Når foreldes yrkesskadeerstatning?

Når foreldes yrkesskadeerstatning?

Har du blitt utsatt for en yrkesskade, men ikke fremsatt krav overfor arbeidsgivers forsikringsselskap ennå? Da bør du handle raskt, slik at ditt erstatningskrav ikke foreldes. Foreldelse innebærer at et krav ikke lenger kan gjøres gjeldende, fordi en nærmere angitt tidsfrist er oversittet. 

Hva er en yrkesskade?

En yrkesskade er en personskade, sykdom eller dødsfall som oppstår grunnet en arbeidsulykke. Med arbeidsulykke siktes det til en plutselig eller uventet hendelse, som har oppstått grunnet en ytre begivenhet. Det kan eksempelvis være tale om å skli på glatt underlag eller få en gjenstand i hodet. En yrkessykdom kan videre anses som yrkesskade, gitt at den er oppstått som følge av arbeidsmiljøet og er nevnt i forskrift om yrkessykdommer.

Les også vår artikkel om erstatning etter hørselsskade her. 

Hva innebærer foreldelse?

Foreldelse innebærer at et krav om erstatning ikke lenger kan kreves oppfylt. Erstatningskravet har med andre ord “gått ut på dato”. Årsaken bak foreldelsesreglene er å beskytte skyldneren mot eldre uoppgjorte krav.

Foreldelse av yrkesskade

Det fremgår av yrkesskadeforsikringsloven § 15 første ledd at arbeidstakers krav mot forsikringsgiver foreldes etter tre år. Fristen begynner å løpe ved utløpet av det kalenderår da arbeidstakeren fikk eller burde skaffet seg nødvendig kunnskap om forholdet som begrunnet kravet. Uttrykket “forhold som begrunner kravet” skal forstås som en henvisning til “kunnskap om skaden og at den kan gi rett til erstatning fra yrkesskadeforsikringen”, jf. Ot.prp. nr. 44 (1988-1989) s. 90. Vilkåret er samsvarende med kunnskapskravet i foreldelsesloven § 9 nr. 1. Det innebærer at kunnskapskravet består av tre kumulative vilkår som må oppfylles: kunnskap om skaden, om at skadehendelsen kvalifiserer til ansvar, og om hvem skadevolder er.

Vilkåret “nødvendig kunnskap” gjelder kunnskapen som behøves for at arbeidstaker skal ha tilstrekkelig grunnlag for å gå til søksmål, hvilket vil avbryte foreldelsesfristen. Videre innebærer ordlyden “fikk eller burde skaffet seg” at skadelidte enten hadde eller burde hatt kunnskap som tilsier at vedkommende hadde oppfordring til å reise søksmål, jf. HR-2016-00293-A avsnitt 38-39.

Bestemmelsens andre ledd angir at foreldelsesfristene i forsikringsavtaleloven og foreldelsesloven ikke gjelder. Årsaken er at yrkesskadeforsikring gjelder et område hvor skjult påvirkning er vanlig, noe som innebærer at sykdomssymptomer ofte inntrer etter lang tid. Oppstilling av absolutte tidsfrister vil derfor kunne utgjøre et betydlig inngrep i skadelidtes rettsbeskyttelse, jf. Ot.prp. nr. 44 (1988-1989) s. 78.

Reglene om avbrudd av foreldelse i foreldelsesloven § 14 flg. er imidlertid av betydning.

Avbrytelse av foreldelsesfristen

Foreldelse avbrytes ved at skyldneren uttrykkelig eller ved sin handlemåte erkjenner sin forpliktelse overfor fordringshaveren, jf. foreldelsesloven § 14. Ved erkjennelse angir foreldelsesloven § 20 at en ny foreldelsesfrist vil begynne å løpe. Fristen kan også avbrytes gjennom rettslige skritt som angitt i foreldelsesloven § 15.

Melding om yrkesskade

Melding om yrkesskade til forsikringsselskapet

Arbeidstakeren har ingen meldingsfrist hva gjelder yrkesskadeerstatning. Arbeidstakeren vil imidlertid i mange tilfeller være omfattet av øvrige forsikringer, hvor meldefristen er 1 år, jf. forsikringsavtaleloven. Dette gjelder eksempelvis kollektiv ulykkes- og uføreforsikring.

Melding om yrkesskade til NAV

Melding om yrkesskade skal i henhold til folketrygdloven sendes til NAV innen ett år etter ulykken. Som utgangspunktet er det arbeidsgiver som skal melde inn skaden. Likevel har arbeidstaker anledning til å gjøre dette på egenhånd dersom arbeidsgiveren ikke overholder sin plikt.

Advokathjelp ved yrkesskade

Dersom du mistenker at du har et erstatningskrav, er det viktig å handle raskt slik at kravet ikke foreldes. Ta kontakt med vårt advokatkontor for en gratis og uforpliktende forhåndsvurdering av din sak allerede i dag. Våre erstatningsadvokater er tilgjengelig både på telefon og e-post. Du kan også sende oss en forespørsel ved å fylle ut skjemaet under.

Vanlige spørsmål

Hva er foreldelse?

Foreldelse innebærer at et krav har ¨gått ut på dato¨. Det vil si at skadelidte ikke lenger kan kreve erstatning utbetalt av skadevolder. Årsaken bak reglene er et ønske om at krav gjøres opp innen rimelig tid, slik at partene får anledning til å innrette seg.

Hva er en yrkesskade?

En yrkesskade er en personskade, sykdom eller dødsfall oppstått som følge av en arbeidsulykke. Med arbeidsulykke menes en plutselig eller uventet hendelse, som har opstått som følge av en ytre begivenhet. Eksempelvis dersom man sklir på glatt underlag eller får en gjenstand i hodet under arbeid.

Hvor lang er foreldelsesfristen ved yrkesskade?

Foreldelsesfristen ved yrkesskade er tre år. Fristen begynner å løpe ved utløpet av det kalenderår skadelidte fikk eller burde skaffet seg nødvendig kunnskap om yrkesskaden som begrunner kravet.

Når må jeg melde inn skaden til forsikringsselskapet og NAV?

Det foreligger ingen meldefrist hva gjelder yrkesskadeerstatning til forsikringsselskapet. Likevel kan andre forsikringer gjøre seg gjeldende i saken, hvor fristen er 1 år, jf. forsikringsavtaleloven. I henhold til folketrygdloven skal melding om yrkesskade sendes til NAV innen ett år etter ulykken.

Hvem skal melde inn skaden til NAV?

I utgangspunktet skal arbeidsgiver melde inn skaden til NAV. Dersom arbeidsgiver ikke overholder denne plikten, kan imidlertid arbeidstakeren gjøre dette selv.

Hvordan avbryter jeg foreldelsesfristen?

Foreldelsesfristen avbrytes gjennom en erkjennelse fra skyldneren. Denne kan enten være uttrykkelig eller ved skyldners handlemåte. Ved erkjennelse begynner en ny foreldelsesfrist å løpe. Videre kan fristen avbrytes gjennom rettslige skritt.

👤 Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad. Jeg spesialiserte meg innen personskadeerstatning på Universitetet i Oslo, og startet deretter å jobbe som advokat innenfor erstatningsrett for over ti år siden. Send meg en mail så skal jeg se om vi kan hjelpe deg.

Kontakt oss

    Har jeg krav på erstatning?
    Har jeg krav på fri rettshjelp?
    Har jeg noen frister å forholde meg til?
    Send oss en uforpliktende e-post!