Arbeidsulykke

arbeidsulykker

Av advokat Eirik Teigstad  M: teigstad@advokat-teigstad.no  T: 22 34 30 00

arbeidsulykkerFor at en skade skal godkjennes som yrkesskade forutsetter det bl.a. at skaden oppstår som følge av en arbeidsulykke, jfr. lov om yrkesskadeforsikring § 11. Begrepet viser til lov om folketrygd § 13-3. Det er flere alternativer.

Det tradisjonelle arbeidsulykkesbegrepet; “plutselig eller uventet ytre hending”.

Det tradisjonelle arbeidsulykkesbegrepet er nok det flest folk forbinder med en “ulykke” på jobben. Det følger av lov om folketrygd § 13-3 første ledd første punktum at “som arbeidsulykke regnes en plutselig eller uventet ytre hending som medlemmet har vært utsatt for i arbeidet.”

Et klart eksempel på en slik arbeidsulykke er en bilmekaniker som ligger under en bil og skrur da den tekniske innretningen som holder bilen oppe brekker, slik at han får bilen på seg. Han vil da ha krav på å få skaden godkjent som yrkesskade, med de fordeler det gir.

Det tradisjonelle arbeidsulykkesbegrepet har blitt adskillig problematisert i rettspraksis, og det finnes mange høyesterettsdommer om temaet.

Lov om yrkesskadeforsikring § 11:

§ 11. Skader og sykdommer som skal dekkes av forsikringen.

Yrkesskadeforsikringen skal dekke
a)    skade og sykdom forårsaket av arbeidsulykke (yrkesskade),
b)    Skade og sykdom som i medhold av folketrygdloven § 13-4 er likestilt med yrkesskade.
c)    annen skade og sykdom, dersom denne skyldes påvirkning fra skadelige stoffer eller arbeidsprosesser.

Skade og sykdom som nevnt i første ledd bokstav b skal anses forårsaket i arbeid på arbeidsstedet i arbeidstiden, hvis ikke forsikringsgiveren kan bevise at dette åpenbart ikke er tilfellet.

Ved vurderingen av om en skade eller sykdom gir rett til dekning, skal det ses bort fra arbeidstakerens særlige mottakelighet for skaden eller sykdommen, hvis ikke den særlige mottakeligheten må anses som den helt overveiende årsak.

 

Lov om folketrygd § 13-3:

§ 13-3. Yrkesskade

Med yrkesskade menes en personskade, en sykdom eller et dødsfall som skyldes en arbeidsulykke som skjer mens medlemmet er yrkesskadedekket, se §§ 13-6 til 13-13.

Som arbeidsulykke regnes en plutselig eller uventet ytre hending som medlemmet har vært utsatt for i arbeidet. Som arbeidsulykke regnes også en konkret tidsbegrenset ytre hending som medfører en påkjenning eller belastning som er usedvanlig i forhold til det som er normalt i vedkommende arbeid.

Belastningslidelser som over tid har utviklet seg i muskel-/skjelett-systemet, regnes ikke som yrkesskade. Det samme gjelder lidelser som har utviklet seg som følge av psykiske påkjenninger eller belastninger over tid.

Som personskade regnes også skade på protese og støttebandasj

👤 Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad. Jeg spesialiserte meg innen personskadeerstatning på Universitetet i Oslo, og startet deretter å jobbe som advokat innenfor erstatningsrett for over ti år siden. Send meg en mail så skal jeg se om vi kan hjelpe deg.

Kontakt oss

    Har jeg krav på erstatning?
    Har jeg krav på fri rettshjelp?
    Har jeg noen frister å forholde meg til?
    Send oss en uforpliktende e-post!