Erstatning etter koronavaksine?

Erstatning etter koronavaksine?

For å beskytte befolkningen mot farlige smittsomme sykdommer er det i samfunnets interesse at flest mulig vaksinerer seg. Vaksinerte som opplever langvarige bivirkninger etter koronavaksinering har derfor et særlig erstatningsrettslig vern. Har du fått en sykdom eller skade grunnet vaksinering? Da kan du ha krav på pasientskadeerstatning.

Vilkår for å kreve erstatning

Krav om erstatning betinger i alminnelighet et økonomisk tap, ansvarsgrunnlag og årsakssammenheng. Når det gjelder koronavaksinasjonen har staten et objektivt ansvar for skader som oppstår grunnet vaksinen. Et objektivt ansvar innebærer at det ikke er et krav om feil ved selve vaksinen eller svikt ved vaksineringen. Det er tilstrekkelig at øvrige erstatningsrettslige vilkår er oppfylt, herunder økonomisk tap og årsakssammenheng. Disse vilkårene kommer til uttrykk i pasientskadeloven § 2 første ledd bokstav d. Bestemmelsen angir at en person som har “lidt tap på grunn av pasientskade, har krav på erstatning når skaden skyldes vaksinasjon”, jf. pasientskadeloven § 2 første ledd bokstav d.

Økonomisk tap eller varig betydelig skade

For det første må det foreligge et økonomisk tap på minst 10.000 kroner eller en varig og betydelig skade som følge av vaksinasjonen. Mindre og kortvarige bivirkninger som ikke leder til et tap gir ikke krav på erstatning. Relevante skader med påfølgende økonomisk tap kan eksempelvis være langvarig hodepine eller blodpropp som har ledet til behandlingsutgifter og/eller inntektstap. Menerstatning kan gis for tapt livsutfoldelse selv om du ikke har hatt et økonomisk tap. Rett til menerstatning krever imidlertid en medisinsk invaliditet på minst 15 % med en varighet på minimum 10 år.

Årsakssammenheng

Videre må det foreligge årsakssammenheng mellom vaksinasjonen og skaden, samt mellom skaden og det eventuelle økonomiske tapet. Årsakssammenheng innebærer i alminnelighet at vaksinasjonen må være en nødvendig betingelse for skaden eller sykdommen. I det ligger at sykdommen eller skaden ikke ville ha vært tilstede dersom vaksinasjonen tenkes borte. For koronavaksinens vedkommende er det imidlertid tilstrekkelig at sykdommen eller skaden kan være pådratt som følge av koronavaksinen, samtidig som staten ikke er i stand til å påvise at det foreligger andre mer sannsynlige årsaker til skaden eller sykdommen. Terskelen skal være lav for å tilkjenne erstatning. Videre må det eventuelle økonomiske tapet som har oppstått som følge av skaden være rimelige og nødvendige.

Omvendt bevisbyrde ved koronavaksine

Det går et skille mellom frivillige vaksiner og vaksiner som inngår i nasjonalt vaksineprogrammet. Ved frivillige vaksiner er det skadelidte som må sannsynliggjøre at skaden vedkommende er påført gir et erstatningskrav. Skadelidte har altså i slike tilfeller bevisbyrden.

Ved skade som oppstår grunnet vaksiner som inngår i nasjonalt vaksineprogam, herunder koronavaksinen, er bevisbyrden snudd. Det er i slike tilfeller tilstrekkelig at vaksinen kan være årsak til skaden, og at det ikke foreligger én eller flere mer sannsynlige årsaker. Sistnevnte må påvises av staten.

Det fremgår av pasientskadeloven § 3 annet ledd at “Ved erstatning som følge av skade etter anbefalte eller påbudte vaksinasjoner etter lov 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer, gjelder retten til erstatning etter § 2 første ledd bokstav d med mindre den ansvarlige godtgjør at en eller flere andre årsaker er mer sannsynlige.”  Med andre ord må Norsk pasientskadeerstatning sannsynliggjøre andre årsaker for å unnslippe erstatningsansvar.

Hva kan du ha krav på i erstatning?

Erstatningen skal dekke ditt fulle økonomiske tap som følge av skaden. Det kan være tale om merutgifter i form av utgifter til medisiner, lege eller annen behandling. Dersom skaden har ført til arbeidsuførhet og inntektstap kan dette kreves erstattet. Ved varig og betydelig skade kan det i tillegg foreligge et krav på menerstatning, for å kompensere for tapt livsutfoldelse. For at skaden skal anses som betydelig og varig må det i utgangspunktet være tale om minst 15 % invaliditetsgrad over minimum 10 år. Dersom du får medhold i et krav om erstatning vil det også dekke nødvendige advokatutgifter.

Les også vår artikkel om erstatning etter operasjon. 

Advokathjelp ved personskade grunnet koronavaksine

Har du fått en skade eller sykdom som følge av koronavaksine? Slike saker fordrer erfaring og kompetanse innen skjæringsfeltet mellom juss og medisin. Ta kontakt med en av våre personskadeadvokater for en gratis og uforpliktende forhåndsvurdering av ditt erstatningskrav. Ved den videre erstatningsberegningen vil Norsk pasientskadeerstatning dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand. Du kan kontakte oss per e-post, telefon eller ved å fylle ut skjemaet under.

Vanlige spørsmål

Hva skal til for å få erstatning for skade eller sykdom grunnet koronavaksinen?

Det må foreligge et økonomisk tap eller en varig og betydelig skade eller sykdom som følge av vaksinasjonen. Mindre og kortvarige bivirkninger som ikke leder til et tap gir ikke krav på erstatning. For at Norsk pasientskadeerstatning skal være erstatningsansvarlige må det økonomiske tapet som følge av skaden være på minst 10.000 kroner. Videre må det påvises at sykdommen eller skaden kan være pådratt som følge av koronavaksinen, samtidig som staten ikke er i stand til å påvise at det foreligger andre mer sannsynlige årsaker til skaden eller sykdommen.

Hva er Norsk pasientskadeerstatning?

Norsk pasientskadeerstatning (NPE) er en statlig etat underlagt Helse- og omsorgsdepartementet. Etaten behandler erstatningskrav som følge av pasientskader, herunder vaksinerelaterte skader og sykdommer.

Hvem skal krav om erstatning etter koronavaksinen rettes mot?

Krav på erstatning etter skade som følge av koronavaksinen rettes mot Norsk pasientskadeerstatning. Saksbehandlingen er gratis.

Hvor mye kan man kreve i erstatning som følge av sykdom grunnet koronavaksinen?

Omfanget av erstatningen vil variere ut fra de konkrete forholdene i saken. Helt overordnet kan det være grunnlag for å kreve erstattet utgifter til blant annet lege og medisiner, tap av inntekt og menerstatning for tapt livsutfoldelse.

Hvem er ilagt bevisbyrden i erstatningssaker knyttet til koronavaksinen?

Staten er ilagt bevisbyrden i erstatningssaker knyttet til koronavaksinen. Det innebærer at staten må påvise at det foreligger andre mer sannsynlige årsaker til skaden eller sykdommen enn koronavaksinen. Dersom staten ikke er i stand til å påvise dette, vil du kunne ha krav på erstatning.

👤 Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad. Jeg spesialiserte meg innen personskadeerstatning på Universitetet i Oslo, og startet deretter å jobbe som advokat innenfor erstatningsrett for over ti år siden. Send meg en mail så skal jeg se om vi kan hjelpe deg.

Kontakt oss

    Har jeg krav på erstatning?
    Har jeg krav på fri rettshjelp?
    Har jeg noen frister å forholde meg til?
    Send oss en uforpliktende e-post!