Erstatning for brukket nese

Erstatning for brukket nese

Bruddskader i nesen kan oppstå på bakgrunn av ulike forhold. Det kan skje på grunn av en trafikkulykke, skade på trening eller en fallulykke. Det kan også være et resultat av at noen øver vold mot en annen. Bruddskader i nesen kan være svært smertefullt og i enkelte tilfeller også veldig alvorlig. Noen ganger vil man kunne kreve erstatning for brukket nese.  

Hva er en bruddskade i nesen?

Neseskader kan fort oppstå, og det er viktig å raskt komme i kontakt med en lege slik at det skal bli stilt en diagnose og eventuelt få korrigert bruddet eller skjevstillingen. Nesen er særlig utsatt fordi det er den mest utstående delen av ansiktet. Selv om nesten hele nesen støttes opp av en brusk, er det vanligvis nesebenene som brekker ved en bruddskade. Neseskilleveggen kan likevel også bli skadet. Hvorvidt nesen er brukket eller ikke vil man raskt kunne konstatere ved å ta CT-bilde. Slag mot ansiktet og hoderegionen kan resultere i andre skader enn bruddskader i nesen. Det er derfor viktig å bli ordentlig utredet for å kunne utelukke ander skader som for eksempel hjernerystelse og liknende. Ta derfor kontakt med en lege eller legevakt dersom du har mistanke om en bruddskade i nesen.

Nesebrudd og skader mot nesen er veldig vanlig, de utgjør nemlig ca. 40% av alle benskadene.

Når har jeg krav på erstatning?

I de tilfellene der bruddskaden i nesen er et resultat av at noen har øvet vold mot deg, eller på annen måte forårsaket bruddet vil du først og fremst ha krav på å få dekket ditt økonomiske tap. Dette kan være utgifter du har i forbindelse legebesøk, medisiner og eventuelle klær som kan ha blitt ødelagt.

Erstatning for tapt inntekt

Dersom man har vært utsatt for en personskade vil man kunne lide et inntektstap i de tilfeller der man har fått redusert arbeidsevne. Erstatningen skal dekke hele inntektstapet skadelidte har hatt som et resultat av skaden. I de aller fleste tilfeller vil skaden og smerte gradvis avta og tilslutt forsvinne helt og man vil kunne fortsette i jobben som normalt, men dersom skadelidte har en jobb der personen avhenger av nesen eller eventuell luktesans som blir svekket som følge av bruddet, vil erstatning for tapt inntekt kunne være aktuelt. I tillegg kan eventuelle psykiske plager du har i ettertid som følge av skaden, som begrenser din evne til å jobbe kunne føre til at du har krav på erstatning for tapt inntekt.

Voldsoffererstatning

En handling som resulterer i brukket nese vil som regel være en voldshandling, og brukket nese utgjør en personskade. I disse tilfellene vil du ha krav på oppreisningserstatning fra gjerningspersonen. Det vil normalt kreves at gjerningspersonen har opptrådt forsettlig eller grovt uaktsomt.

Som skadelidt vil du også ha krav på å kreve erstatning fra Kontoret for voldsoffererstatning. Det betyr ikke at du vil kunne kreve erstatning for den samme skaden to ganger. Kontoret for voldsoffererstatning vil i disse tilfellene ta over kravet til gjerningspersonen dersom vedkommende ikke har anledning eller midler til å dekke det slik at du får ditt krav dekket.

Oppreisningserstatning

Oppreisningserstatning, altså “erstatning for tort og svie” utmåles konkret i hver enkelt sak. Det må altså foretas en konkret helhetsvurdering av hele saksforholdet, der særlig handlingens grovhet, skyld og arten og omfanget av skaden er sentrale momenter. Det finnes ikke et standardbeløp for erstatning i denne type saker, og det vil derfor være hensiktsmessig å ta kontakt med en av våre advokater slik at vi kan hjelpe deg med å fremme erstatningskravet du eventuelt har krav på.

Vanlige spørsmål

Når skal jeg oppsøke en advokat hvis jeg har brukket nesen?

Det vil være lurt å kontakte en advokat dersom det er aktuelt å fremsette et erstatningskrav enten mot en gjerningsperson eller et forsikringsselskap. Erstatningskrav kan være kompliserte fordi vi befinner oss i skjæringspunktet mellom juss og medisin. En av våre advokater vil derfor kunne sørge for at rettighetene dine blir tilstrekkelig ivaretatt.

Må jeg betale advokatutgiftene selv?

Dersom skadene dine er et resultat av at noen har slått deg vil skadevolder som regel bære advokatutgiftene du skulle ha i forbindelse med dette. I andre tilfeller kan det være du vil få utgiftene dekket gjennom din innboforsikringen. Ta kontakt så kan en av våre advokater hjelpe deg.

Kan jeg kreve erstatning for både oppreisningserstatning og erstatning for tapt inntekt?

Ja, du vil kunne kreve erstatning for det økonomiske tapet du har hatt som følge av skaden, og i noen tilfeller vil du også få oppreisningserstatning, men dette vil vurderes konkret fra sak til sak.

Må jeg ha vært i kontakt med en lege for å kunne kreve erstatning?

For å kunne konstatere et benbrudd i nesen må en lege se på det. Det er derfor helt nødvendig at du har vært hos legen i ettertid slik at bruddskaden og eventuelle legeutgifter og liknende blir journalført. Dersom du ikke har vært hos legen vil du heller ikke ha bevis på at nesen faktisk ble brukket.

👤 Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad. Jeg spesialiserte meg innen personskadeerstatning på Universitetet i Oslo, og startet deretter å jobbe som advokat innenfor erstatningsrett for over ti år siden. Send meg en mail så skal jeg se om vi kan hjelpe deg.

Kontakt oss

    Har jeg krav på erstatning?
    Har jeg krav på fri rettshjelp?
    Har jeg noen frister å forholde meg til?
    Send oss en uforpliktende e-post!