Hvor mye kan jeg få i voldsoffererstatning?

Hvor mye kan jeg få i voldsoffererstatning?

Har du vært utsatt for en voldshendelse og lurer på hvor mye du kan forvente å få i voldsoffererstatning? Aktuelle erstatningsposter utgjør påført og fremtidig inntektstap, merutgifter, oppreisning og menerstatning. Utmålingen avhenger av de konkrete forholdene i saken. Likevel eksisterer en øvre grense for voldsoffererstatning på 60 ganger grunnbeløpet i folketrygden per person per skadetilfelle. 

Hva er voldsoffererstatning?

Voldsoffererstatning er en type erstatning som staten yter til mennesker som har lidt personskade på grunn av en straffbar handling som krenker liv, helse eller frihet, eller dennes etterlatte, jf. voldsoffererstatningsloven § 1. Voldsoffererstatning tilkjennes etter søknad til Kontoret for voldsoffererstatning, jf. voldsoffererstatningsloven § 3. For å få tilkjent voldsoffererstatning må fire vilkår være oppfylt. Den straffbare handling må anmeldes til politiet, erstatningskravet må være del av straffesaken, det må foreligge klar sannsynlighetsovervekt for at det straffbare forhold har skjedd, samt årsakssammenheng mellom personskaden og den straffbare handling.

Du kan lese mer om voldsoffererstatningsloven her. 

Erstatningsbeløp

Hvor mye man kan kreve i voldsoffererstatning og hvilke erstatningsposter som gjør seg gjeldende vil avhenge av de konkrete forhold i saken. Det er derfor tilrådelig å kontakte en av våre erstatningsadvokater for en gratis forhåndsvurdering av din sak. I det følgende vil det likevel gis en oversikt over potensielt aktuelle erstatningsposter.

Erstatning for økonomisk tap

Skadelidte skal som hovedregel få dekket sitt økonomisk tap som følge av den skadevoldende handling. Voldsoffererstatningen skal dekke lidt skade, tap i fremtidig erverv og utgifter som personskaden er antatt å pføre skadelidte i fremtiden, jf. voldsoffererstatningsloven § 4. Skadelidte kan med andre ord kreve erstattet både påført og fremtidig inntektstap, samt påførte og fremtidige merutgifter. Sistnevnte vil eksempelvis innebære utgifter til lege eller psykolog.

Utmålingen av inntektstap fastsettes i tråd med skadeserstatningsloven § 3-1 annet ledd. Det skal tas hensyn til skadelidtes muligheter for å skaffe seg inntekt ved arbeid basert på hva som med rimelighet kan ventes av vedkommende på bakgrunn av hans/hennes evner, utdanning, praksis, alder og muligheter for omskolering. Arbeid i hjemmet likestilles med inntekt.

I saker hvor skadelidte på skadetidspunktet ikke var fylt 19 år skal erstatning utmåles for varig tap i erverv i tråd med reglene om standardisert erstatning til barn i skadeserstatningsloven § 3-2 a.

I tillegg til erstatning for personskade, kan skadelidte kreve erstatning for skade på vanlige klær, proteser og andre personlige bruksting skadelidte hadde på seg da skaden ble voldt, jf. voldsoffererstatningsloven § 8.

Menerstatning

Dersom skadelidte er pådratt varig og betydelig skade av medisinsk art, har vedkommende rett til særskilt menerstatning, jf voldsoffererstatningsloven § 5. Erstatningen utmåles med grunnlag i menets medisinske art og størrelse, samt dets betydning for den personlige livsutfoldelse. Menerstatning forutsetter minimun 15% uførhetsgrad.

Oppreisning

Skadelidte kan i tillegg ha krav på oppreisning, hvilket utgjør en engangssum for tort og smerte og annen krenkelse eller skade av ikke-økonomisk art, jf. voldsoffererstatningsloven § 6. Oppreisningen fastsettes etter en skjønnsmessig rimelighetsvurdering.

Ved voldtekt av barn under 14 år, seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år, samt seksuell handling med barn under 16 år skal det legges særlig vekt på handlingens art, hvor lang tid forholdet har pågått, om det er tale om misbruk av slektskapsforhold, omsorgsforhold, avhengighetsforhold eller tillitsforhold, samt om handlingen er gjennomført på en særlig smertefull eller krenkende måte. Der flere har voldt skade, tilføyd krenkelse eller utvist mislig atferd i fellesskap skal den økte belastning for fornærmede ved at flere har handlet i fellesskap vektlegges.

Voldsoffererstatningens øvre og nedre grense

Voldsoffererstatningsloven § 11 angir den øvre og nedre grensen for voldsoffererstatning. I saker hvor det tap som ville kunne kreves erstattet av staten er mindre enn kr 1 000 ytes ikke voldsoffererstatning, jf. § 11 andre ledd. Hva gjelder den øvre grensen for voldsoffererstatning inntrer en lovendring 1. juli 2021. Den endrete § 11 første ledd første setning vil lyde som følger:

“Til hver person ytes det for hvert enkelt skadetilfelle ikke høyere voldsoffererstatning enn 60 ganger grunnbeløpet i folketrygden, jf. folketrygdloven.”

Fra og med 1. juli vil altså den øvre grensen for voldsoffererstatning være 60 G per person per skadetilfelle. Det innebærer eksempelvis at både etterlatt mor og far etter et barnedrap kan ha krav på opptil 60 G hver. Tidligere ville de kun hatt krav på 60 G til sammen. Gjeldende grunnbeløp til enhver tid er å finne på NAV sine hjemmesider.

I særlige tilfeller kan lovens øvre grense for voldsoffererstatning fravikes.

Advokathjelp vedrørende voldsoffererstatning

Har du eller noen du kjenner vært utsatt for en voldshendelse? Ta kontakt med en av våre advokater for en gratis og uforpliktende forhåndsvurdering av din sak. I saker som angår voldsoffererstatning vil skadelidte som regel ha ubetinget krav på bistandsadvokat på det offentliges regning. Ta kontakt med oss per telefon, e-post eller ved å fylle ut skjemaet under.

Vanlige spørsmål

Hva er voldsoffererstatning?

Voldsoffererstatning er en form for erstatning som ytes fra staten til mennesker som har lidt personskade grunnet en straffbar handling som krenker liv, helse eller frihet, eller vedkommendes etterlatte, jf. voldsoffererstatningsloven § 1. Det kan blant annet være tale om ran, drap, trusler, voldtekt eller seksuelle overgrep.

Hvor mye kan jeg få i voldsoffererstatning?

Hvilken sum du kan få i erstatning avhenger av de konkrete forhold i saken. Erstatningsposter som kan aktualiseres er påført og fremtidig inntektstap, påførte og fremtidige merutgifter, menerstatning og/eller oppreisning. Den øvre grensen for voldsoffererstatning er 60 ganger grunnbeløpet i folketrygden per person per skadetilfelle fra og med 1. juli 2021.

Hva er vilkårene for voldsoffererstatning?

Voldsoffererstatning betinges av fire inngangsvilkår. Den aktuelle straffbare handlingen må være anmeldt til politiet, erstatningskravet må være inkludert i erstatningssaken, det straffbare forhold må være sannsynliggjort og årsakssammenheng mellom personskaden og den straffbare handlingen må foreligge.

Hva er den øvre grensen for voldsoffererstatning?

Fra og med 1. juli er den øvre grensen for voldsoffererstatning 60 G per person per skadetilfelle. Tidligere gjaldt den øvre grensen per skadetilfelle uavhengig av antall rammede. Rettsstillingen til voldsofre er følgelig styrket.

Hva innebærer lovendringen av 1. juli 2021?

Lovendringen av 1. juli 2021 innebærer to viktige endringer. For det første skal den øvre grensen for voldsoffererstatning gjelde per person per skadetilfelle, fremfor per skadetilfelle. For det andre vil denne endringen gis tilbakevirkende kraft. Det innebærer at endringen ikke bare får betydning for fremtidige søkere, men også for en rekke allerede avgjorte saker. Voldsofre som tidligere har fått avkortet sin voldsoffererstatning på grunn av tidligere øvre grense, til tross for at høyere erstatning var tilkjent av domstol, vil nå ha krav på tilleggserstatning.

👤 Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad. Jeg spesialiserte meg innen personskadeerstatning på Universitetet i Oslo, og startet deretter å jobbe som advokat innenfor erstatningsrett for over ti år siden. Send meg en mail så skal jeg se om vi kan hjelpe deg.

Kontakt oss

    Har jeg krav på erstatning?
    Har jeg krav på fri rettshjelp?
    Har jeg noen frister å forholde meg til?
    Send oss en uforpliktende e-post!