Erstatning etter mobbing

Erstatning etter mobbing

Mobbing har vært et samfunnsproblem i flere generasjoner, og det er også et stadig økende problem i dagens digitaliserte samfunn. Digitaliseringen har ført til stadig flere ulike plattformer som kan brukes til mobbing av både elever og arbeidstakere. Dersom du har blitt mobbet og dette fører til et økonomisk tap, vil du kunne kreve erstatning. 

Erstatning etter mobbing på skolen

Opplæringsloven

Skolen skal være et trygt sted for elever å oppholde seg. Barn og unge skal kunne gå på skolen uten å bli utsatt for erting, mobbing, rasisme eller annen diskriminerende og krenkende adferd. Det følger av opplæringsloven § 9 A-3 at skolen skal ha nulltoleranse for blant annet mobbing. Dette viser at opplæringsloven stiller svært strenge krav til skolens ansvar ved mistanke eller kunnskap om at noen elever blir mobbet. En lærer eller annen ansatt ved skolen har en aktivitetsplikt som betyr at de må gripe inn dersom de ser at noen blir mobbet. Ved mistanke om slik aktivitet skal skolens rektor/ledelsen varsles, og skolen plikter snarest å undersøke saken.

Det samme gjelder dersom det er en lærer eller annen ansatt ved skolen som mobber eleven.

Dersom du mener at du har blitt mobbet på skolen som har ført til en psykisk eller fysisk skade vil du kunne kreve erstatning dersom skolen ikke har grepet tilstrekkelig inn, eller har hatt manglende tiltak. I disse tilfellene vil erstatningskravet rettes mot kommunen skolen befinner seg i.

Hvis du har blitt skadet på skolen, herunder mobbet, kan du lese mer om dette her. 

Kommunens ansvar

Dersom kommunen blir erstatningsansvarlige vil dette være på bakgrunn av arbeidsgiveransvaret etter skadeerstatningsloven § 2-1. Det sentrale vurderingsgrunnlaget vil være om skolen har iverksatt tilstrekkelig tiltak i forhold til hva den som blir mobbet kan forvente. For at kommunen skal bli erstatningsansvarlig for mobbingen du ble utsatt for på skolen, må mobbingen finnes bevist. Dersom tvisten går til domstolene og kommunen taper, vil kommunen som regel bli dømt til å betale sakskostnadene.

Du kan lese mer om erstatning for tapt barndom her. 

Advokatbistand

Det kan være veldig sårt, og ikke minst psykisk krevende å kreve erstatning for mobbing du har blitt utsatt for over tid. Det vil derfor være nyttig å benytte seg av en advokat som kan bistå deg. Advokaten vil også bistå i de vanskelige juridiske problemstillingene og vurderingene som vil oppstå underveis. I mobbesaker vil ofte advokatutgiftene være dekket gjennom frirettshjelpordninger. Det vil dermed være staten som må dekke kostandene du eventuelt skulle ha.

Erstatning etter mobbing på arbeidsplassen

Hvilke handlinger vil kategoriseres som mobbing?

Mobbing på arbeidsplassen vil i de fleste tilfeller være ulik fra den mobbingen man erfarer fra skolen. I mange tilfeller kan mobbingen skje på en så indirekte måte at arbeidstakeren selv er usikker på hvorvidt det er mobbing eller ikke. Arbeidstilsynet har definert mobbing som “når negative hendingar systematisk og vedvarande blir retta mot ein og same person”.

Typiske situasjoner som vil kategoriseres som mobbing er at arbeidstakeren blir ekskludert fra blant annet sosiale arrangementer eller e-postlister med informasjon som i utgangspunktet er til alle arbeidstakerne. I tillegg kan arbeidstakere bli lurt til å slutte, for at arbeidsgiver på denne måten ikke skal ansvarlig for en urettmessig oppsigelse eller avskjedigelse. En arbeidstaker som stadig får oppgaver som arbeidsgiver vet er utenfor personens kompetanse, vil også være en typisk mobbeteknikk. De vanligste mobbeteknikkene som erting, konsekvent fleiping og latterliggjøring vil også omfattes.

Arbeidsmiljøloven og erstatningskrav

Arbeidsmiljøloven § 4-3 setter krav til arbeidsmiljøet og hvordan man som arbeidstaker kan forvente å bli behandlet av sine kollegaer og øvrige sjefer. Loven stiller blant annet krav til at arbeidstakerens integritet og verdighet ivaretas ved utførelsen av arbeidet. I tillegg skal arbeidstakere beskyttes mot vold, trusler og andre psykiske belastninger, herunder mobbing.

I de tilfellene der mobbingen fører til en skade som resulterer i et økonomisk tap, vil arbeidstakeren kunne kreve erstatning fra arbeidsgiveren. Arbeidsgiver vil også bli erstatningsansvarlig selv om mobbingen skjer fra andre arbeidstakere. Arbeidsgiver vil også kunne bli ansvarlig dersom det er personer i ledelsen som er ansvarlig for mobbingen, eller dersom ledelsen ikke har grepet inn i tilfeller der noen blir utsatt for mobbing.

Erstatningsansvaret vil normalt være betinget av at arbeidstakeren har lidt et økonomisk tap som følge av mobbingen. Arbeidstakere som blir mobbet, men som ikke lider et økonomisk tap vil som regel heller ikke kunne kreve erstatning.

Les også vårt innlegg om erstatning etter diskriminering.

Vanlige spørsmål

Hvor mye kan jeg kreve i erstatning for mobbing på skolen?

Dette vil avhenge av hvor gammel du var da du ble mobbet. Dersom du var under 16 år på skadetidspunktet gjelder egne regler for erstatning for barn. Etter fylte 16 år er det mulig å kreve erstatning for lidt og fremtidig økonomisk tap. I tillegg vil du kunne kreve menerstatning for ikke-økonomisk tap. Erstatning utmåles etter hvilken grad av medisinsk invaliditet som settes.

Vil jeg kunne kreve erstatning selv om skolen har grepet inn?

Selv om skolen har tatt grep og forsøkt å avverge mobbingen vil du kunne kreve erstatning. Det aktuelle vurderingsgrunnlaget vil være hvorvidt skolen har foretatt seg nok i forhold til det du som elev har grunn til å forvente av skolen som institusjon.

Vil jeg kunne kreve erstatning i de tilfeller arbeidsgiver ikke kan bebreides?

Selv om arbeidsgiver ikke kan bebreides for ikke å ha grepet inn, kan de likevel bli erstatningsansvarlige. I mange tilfeller vil det være vanskelig å oppdage mobbing, eller at arbeidsgiver ikke er blitt gjort oppmerksom på mobbingen. I disse tilfellene vil arbeidsgiver likevel bli erstatningsansvarlig.

Må jeg benytte meg av en advokat ved mobbing på arbeidsplassen?

I de tilfellene der du har søkt hjelp hos fagforeningen din, forhørt deg med tillitsvalgte og/eller verneombudet på arbeidsplassen eller tatt kontakt med Arbeidstilsynet uten at dette gir resultater, vil det være lurt å benytte seg av bistand fra en advokat. Advokaten vil kunne hjelpe deg med å vurdere hva slags mobbing du er blitt utsatt for og fremme et korrekt erstatningskrav.

👤 Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad. Jeg spesialiserte meg innen personskadeerstatning på Universitetet i Oslo, og startet deretter å jobbe som advokat innenfor erstatningsrett for over ti år siden. Send meg en mail så skal jeg se om vi kan hjelpe deg.

Kontakt oss

    Har jeg krav på erstatning?
    Har jeg krav på fri rettshjelp?
    Har jeg noen frister å forholde meg til?
    Send oss en uforpliktende e-post!