Erstatning etter bilulykke

Dersom du har vært utsatt for en bilulykke eller trafikkskade vil du kunne ha krav på erstatning. Det avgjørende for erstatning er hvorvidt du har blitt utsatt for en personskade, og om denne skaden resulterer i et økonomisk tap. 

Bilansvarslova

Ved trafikkskader og andre ulykker i trafikken kommer bilansvarslova til anvendelse. Loven gjelder erstatning for skade som motorvogner “gjør” på folk eller ting jfr. § 1. Loven omfatter enhver skadelidt, også personskade på passasjerer og sjåføren. Som bileier er du pliktig til å tegne en ansvarforsikring. Bilansvaret er en forsikring bileieren tegner for at det skal dekke eventuelt ansvar ved skadeforvoldelse. Bileieren har altså ansvarsforsikring, og skadelidte som har blitt trafikkskadd i bilulykke har dermed et direkte krav mot forsikringsselskapet.

Les mer om erstatning etter ulykke her.

Begrepsavklaring

Trafikkskade, trafikkulykke og personskade

En trafikkskade brukes som en betegnelse om en personskade som er forårsaket av en bil eller annet motorisert kjøretøy i en trafikkulykke. Ved en trafikkskade vil du som hovedregel ha krav på erstatning etter bilansvarsloven. Erstatningskravet vil normalt fremmes overfor forsikringsselskapet til den bilen som er ansvarlig for ulykken.

Dersom bilulykken fører til at du får en personskade, har du krav på å få dekket det eventuelle økonomiske tapet du har på grunn av den.

Ved ulykke på el-sparkesykkel les mer her.

Trafikkskadeerstatning

Alle de fysiske og psykiske skadene du får som er et resultat av en trafikkulykke vil kunne være erstatningsberettigede. Det er mange ulike trafikkskader som kan føre til et erstatningskrav, men forutsetningen for kravet er at du må ha lidt et økonomisk tap som følge av ulykken. I enkelte tilfeller kan skaden være så alvorlig at du vil ha krav på menerstatning. De vanligste trafikkskadene er hodeskader, nakkeskader, ryggskader og bruddskader. Dette er ikke en uttømmende liste.

“Trafikkforsikringen dekker for det første alle personskader. Det er uten betydning om skadelidte var en utenforstående (for eksempel fotgjenger), passasjer eller fører av motorvognen. […] Også tingsskadene er dekket under trafikkforsikringen.” Kilde: Lødrup, Peter. Lærebok i erstatningsrett. 6. utgave. Oslo, 2009, s. 234.

Det er flere aktuelle erstatningsposter som vil være aktuelle dersom du blir utsatt for en personskade. Under listes opp noen av de mest sentrale. Listen er ikke uttømmende.

Tapt inntekt og fremtidig inntektstap

Dersom du som følge av trafikkulykken lider et inntektstap, har du krav på å få dette dekket fra forsikringsselskapet. Denne inntektsposten begynner som regel å løpe etter at sykepengeperioden opphører. Inntektstapet beregnes ved å sammenlikne inntekten du hadde før ulykken fant sted, med din faktiske inntekt etter ulykken. Det er differansen mellom disse som er utgangspunktet for erstatningskravet.

Erstatning for fremtidig inntektstap skal gjøres opp med forsikringsselskapet og skal vare frem til pensjonsalder hvis det ikke er en forutsetning for at skadelidte er tilbake i arbeid før det. Fremtidig inntekts tap beregnes på samme måte som for tapt inntekt.

Erstatning for utgifter

Etter ulykken har du krav på å få dekket alle utgifter du har som følge av den, herunder legeutgift, ulike nødvendige behandlinger, utstyr, reiser og liknende. En forutsetning for å få utgiftene dekket er at de er nødvendige og rimelige. Advokatutgifter kan også i enkelte tilfeller falle inn under denne erstatningsposten.

Menerstatning

Menerstatning er erstatning for tap av livsutfoldelse. Vilkårene for å få menerstatning er at du får en varig og betydelig skade som følge av trafikkulykken. Med varig menes ikke en livstidsskade, men en varighet på minst 10 år. Med betydelig menes at skaden må være vurdert til å gi minst 15% medisinsk invaliditet.

Oppreisning

I de tilfellene bilfører har forårsaket skaden på grunn av sin grovt uaktsomme oppførsel vil skadelidte kunne kreve erstatning for “tort og svie”. Denne erstatningsposten vil måtte vurderes konkret fra sak til sak. Hensikten er å gjøre opp for en fysiske og psykiske skaden skadelidte ble utsatt for som følge av skadevolders grove uaktsomhet eller forsett ved ulykken.

Forsørgertap

Der skaden etter trafikkulykken er så stor at det ender i dødsfall, vil de etterlatte ha krav på erstatning. Erstatning for forsørgertap forutsetter at avdøde forsørget enten barn og/eller ektefelle eller samboer da ulykken inntraff. Erstatningssummen blir vurdert ut fra både avdødes inntekt, og vedkommendes evne til å utføre oppgaver hjemme.

Utmåling av erstatning etter bilulykke

Det er vanlige utmålingsregler som gjelder ved utmåling av erstatning etter bilulykke, jfr. bilansvarsloven § 6. Det finnes noen spesielle medvirkningsregler i bilansvarsloven som kan medføre at skadelidte som har medvirket til skaden kan få lavere erstatning, jfr. bilansvarsloven § 7.

Advokatbistand

Det kan ofte være utfordrende å være i en tvist mot er forsikringsselskap. Selskapet vil alltid ha en interesse i å begrense sitt eget ansvar, eller i det minste forsøke å begrense det. En advokat med god erfaring innenfor trafikkskade vil kunne bistå deg og sørge for at dine rettigheter blir tilstrekkelig ivaretatt og at du får den erstatningen du har krav. I trafikkskadesaker som resulterer i at skadelidte ikke lenger kan jobbe.

Vanlige spørsmål

Hvem må dekke advokatutgiftene?

I trafikkskadesaker dekkes advokatutgiftene, og alle andre utgifter du har i forbindelse med trafikkskaden som regel av det ansvarlige forsikringsselskapet.

Kreves det at noen har skyld i ulykken for å få erstatning?

Det kreves ikke at noen har opptrådt uaktsomt for at du skal ha krav på erstatning etter en trafikkulykke. Grunnen til dette er at bilansvarsloven legger til grunn et objektivt ansvar for skader forvoldt av biler eller andre motoriserte kjøretøy.

Vil jeg kunne kreve ulike typer erstatning for samme ulykke?

Det er ikke noe i veien for at du kan kreve ulike erstatningsposter som følge av ulykken. Dersom du har lidt flere økonomiske tap, skal alle disse dekkes.

Hva betyr medisinsk invaliditet?

Det er en ¨mekanisme¨ for å måle hvor stor og alvorlig en skade er. Skalaen går fra 0 - 100 %. Skalaen måles individuelt og handler om hvor alvorlig skaden subjektivt er, og til hvilken grad du blir påvirket av den. En medisinsk invaliditet på 0% betyr at du er helt frisk.

Kilder

Lødrup, Peter. Lærebok i erstatningsrett. 6. utgave. Oslo, 2009.

Nygaard, Nils. Trafikkulykke som årsak til psykisk sjukdom, Lov og Rett 08/2001 (Volum 40). https://doi.org/10.18261/ISSN1504-3061-2001-08-02

https://munin.uit.no/bitstream/handle/10037/10974/thesis.pdf?sequence=1

👤 Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad. Jeg spesialiserte meg innen personskadeerstatning på Universitetet i Oslo, og startet deretter å jobbe som advokat innenfor erstatningsrett for over ti år siden. Send meg en mail så skal jeg se om vi kan hjelpe deg.

Kontakt oss

    Har jeg krav på erstatning?
    Har jeg krav på fri rettshjelp?
    Har jeg noen frister å forholde meg til?
    Send oss en uforpliktende e-post!