Search results for: forsikring

/Search: forsikring
­

Need a new search?

If you didn't find what you were looking for, try a new search!

Menerstatning

By |January 30th, 2012|

Menerstatning er erstatning for tapt livsutfoldelse grunnet varig medisinsk invaliditet (varige men). Man kan få menerstatning både på grunnlag av fysisk og psykisk personskade. Som regel kreves det at man har fått en skade av et omfang på minst 15 prosent varig medisinsk invaliditet, men i noen forsikringsordninger kan retten til menerstatning inntrå ved lavere […]

Comments Off on Menerstatning

4.1.3.1 Generelt

By |November 25th, 2011|

I erstatningsretten gjelder at ansvar bare kan gjøres gjeldende for skader en skadevolder har forårsaket. I juridisk språkbruk sier vi at det gjelder et krav om årsakssammenheng mellom skaden (tapet) og ansvarshandlingen (culpa) eller den skadevoldende begivenhet (objektivt ansvar). Spørsmålet er om det tap skadelidte er påført står i årsaksforbindelse med den handling […]

Comments Off on 4.1.3.1 Generelt

4.1.1.4 Ulovfestet objektivt ansvar

By |November 25th, 2011|

Gjennom de siste hundre år har erstatningsretten gjennomgått en sterk utvikling. Særlig har domstolene med Høyesterett i spissen gått foran og bidratt i utviklingsprosessen ved å ilegge erstatningsansvar for bedrifter og virksomheter o.l uten at skyld har vært konstatert. Gjennom årene er det fastslått erstatningsansvar uten skyld for eiere av gassverk, sprengstoffabrikker, sporvognselskaper, eiere av […]

Comments Off on 4.1.1.4 Ulovfestet objektivt ansvar

4.1.1.3 Andre lovfestede regler om objektivt ansvar

By |November 25th, 2011|

Ved siden av det lovfestede objektive arbeidsgiveransvar, har man også innenfor enkelte andre felt statuert erstatningsansvar uavhengig av skyld: Det dreier seg om en lovfesting av objektivt erstatningsansvar for virksomheter som inngir en særlig stor skaderisiko. Objektivt erstatningsansvar på disse feltene er neppe innført spesielt i det øyemed å gi arbeidstakere et bedre erstatningsrettslig vern. […]

Comments Off on 4.1.1.3 Andre lovfestede regler om objektivt ansvar

4.1.1.2 Arbeidsgiveransvaret

By |November 25th, 2011|

Ovenfor er redegjort for erstatningsansvar for uforsvarlig adferd generelt. I tilfelle der tapet skyldes en yrkesskade eller yrkessykdom, vil det normalt være en arbeidskamerat eller en overordnet som direkte har utvist skyld. Situasjonen vil nok bare unntaksvis være at det er arbeidsgiveren selv (som rettssubjekt) som er den som har utvist det uaktsomme forhold og […]

Comments Off on 4.1.1.2 Arbeidsgiveransvaret

Erstatning for personskade i Norge

By |November 25th, 2011|

Av advokatfullmektig Eirik Teigstad  M: teigstad@advokat.no  T: 932 83 220

Turister, fremmedarbeidere og andre utlendinger er som hovedregel dekket av norske forsikrings- og erstatningsregler dersom de blir skadet i Norge. Ved arbeidsulykker har man krav på erstatning for yrkesskaden, ved feilbehandling kan en få kompensasjon fra Norsk pasientskadeerstatning, og ved bilulykke vil en ha krav på […]

Comments Off on Erstatning for personskade i Norge

4.0 Innledning

By |November 22nd, 2011|

Som det fremgår av den historiske oversikten i kapittel 3, har reglene om kompensasjon til arbeidstakere som rammes av yrkesskader og -sykdommer utviklet seg langsomt og skrittvis fra siste halvdel av forrige århundre. Overføringene fra trygden har stadig blitt bedre, og det er utviklet nye forsikringsordninger. Arbeidsgiver står som skadevolder ikke lenger i noen erstatningsrettslig […]

Comments Off on 4.0 Innledning

KAPITTEL 1. Utvalgets sammensetting, mandat og arbeidsmåte – Yrkesskadeerstatning

By |November 22nd, 2011|

tvalget til å vurdere arbeidstakernes erstatningsrettslige stilling ved yrkesskader og yrkessykdommer (yrkesskadeserstatningslovutvalget) ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 11. september 1981. Som medlemmer av utvalget ble oppnevnt:

1.    Statssekretær, nåværende byrettsjustitiarius Hans Bendiksby (formann), Oslo
2.    Konsulent, nåværende advokat Signe Dekke, Oslo
3.    Advokat Karl Nandrup Dahl, Oslo
4.    Advokat, distriktssjef Reidar Vigen, Hamar
5.    Underdirektør, nåværende avdelingsdirektør Liv Wisnes Haugen, […]

Comments Off on KAPITTEL 1. Utvalgets sammensetting, mandat og arbeidsmåte – Yrkesskadeerstatning

KAPITTEL VII. Lovutkast

By |November 13th, 2011|

Arbeidsgruppen foreslår følgende endringer til skadeserstatningsloven:

Utkast
til lov om endring i […]

Comments Off on KAPITTEL VII. Lovutkast

KAPITTEL VI. Merknader til de enkelte endringsforslag

By |November 13th, 2011|

Til § 3-1 nytt fjerde ledd:
, lov-1969-06-13-26-§ 3-1 (Skadeserstatningslov)

Skl. § 3-1 inneholder den grunnleggende regelen om utmålingen av erstatning for økonomisk tap ved personskade. Forslaget til nytt fjerde ledd innebærer at første til tredje ledd ikke skal gjelde ved utmåling av erstatning for tap i framtidig erverv hvis skadelidte på skadetidspunktet var under 16 år. […]

Comments Off on KAPITTEL VI. Merknader til de enkelte endringsforslag