig ha spesialisert kunnskap om hva som skal til for å fremme et velykket erstatningskrav som følge av ulike personskader. Personskaderetten et svært komplekst rettsområde som kun noen titalls advokatfirmaer i Norge har særlig kompetanse innenfor.

👤 Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad. Jeg spesialiserte meg innen personskadeerstatning på Universitetet i Oslo, og startet deretter å jobbe som advokat innenfor erstatningsrett for over ti år siden. Send meg en mail så skal jeg se om vi kan hjelpe deg.

Kontakt oss

    Har jeg krav på erstatning?
    Har jeg krav på fri rettshjelp?
    Har jeg noen frister å forholde meg til?
    Send oss en uforpliktende e-post!