Search results for: skadelidte barn

/Search: skadelidte barn
­

Need a new search?

If you didn't find what you were looking for, try a new search!

6. Samlet erstatning eller særskilte poster for menerstatning og erstatning for tap i framtidig erverv

By |November 13th, 2011|

Arbeidsgruppen har foran lagt til grunn at såvel ménerstatning som erstatning for tap i framtidig erverv bør standardiseres når skadelidte er barn. Spørsmålet er om det skal ytes en rund sum, eller om man også under standarderstatningen skal beholde særskilte regler for de to erstatningsformene.

Etter dagens regler bygger erstatningsutmålingen på et skjønn hvor flere […]

Comments Off on 6. Samlet erstatning eller særskilte poster for menerstatning og erstatning for tap i framtidig erverv

5. Uførhetsstandarden – medisinsk eller ervervsmessig

By |November 13th, 2011|

Etter gjeldende rett bygger utmålingen av erstatning for tap i framtidig erverv på begrepet ervervsmessig uførhet. Ménerstatningen er gjort avhengig av graden av medisinsk uførhet. Trygghetsforsikringene opererer med samme skille, se kapittel III punkt 2.4.1. Dansk rett legger medisinsk uførhet til grunn både ved utmåling av ménerstatning etter den danske erstatningsloven § 4 og standardisert […]

Comments Off on 5. Uførhetsstandarden – medisinsk eller ervervsmessig

4. Engangserstatning eller terminytelser

By |November 13th, 2011|

Erstatningsformen reguleres idag i skl § 3-9. Hovedregelen er at erstatning for personskade fastsettes til en engangssum. Lovforarbeidene drøfter relativt utførlig valget mellom de to prinsippene, se Innst. 71 side 40-45 og […]

Comments Off on 4. Engangserstatning eller terminytelser

1.2 Konklusjoner

By |November 13th, 2011|

Arbeidsgruppen ser det som en viktig premiss at barn ikke får svekket sitt erstatningsrettslige vern. En standardisert erstatning bør ut fra dette hensyn ligge i overkant av gjeldende gjennomsnittsnivå. Videre kan det ses hen til nivået i trygghetsforsikringene. Standarderstatningen skal gjelde for barn som får redusert sine inntektsmuligheter gjennom hele den (normalt) yrkesaktive periode. […]

Comments Off on 1.2 Konklusjoner

1. Kritikken mot gjeldende rett

By |November 13th, 2011|

Gjeldende prinsipper om erstatningsutmåling har ved flere anledninger vært drøftet i Stortinget. Allerede ved innføringen av kapittel 3 i skadeserstatningsloven ble forskjellsbehandling etter kjønn kommentert. Innst.O.nr.32 (1972-1973) tar utgangspunkt i et brev fra Likestillingsrådet til justiskomiteen. I innstillingen side 145 spalte 2 heter det:
« Likestillingsrådet har ved brev at 19. mars 1973 henledet komiteens oppmerksomhet […]

Comments Off on 1. Kritikken mot gjeldende rett

2.4.1 Forsikringsordninger i arbeidsforhold

By |November 13th, 2011|

Flere norske forsikringsselskaper har utarbeidet vilkår for erstatning ved yrkesskade og yrkessykdom etter standardiserte prinsipper. Storebrand Norden og Samvirke Forsikring har gått sammen om en såkalt Trygghetsforsikring. Vesta Hygea har brukt samme navn på sin ordning. UNI Forsikring behandler yrkesskadene i sin Personalkasko. Vilkårene er i stor grad sammenfallende. Som en fellesbetegnelse brukes i det […]

Comments Off on 2.4.1 Forsikringsordninger i arbeidsforhold

2.3.2 Utmåling

By |November 13th, 2011|

Ménerstatning skal etter skl § 3-2 utmåles under hensyn til ménets medisinske art og størrelse og dets betydning for den personlige livsutfoldelse. Regelen er utpreget skjønnsmessig. Et forslag om binding til yrkesskadeserstatningens satser ble ikke fulgt opp av Stortingets justiskomité, jf Innst.O.nr.32 (1972-1973) side 145 sp 1. Komiteen mente imidlertid at reglene om yrkesskadeerstatning […]

Comments Off on 2.3.2 Utmåling

2.2.2.4 Geografi

By |November 13th, 2011|

Inntektsmulighetene med og uten skaden er i noen grad betinget av geografiske forhold. Mulighetene for høy lønn er ikke de samme i utkantstrøk som i pressområder. Det har blitt hevdet at slike faktiske ulikheter har gjenspeilet seg i utmålingspraksis. Trine-dommen RG-1982-632(Senja ) er også her brukt som eksempel. Retten uttaler på s 639 om inntektsmulighetene:

« […]

Comments Off on 2.2.2.4 Geografi

KAPITTEL I. Arbeidsgruppens oppnevning og mandat

By |October 29th, 2011|

Justisdepartementet nedsatte ved brev 11 september 1986 en arbeidsgruppe som fikk i oppdrag å utarbeide forslag til standardiserte erstatningsregler ved personskade påført barn. Gruppen fikk følgende sammensetning:

Professor dr juris Peter Lødrup (Universitetet i Oslo), formann

Politisk rådgiver Ole Steen-Olsen (Justisdepartementet)

Advokat Hans Kristian Bøe (foreslått av Norges Forsikringsforbund)

Ekspedisjonssjef Stein Rognlien (Justisdepartementet)

Fungerende lovrådgiver Wilhelm Matheson (Justisdepartementet)

Gruppens sekretær har […]

Comments Off on KAPITTEL I. Arbeidsgruppens oppnevning og mandat

Justisdepartementet tilrår

By |October 23rd, 2011|

At Deres Majestet godkjenner og skriver under et framlagt utkast til proposisjon til Stortinget om lov om endringer i erstatningslovgivningen m. m.

Proposisjonen fremmes for Stortinget i 1972-73.

Vi OLAV, Norges Konge, gjør vitterlig:

Stortinget blir innbudt til å gjøre vedtak til lov om endringer i erstatningslovgivningen m. m. i samsvar med et framlagt utkast.

Tilråding fra Justis- og […]

Comments Off on Justisdepartementet tilrår