Foreldelse av voldsoffererstatning

Foreldelse av voldsoffererstatning

Når foreldes krav på voldsoffererstatning? Foreldelse av voldsoffererstatning er nokså komplisert, men i mange tilfelle kan du få innvilget søknad om erstatning for overgrep som fant sted helt tilbake på 70 og 80-tallet.

Voldsofferloven har blitt endret en rekke ganger. Dette har medført noe ulike vilkår og foreldelsesregler avhengig av når den straffbare hendelsen fant sted. Men litt unøyaktig kan en si at alle som har blitt utsatt for vold, sedelighetsforbrytelser ol. etter 1. januar 1975 kan søke om voldsoffererstatning. Men kravet om voldsoffererstatning kan være foreldet etter foreldelsesreglene.

Les mer om voldsoffererstatning her.

Når foreldes krav om voldsoffererstatning?

Som et utgangspunkt kan en si at voldsoffererstatning kan avslås på grunnlag av foreldelse dersom forholdet er både sivilrettslig og strafferettslig foreldet. Kontoret for voldsoffererstatning legger dagens foreldelsesregler til grunn selv om det gjaldt andre foreldelsesregler på gjerningstidspunktet.

Sivilrettslig foreldelse

Forholdet er sivilrettslig foreldet tre år etter at skadelidte har eller burde skaffet seg nødvendig kunnskap om skaden og den ansvarlige. I mange tilfelle kan jo psykiske senskader dukke opp etter svært lang tid, i mange tilfelle flere tiår. Det kan derfor gå svært lang tid før saken er sivilrettslig foreldet. Det finnes ingen aboslutt foreldelsesfrist dersom skadelidte var under 18 år på skadetidspunktet.

Strafferettslig foreldelse

Strafferettslig foreldelse følger av reglene i straffeloven, og er avhengig av strafferammen for den aktuelle forbrytelsen. I alvorlige sedelighetsforbrytelser ovenfor barn er den strafferettslige foreldelse ofte 25 år.

Ta kontakt med en bistandsadvokat

Ta kontakt med meg ved å bruke skjemaet nedenfor dersom du har spørsmål om voldsoffererstatning. Jeg jobber primært med voldsoffersaker som bistandsadvokat. I 9 av 10 tilfelle dekkes advokatsalæret av offentlige ordninger.

Les om foreldelse av straff for voldtekt her.

👤 Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad. Jeg spesialiserte meg innen personskadeerstatning på Universitetet i Oslo, og startet deretter å jobbe som advokat innenfor erstatningsrett for over ti år siden. Send meg en mail så skal jeg se om vi kan hjelpe deg.

Kontakt oss

    Har jeg krav på erstatning?
    Har jeg krav på fri rettshjelp?
    Har jeg noen frister å forholde meg til?
    Send oss en uforpliktende e-post!