Behandlingsutgifter

Du vil kunne kreve erstatning dersom du har blitt utsatt for en personskade i form av yrkesskade, trafikkskade eller en ulykke på fritiden. En av de tingene du vil kunne kreve erstatning for er behandlingsutgifter. Behandlingsutgifter vil utgjøre en del av de merutgiftene du som skadelidt har krav på erstatning for. 

Hva er behandlingsutgifter?

Behandlingsutgifter ved personskade erstattes etter skadeserstatningsloven § 3-1. Behandlingsutgifter vil være en underkategori under erstatningsposten merutgifter. Som skadelidt vil du alltid å krav på å få erstattet det økonomiske tapet du lider. Behandlingsutgiftene vil derfor bli en del av det økonomiske tapet som skadelidte krever erstattet. Vanlige merutgifter vil typisk være utgifter du har som følge av legebesøk, psykolog, transportutgifter, utstyr og ulike behandlinger herunder blant annet fysioterapi og kiropraktikk.

Dersom du får behandlingsutgifter som følge av at du har blitt utsatt for en straffbar handling, vil du kunne kreve dette erstattet samtidig som du krever voldsoffererstatning.

Både påløpte og fremtidige merutgifter til behandling er gjenstand for erstatning. I likhet med andre merutgifter som for eksempel advokatutgifter er det de rimelige og nødvendige utgifter som erstattes. Dette har i rettspraksis gjort seg utslag i et rettslig utgangspunkt om at det er det offentlige ytelsesnivået som setter grensen for hva som er dekningsmessig.

Som skadelidte har du en tapsbegrensningsplikt. Det vil være nødvendig å holde seg til de offentlige ytelsene, slik at skadevolder/forsikringsselskapet dekker egenandelene til medisiner, lege, fysioterapi og kiropraktikk. Dersom behandlingene ikke er egnet til å avhjelpe skadefølgene vil de heller ikke være dekningsmessige.

Alternative behandlinger

Utgangspunktet om at behandlinger som ikke er egnet til å avhjelpe skadefølgene ikke vil være dekningsmessig finnes det eksempler fra rettspraksis der det gjøres unntak.

I rettspraksis har for eksempel trafikkskadde og yrkesskadde i flere tilfelle blitt tilkjent erstatning for utgifter til ulike alternative behandlinger. For å unngå at skadelidte sitter med all risikoen for at behandlingen skal ha effekt er det også åpnet for en viss fleksibilitet i forhold til dette kravet. I Kåsa (Rt. 2000 s. 441) uttalte retten at

“[Det] er rimelig at en person med så store plager som Kåsa har, i de første årene prøver ut om det finnes virksomme behandlingsmetoder, men at det ikke kan kreves at skadevolderen skal dekke fortsatte utgifter hvis tiltakene viser seg å ha liten eller ingen varig effekt.” (s. 450). Kilde: Lovdata.

I juridisk teori er dette omtalt som skadelidtes utprøvningsrett. I praksis vil dette bety skadelidte kan få refundert (erstattet) utgifter til noen alternative behandlinger, selv om de i etterkant viser seg å ikke ha noen effekt.

Advokathjelp

Hvis du har behov for en advokat spesialisert på erstatningsrett, kan våre medarbeidere bistå deg. Du kan ta kontakt med en advokat for en gratis og uforpliktende samtale om din sak. Våre advokater kan enten nås direkte på telefon eller e-post. Dersom du ønsker at vi tar kontakt med deg kan du fylle ut skjema under. Vi tar kontakt fortløpende.

Vanlige spørsmål

Hva er behandlingsutgifter?

Behandlingsutgifter er en del av merutgiftene du har etter en skade.  Som du som skadelidt har krav på å kreve erstattet da det utgjør en del av ditt økonomiske tap. Typiske behandlingsutgifter vil være medisiner, behandling hos fysioterapeut/kiropraktor, legebesøk o.l.

Kan jeg få dekket utgiftene til alternative behandlinger?

Du vil få dekket utgiftene til alternative behandlinger. Denne problemstillingen ble tatt opp i Rt. 2000 s. 441 Kåsa.  For å unngå at skadelidte sitter med all risikoen for at behandlingen skal ha effekt er det derfor åpnet for en viss fleksibilitet i forhold til kravet om at behandlingen skal være egnet til å avhjelpe skadefølgene.

Må jeg bruke en advokat?

Advokaten vil kunne sørge for at riktig krav fremsettes overfor riktig forsikringsselskap, og at du har den nødvendig dokumentasjon for å kunne bevise ditt krav. Mange forsikringsselskap vil gjøre mye for å minske sitt ansvar. Ved bruk av en advokat vil vedkommende kunne unngå at du får mindre enn det du har krav på.

Hvem skal dekke advokatutgiftene?

Det er det ansvarlige forsikringsselskapet som skal dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokathjelp etter en personskade. Dersom du har blitt utsatt for en yrkesskade vil det være forsikringsselskapet der arbeidsgiver har tegnet yrkesskadeforsikring som skal dekke kravet.

 

Kilder:

Kjelland, Morten. Erstatningsrett – en lærebok. Universitetsforlaget 2. utgave, 2019.

Thorson, Bjarte. Tapsbegrensningsplikt ved personskader. Tidsskrift for erstantingsrett, forsikringsrett og velferdsrett, 2015. s. 161-191.

Masteroppgave: https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/19085/108675.pdf?sequence=1&isAllowed=y

👤 Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad. Jeg spesialiserte meg innen personskadeerstatning på Universitetet i Oslo, og startet deretter å jobbe som advokat innenfor erstatningsrett for over ti år siden. Send meg en mail så skal jeg se om vi kan hjelpe deg.

Kontakt oss

    Har jeg krav på erstatning?
    Har jeg krav på fri rettshjelp?
    Har jeg noen frister å forholde meg til?
    Send oss en uforpliktende e-post!