Av advokatfullmektig Eirik Teigstad  M: teigstad@advokat.no  T: 932 83 220

Dersom en sliter med psykiske problemer ett år etter å ha bli traumatisert kan det være at senskadene vil følge en resten av livet. Dette følger av doktoravhandlingen til Hans Jakob Bøe: ”Posttraumatisk stress: en kontrollert studie av overlevendes helse 27 år etter Aleksander L. Kielland-ulykken.”

Ikke uventet er det sammenheng mellom hendelsens alvorlighetsgrad og sannsynligheten for å få varige mén. Momenter som spiller inn for varigheten av PTSD er hvor nære man følte man var å dø, hvorvidt og i hvilken grad en ble fysisk skadet og om man mistet noen nærstående. Les hele artikkelen på St. Olav hospital sitt nettsted.

I erstatningsretten er det slik at psykisk skade er likestilt med fysisk skade. En kan derfor få erstatning for psykiske skader etter voldsepisoder og andre traumatiske hendelser.