Erstatningslovkomitéen opplyser (s. 52) at den ikke har drøftet om de foreslåtte nye regler om erstatning for tap i erverv og for tap av forsørger « bør inntas som et nytt kapittel 4 (og da slik at nåværende kapittel 4 blir kapittel 5), eller som kapittel 5.» Komitéen har « for å markere at reglene kommer i tillegg til de tidligere regler i skadeserstatningsloven valgt å benytte betegnelsen kapittel 5 ».

Departementet er enig med komitéen i at reglene om erstatning for personskade og forsørgertap bør inntas som et eget kapittel i erstatningsloven. Departementet er videre kommet til at reglene bør inntas som nytt kapittel 3. Det någjeldende kapittel 3 som inneholder « Enkelte alminnelige bestemmelser », og kapittel 4 som har regler om ikraftredelse m. v., blir da forskjøvet til kapittel 4, resp. kapittel 5. Det er nemlig naturlig at bestemmelsene om erstatning for personskade kommer foran. 1 ) I kapitlet om « Enkelte alminnelige bestemmelser » vil man overveie senere å ta inn visse andre alminnelige bestemmelser, f. eks. om skadelidtes medvirkning, og disse passer det også å innta etter reglene om erstatning for personskader.

Den eneste høringsinstans som har uttalt seg om plasseringsspørsmålet, Forbrukernes forsikringskontor, mener reglene bør inntas som kapittel 4, se foran s. 7.

For så vidt angår spørsmålet om overflytting av bestemmelsene i ikrafttredelseslovens § 19 a, § 19 annet ledd, § 21 annet ledd og § 27, har komitéen ikke foreslått noen overflytting i forbindelse med denne lovrevisjon, se innstillingen s. 52 jfr. s. 66. Departementet er kommet til at bestemmelsene bør overflyttes nå. Overføringen av oppreisningsbestemmelsene til den nye skadeserstatningsloven gjør det nødvendig også å endre ikrafttredelseslovens § 25 fjerde ledd. Bortsett fra enkelte endringer som i det vesentlige har vært nødvendig på grunn av overflyttingen og plasseringen i den nye lov, er innholdet ikke endret.