Fri rettshjelp ved personskade

Du kan ha krav på gratis advokathjelp både for juridisk rådgivning og for en sak i domstolene

Fri rettshjelp ved personskade

Hva er fri rettshjelp?

Fri rettshjelp er en ordning som skal sikre at ressurssvake skal få gratis rettshjelp, slik at de blir bedre stilt til å ivareta sine rettigheter. Lov om fri rettshjelp sikrer rettshjelp og dekker salæret til rettshjelpere/advokater innenfor visse rettsområder og innenfor visse rammer hva angår tidsbruk. Fri rettshjelp kommer i tillegg til andre rettshjelpsordninger, som retten til bistandsadvokat ved vold- og sedelighetssaker. Det finnes også andre måter å oppnå gratis advokatbistand på, noe som er forklart i artikkelen om fri advokathjelp.

Denne artikkelen gjelder fri rettshjelp generelt. Dersom du har behov for advokathjelp ved krav om erstatning etter personskade skal du lese artikkelen ‘advokat ved personskader’, for da er det ofte forsikringsselskapet som dekker advokatutgiftene.

Dersom du lurer på om du har krav på fri rettshjelp kan du også benytte skjemaet til høyre.

Hvem kan få fri rettshjelp?

Fri rettshjelp gis til fysiske personer og i visse tilfeller til organisasjoner. Fri rettshjelp gis ikke dersom det er andre støtteordninger som sikrer gratis advokatbistand, som for eksempel rettshjelpsdekningen i forsikring (for eksempel innboforsikring) eller der man har krav på oppnevning av bistandsadvokat (ved for eksempel voldtekt og noen voldssaker).

I hva slags saker kan en få fri rettshjelp?

I lov om fri rettshjelp differensieres det mellom fritt rettsråd og fri sakførsel. Fritt rettsråd tilsvarer vanlig juridisk rådgivning fra en advokat. Fri sakførsel er når det er oppstått en tvist og du trenger advokatbistand til en sivil sak for domstolene, fylkesnemnda eller andre særdomstoler. (Men ikke forliksrådet).

Fritt rettsråd

Hvilke sakstyper som gir grunnlag for advokathjelp i form av fritt rettsråd følger av lov om fri rettshjelp § 11. Det skilles her mellom saker der en har ubetinget krav på fritt rettsråd, og saker der kun de med inntekt under en viss inntektsgrense kan få fri advokatbistand. Sistnevnte kaller man behovssprøving.

Fritt rettsråd uavhengig av å ha inntekt under en viss inntektsgrense

1. I visse utlendingssaker.
2. I visse barnevernssaker.
3. For de som krever erstatning for urettmessig straffeforfølging. Gjelder for eksempel der man har blitt varetektsfengslet og det var urettmessig.
4. Til voldsofre i erstatningssak mot gjerningspersonen. Gjelder altså ikke dersom man krever erstatning fra Norsk pasientskadeerstatning, Kontoret for voldsoffererstatning eller et forsikringsselskap. Se og artikkelen om bistandsadvokat og voldsoffererstatning.
5. For vernepliktige i saker som nevnt under (I saker der man vanligvis krever inntekt under en viss inntektsgrense for å få fri rettshjelp, se under).
6. For de som har vært utsatt for voldtekt og andre sedelighetssaker som gir grunnlag for oppnevning av bistandsadvokat. Da har de krav på fri advokatbistand for å få hjelp til å vurdere om forholdet skal anmeldes.
7. For den som har blitt utsatt for tvangsekteskap eller forsøk.

Fritt rettsråd kun dersom man har inntekt under en bestemt inntektsgrense

1. I saker etter ekteskapsloven og noen skiftesaker, samt noen barnesaker.
2. I saker etter husstandsfellesskapsloven. Husstandsfellesskapsloven handler om retten til felles bolig og innbo når husstandsfellesskap opphører.
3. Den som er skadet samt etterlatte kan få fri rettshjelp i erstatningssak for personskade eller tap av forsørger. For eksempel kan en få fri advokathjelp i sak om erstatning etter trafikkskade eller yrkesskade.
4. For leietaker i visse husleiesaker.
5. For arbeidstaker når det gjelder avskjed/oppsigelse eller ved krav om erstatning i forbindelse med avskjed/oppsigelse.
6. For de som krever voldsoffererstatning fra Kontoret for voldsoffererstatning. Gjelder både selve søknaden samt i klage.

Unntak: Også i andre tilfelle kan en ha rett til fritt rettsråd

Fylkesmannen kan etter en helhetsvurdering innvilge fritt rettsråd slik at en kan få gratis advokat selv om saken ikke gjelder rettsområdene nevnt ovenfor. Ta kontakt med en advokat dersom du lurer på noe angående dette.

Fri sakførsel

Fri sakførsel betyr at en får fri advokathjelp til å føre en tvist for domstolene, fylkesnemnda eller andre særdomstoler. Også her skilles det mellom saker der en kan få fri sakførsel uavhengig av om inntekten er under inntektsgrensen for fri rettshjelp eller ikke.

Fri sakførsel uavhengig av inntekt

1. Til voldsofre i erstatningssak mot gjerningspersonen. Gjelder altså ikke dersom man krever erstatning fra Norsk pasientskadeerstatning, Kontoret for voldsoffererstatning eller et forsikringsselskap.
2. For vernepliktige, dersom saken dreier seg om en av de sakstypene som er nevnt ovenfor under overskriften “Fritt rettsråd kun dersom man har inntekt under en bestemt inntektsgrense”.
3. For den som har blitt utsatt for tvangsekteskap eller forsøk.
4. For vernepliktige i militærnektersaker.
5. For saker om overprøving av tvangsvedtak i helse- og sosialsektoren. For eksempel tvangsinnleggelse av rusmisbrukere.
6. Der sivilombudsmannen har anbefalt rettssak.
7. I visse utlendingssaker.
8. For den som er umyndiggjort eller begjærer vergemål opphevet.
9. I visse saker om barnerett.

Fri sakførsel for de som har inntekt under inntektsgrensen for fri rettshjelp

Den som har inntekt under inntektsgrensene som er omtalt senere i artikkelen kan få fri sakførsel i følgende saker:
1. I saker etter ekteskapsloven og noen skiftesaker, samt noen barnesaker.
2. I saker etter husstandsfellesskapsloven. Husstandsfellesskapsloven handler om retten til felles bolig og innbo når husstandsfellesskap opphører.
3. Den som er skadet samt etterlatte kan få fri rettshjelp i erstatningssak for personskade eller tap av forsørger. For eksempel kan en få fri advokathjelp i sak om erstatning etter trafikkskade eller yrkesskade.
4. For leietaker i visse husleiesaker.
5. For arbeidstaker når det gjelder avskjed/oppsigelse eller ved krav om erstatning i forbindelse med avskjed/oppsigelse.
6. I ankesaker til trygderetten.

Unntak: Fri sakførsel også i andre saker.

Som ved fritt rettsråd kan fylkesmannen også for fri sakførsel innvilge fri advokathjelp etter en helhetsvurdering. Det er som regel advokaten som søker om fri sakførsel, så ta kontakt med en advokat ved å benytte skjemaet i høyre marg.

Du kan ha krav på gratis advokathjelp både for juridisk rådgivning og for en sak i domstolene

Inntektsgrense for fri rettshjelp: Hvor stor kan inntekten være før du mister retten til fri rettshjelp?

Som nevnt ovenfor kan en i mange tilfelle ha krav på fri rettshjelp uavhengig av inntekten. Men i de sakene der det er behovssprøving må en ha innekt under en inntektsgrense som for tiden er 246 000 kroner i årlig inntekt for å ha krav på fri rettshjelp. Denne inntektsgrensen gjelder enslige. Dersom en har samboer er inntektsgrensen til sammen 369 000 kroner i årlig inntekt. Det er også en formuesgrense på kroner 100 000.

Egenandel ved fri rettshjelp

Ved de fleste saker om fri rettshjelp skal det betales en egenandel. Ved fritt rettsråd tilsvarer egenandelen for tiden 905 kroner. I saker om fri sakførsel skal det betales en egenandel på 25% av saksomkostningene, men ikke mer enn kroner 4 525. Den som har mindre enn 100 000 kroner i inntekt slipper å betale egenandel, jfr. forskrift til rettshjelpsloven.

Ta kontakt for en fri vurdering

👤 Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad. Jeg spesialiserte meg innen personskadeerstatning på Universitetet i Oslo, og startet deretter å jobbe som advokat innenfor erstatningsrett for over ti år siden. Send meg en mail så skal jeg se om vi kan hjelpe deg.

Kontakt oss

    Har jeg krav på erstatning?
    Har jeg krav på fri rettshjelp?
    Har jeg noen frister å forholde meg til?
    Send oss en uforpliktende e-post!

    Posted in Uncategorized