Erstatning ved trafikkskade

En mann som har fått whiplash etter trafikkulykke og som han senere vil kreve en trafikkskadeerstatning for

Dersom du har blitt skadet i trafikken vil du etter all sannsynlighet ha krav på erstatning for de økonomiske utgiftene skaden har påført deg. Etter bilansvarsloven er alle motorvogner pliktig til å ha ansvarsforsikring. Erstatningsansvaret for trafikkskade krever ikke skyld hos noen av førerne.

Trafikkskadeerstatning

Trafikkulykker forekommer dessverre til stadighet på norske veier. Dersom du har vært utsatt for en trafikkulykke kan du kreve erstatning for både personskader og materielle skader. Etter bilansvarsloven er enhver motorvogn pliktig til å tegne ansvarsforsikring. Det er følgelig den skadevoldende bil sitt forsikringsselskap som vil dekke eventuelle skader. Erstatningsansvaret ved trafikkskade er objektiv, og forutsetter ikke uaktsomhet fra noen av de involverte førerne.

Hvis trafikkskaden skjedde i forbindelse med jobb bør det vurderes om det i realiteten er tale om en yrkesskade. Du kan lese mer om yrkesskade her.

Vilkår for trafikkskadeerstatning

For å kreve erstatning må det som hovedregel foreligge et ansvarsgrunnlag, et økonomisk tap og årsakssammenheng mellom den skadegjørende handlingen og skaden/tapet. Ved bilulykker og bussulykker foreligger et objektivt ansvar, hvilket følger av at alle motorvogner er pliktig til å tegne ansvarsforsikring etter bilansvarsloven. Det samme gjelder trikk, t-bane og tog som er objektivt ansvarlig i tråd med jernbaneansvarsloven.

Problemstillingene ved trafikkskadesaker knytter seg først og fremst til årsakssammenhengen. Kravet om årsakssammenheng deles ofte i to; faktisk og adekvat. Faktisk årsakssammenheng innebærer at skaden må være en direkte følge av ulykken. Vilkåret er vanligvis oppfylt dersom skaden ikke ville skjedd om handlingen eller unnlatelsen tenkes borte, jf. Rt. 1992 s. 64 (P-pilledom II).

«For at den påstått skadevoldende handling (eller unnlatelse) skal anses som årsak, må handlingen (eller unnlatelsen) være en nødvendig betingelse for skaden.» Kilde: Professor dr. juris Morten Kjelland, Årsakssammenheng og bevis i personskadeerstatningsretten.

I tillegg må det foreligge rettslig årsakssammenheng, som innebærer at det økonomiske tapet være en påregnelig følge av skaden. Det vil si at tapet må stå i en “rimelig nær sammenheng med misligholdet; tapet må ikke være for fjernt, avledet eller upåregnelig”, jf. Rt. 1983 s. 205.

Erstatningsoppgjør ved trafikkskade

For å få et riktig erstatningsoppgjør fra forsikringsselskapet forutsettes det ofte at en får bistand fra en personskadeadvokat. Helst en advokat med erfaring innen trafikkskade.

Det finnes ingen oppstilt begrensning for hva slags skader som kan gi grunnlag for erstatning etter trafikkskade. Psykiske skader er likestilte med fysiske. Ofte er det snakk om nakkeslengskade som ikke lett lar seg påvise av medisinsk sakkyndige, og her kan det fort oppstå vanskelige bevisspørsmål dersom man ikke kommer seg til legen raskt etter trafikkulykken.

Hvilket erstatningsbeløp skadelidte har krav på vil variere basert på de konkrete omstendighetene i saken. Generelt vil det imidlertid ofte være aktuelt å kreve erstatning for påført og fremtidig inntektstap dersom skaden medfører at skadelidte er ute av stand til å arbeide i en kortere eller lengre periode. Videre skal merutgifter til eksempelvis behandling hos lege og fysioterapeut, medisiner, transport, eventuell tilrettelegging i hjemmet og liknende dekkes.

Ved varig og betydelig skade kan også menerstatning kreves for redusert livsutfoldelse. For å inneha rett til menerstatning må vedkommende ha en medisinsk invaliditetsgrad på minst 15 % med minimum 10 års varighet. I de saker hvor trafikkulykken er forårsaket som følge av en forsettlig eller grovt uaktsom handlemåte kan skadelidte også kreve oppreisning fra skadevolder for såkalt “tort og svie”.

Frister etter trafikkulykke

Skaden må meldes til ansvarlig forsikringsselskap innen ett år etter oppstått skade. Ofte vil fristen starte å løpe allerede på ulykkestidspunktet. Enkelte skader utvikler seg imidlertid over tid, eksempelvis nakkeslengskader, hvilket kan medføre at friststart forskyves. Av bevismessige hensyn bør du imidlertid melde fra så raskt som mulig.

Videre løper en treårig frist for å gjøre erstatningskravet gjeldende. Foreldelsesfristen starter å løpe ved det tidspunktet skadelidte fikk eller burde burde skaffet seg nødvendig kunnskap om skaden og den ansvarlige, jf. foreldelsesloven § 9 nr. 1.

Les mer om foreldelse av erstatningskrav her.

Advokathjelp ved trafikkskade

Ta kontakt med en advokat som har erfaring med trafikkskade dersom du har spørsmål rundt dette. Et tips vil være at man ved sykehusinnleggelsen forteller om alle de smerter man opplever, selv om noen av disse føles vage og mindre dramatiske enn andre skader. Ettersom trafikkforsikreren nesten alltid vil være ansvarlig for trafikkskaden vil den også være ansvarlig for skadeldites nødvendige og rimelige utgifter til advokat. Ved å kontakte oss per telefon, e-post eller ved å fylle ut skjemaet på nettsiden tilbyr vi deg en gratis og uforpliktende forhåndsvurdering av din sak.

Vanlige spørsmål

Kan jeg kreve erstatning etter en trafikkulykke?

Dersom du har vært utsatt for en trafikkulykke som har ledet til personskader eller materielle skader har du etter all sannsynlighet rett til trafikkskadeerstatning.

Hva er vilkårene for trafikkskadeerstatning?

For å kreve erstatning må det i alminnelighet foreligge et ansvarsgrunnlag, et økonomisk tap og årsakssammenheng mellom den skadegjørende handlingen og skaden/tapet. Ved bil- og bussulykker foreligger et objektivt ansvar, og forutsetter dermed ikke skyld fra noen av de involverte førerne.

Må jeg betale for advokat etter en bilulykke?

Nei, som hovedregel må du ikke betale for advokat etter en bilulykke. Det ansvarlige forsikringsselskapet vil dekke nødvendige og rimelige advokatutgifter som en del av erstatningen.

Hva bør jeg gjøre etter en trafikkulykke?

Etter en trafikkulykke er det viktig å få legehjelpen man trenger, samt sørge for å få dokumentert både store og små skader. Videre må skaden meldes til forsikringsselskapet snarest, og senest innen ett år etter oppstått skade. Et erstatningskrav må deretter fremsettes. Det er tilrådelig å kontakte en advokat for bistand i denne prosessen.

Når foreldes krav om erstatning for trafikkskade?

Krav om erstatning for trafikkskade foreldes 3 år etter skadelidte fikk eller burde burde skaffet seg nødvendig kunnskap om skaden og den ansvarlige, jf. foreldelsesloven § 9 nr. 1. Merk imidlertid at skaden må meldes til ansvarlig forsikringsselskap innen ett år etter oppstått skade.

Kilder

Engstrøm, Bjørn, Ole Andresen og Terje Bryn, Bilansvaret, 2. utgave, Oslo, 2005.

Professor dr. juris Morten Kjelland, Årsakssammenheng og bevis i personskadeerstatningsretten.

https://munin.uit.no/bitstream/handle/10037/10974/thesis.pdf?sequence=1

👤 Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad. Jeg spesialiserte meg innen personskadeerstatning på Universitetet i Oslo, og startet deretter å jobbe som advokat innenfor erstatningsrett for over ti år siden. Send meg en mail så skal jeg se om vi kan hjelpe deg.

Kontakt oss

    Har jeg krav på erstatning?
    Har jeg krav på fri rettshjelp?
    Har jeg noen frister å forholde meg til?
    Send oss en uforpliktende e-post!